Šperos.lt > Statistika > Statistikos kursiniai darbai
Statistikos kursiniai darbai

(62 darbai)

Albinas RimkaĮvadas. A. Rimkos gyvenimo kelias. A. Rimkos politinės pažiūros. A. Rimkos darbai statistikos srityje. A. Rimkos darbai demografijos srityje. A. Rimkos požiūris agrariniu klausimu. A. Rimka – universiteto profesorius. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Skaityti daugiau
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenų bazės statistinės analizės sistemaSummary. Įžanga. Bendroji dalis. Studentų duomenų bazių apžvalga. Statistikos programų paketų apžvalga. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenų bazė. Darbe sprendžiami uždaviniai. Tiriamoji dalis. Bendrojo priėmimo duomenų bazės analizė. "BenPri" – bendrojo priėmimo duomenų statistinės analizės programinė įranga. Sistemos struktūra. Sąsajos su vartotoju posistemė. Duomenų paruošimo statistinės analizės modeliams ir analizės posistemė. Bendrojo priėmimo duomenų statistinės analizės modeliai. Interaktyvus hierarchinės daugiamatės grafinės analizės modelis. Statistinių duomenų vaizdavimas Lietuvos administraciniame žemėlapyje. Dispersinės analizės modelis. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Demografinių procesų pokyčiai Lietuvos kaimeĮvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8). Skaityti daugiau
Duomenų analizėDuomenų analizės uždavinys (1-7.7). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-11.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-12.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-16.3c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-18.2). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (Fishcatch*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-20.2c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Gross domestic product of LithuaniaLietuvos BVP tyrimas (anglų kalba). Introduction. Theoretical part. General concepts and definitions. Criticism of GDP. Development of economy of Lithuania. Structure of GDP. Methods of estimates of GDP. GDP by production approach. GDP by expenditure approach. GDP by income approach. Methods, applied in practical part. Descriptive statistics. Correlation and regression analysis. Forecasting. Descriptive statistics. Econometric analysis. Correlation analysis. Simple regression analysis. Multiple regression analysis. Forecasting. Moving average method. Exponential smoothing method. Conclusions. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Transalda"Įvadas. Veiklos vidurkių dinaminė analizė. Vidurkių metodų taikymas UAB "Transalda". Vidutinės darbuotojų sąnaudos per metus ir per mėnesį . UAB "Transalda" vystymosi tendencijos nustatymas remiantis trendo funkcija. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno ir įvairių veiksnių priklausomybė. Pelno, tenkančio 1 darbuotojui priklausomybė. Pelno priklausomybė nuo prekybinio ploto. Bendrų sąnaudų tenkančių vienam darbuotojui priklausomybė. Bendrųjų pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, priklausomybė. Pajamų ir parduotų prekių savikainos priklausomybė. Indeksai ir jų skaičiavimas. Laspeireso kainų indeksas. Paašė kainų indeksas. Paprastas agregatinis indeksas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kauno apskrities žemės ūkio bendrovių augalininkystės statistinės ataskaitos ir jų duomenų analizėĮvadas. Trumpa žemės ūkio bendrovių charakteristika. Žemės ūkio bendrovių ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų turinys. Vasarinių augalų metinė sėjos ataskaita ŽŪ-03. Metinė sėjos ataskaita ŽŪ – 04. Derliaus nuėmimo ataskaita ŽŪ – 07. Metinė žemės ūkio augalų derliaus ataskaita ŽŪ – 29. Ž.Ū.B. pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita F – 18. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų vertinimas. Trumpa ūkininkų ir šeimos ūkių, pildomų ataskaitų apžvalga. Žemės ūkio bendrovių, ir ūkininkų ūkių, ataskaitų panašumai bei skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Kelių transporto priemonių skaičiaus tyrimasKelių transporto priemonių skaičiaus tyrimas. Absoliutiniai statistiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Baziniai santykiniai dydžiai. Grandininiai santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis lygio padidėjimas. Didėjimo (mažėjimo) tempai. Baziniai. Grandininiai. Padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Baziniai. Grandininiai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Kelių transporto priemonių skaičiaus prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Prognozavimas pagal trendą. Skaityti daugiau
