Šperos.lt > Statistika > Statistikos analizės
Statistikos analizės

(16 darbai)

2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizėĮvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina litais už toną. Analizė, naudojant visus duomenis. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo, iš visų Lietuvos rajonų ūkių, kaina, litais už toną, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Koreliacinė-regresinė analizė (pašalinus anomalines reikšmes). Koreliacinė matrica (pašalinus anomalines reikšmes. Spirmeno koeficientai. Porinės tiesinės regresijos parametrų apskaičiavimas, nenaudojant MKM. Daliniai koreliacijos koeficientai. Dauginės determinacijos koeficientas. Anomalinės reikšmės (jas pašalinus). Regresijos lygtis. Analizė, 18-os didžiausių Lietuvos rajonų, pagal darbingo amžiaus žmones. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo kaina, litais už toną, iš 18 didžiausių pagal darbingo amžiaus žmones, rajonų ūkių, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Regresijos lygtis. Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Išvados. Skaityti daugiau
Gimimai ir mirtys LietuvojeĮvadas. Gimimai ir mirtys. Prieauglis. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Vidutinis lygis. Kiekvienų metų absoliutus padidėjimas. Viso laikotarpio vidutinis absoliutus padidėjimas. Didėjimo ir padidėjimo tempas. Grandininis ir