Kiekybiniai metodaiKoreliacinė regresinė analizė. Aprašymo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė. Atrinkimas x1, x2,...,xm regresinei analizei. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Darbo rezultatų aprašymas. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (10)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y – ko su kiekvienu x - su. Veiksnių regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y - ko su kiekvienu x -su. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y – ko su atrinktais x - sais atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas svertinio slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir sprendimas. Šešėlinių kainų nustatymas ir rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas. Pradinio sprendinio radimas Šiaurės vakarų kampo metodu. Pradinio sprendinio radimas mažiausios kainos metodu. Optimalaus sprendinio radimas potencialų metodu. Pirmas patobulintas sprendinys. Optimalus pervežimo planas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (12)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Pradiniai duomenys. Koreliacinė analizė y. Vidurkis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Koreliacijos koeficientas. Porinė regresinė analizė Y. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Praktinis tyrimo taikymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentiniu metodu. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir grafinis jo sprendimas. Uždavinio sprendimas grafiniu būdu (Tiesinė optimizavimo užduotis). Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (13)Pradiniai duomenys. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su x1, x2, x3, x4, x5, x6. Atrinkti x1, x2, xm regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su x2, x3, x4 ir x5 x7. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x3, x4, x5 naudojant linest, logest, trend ir growth funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimo atlikimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, vidutinių kvadratinių paklaidų apskaičiavimas. Slenkančiojo vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos uždavinio sudarymas ir sprendimas grafiniu būdu bei excel pagalba. Dualus uždavinys su dviem apribojimais. Išteklių "šešėlinės" kainos. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (16)Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį: sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį. Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines: kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Gamybos planavimo uždavinys. Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį. Išvada. Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Transporto uždavinys. Išvada. Priedai (4). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (17)Įvadas. Pradiniai duomenys. Kursiniam projektui paskirtos užduoties duoti Y įvertinimai. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Veiksnių, tarp kurių egzistuoja stochastinė nepriklausomybė, nustatymas. Porinė regresinė analizė. Daugianarės tiesinės regresijos modelio sudarymas. TREND tiesinė priklausomybė. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozė slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (2)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, x2, x3, x4, x5, x6 (n≥5). x1, x2, ..., xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1,…xm. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y su (x1,…,xm) atlikimas. Tiesinė regresijos lygtis. Eksponentinė regresijos lygtis. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir sprendimas. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Pradinio plano radimas mažiausio elemento metodu. Optimalaus plano radimas potencialų metodu. 1 iteracija. Optimalus pervežimo planas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (3)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. 1.2Atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x1, ....., xn ( n 5). x1, x2,…,xm ( m 3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2,…,xm 7 1.5 Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su ( x1, x2,…,xm ). Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio išlyginimo metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (4)Kiekybinė analizė. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,...,xn. Atrinkti x1, x2,...,xm regresinei analizei atlikti. Atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu x1,...,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (5)Duomenys naudojami kursiniame darbe. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,...,X6. Atrenkame X1,X2....,X6 regresinei analizei tirti. Atliekame porinę regresinę analizę Y su kiekvienu X1,..,..X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. LINEST funkcija. LOGEST funkcija. Gautų rezultatų aprašymas. TREND ir GROWTH funkcija. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdys. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Grafiškai bei Excelio pagalba išspręstas gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir jo sprendimas. Šešėlinių kainų nustatymas ir jų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (6)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,…,X6. x1, x2, …, xm (m >=3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (7)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5 (n≥5). X1, X2, ..., Xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y su (x1,…,xm) atlikimas. Prognozė slenkančio vidurkio metodu. Slenkančio vidurkio metodas. Prognozė eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas. Dviejų apribojimų atrinkimas ir dualaus uždavinio sudarymas bei sprendimas. "Šešėlines" kainos nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
...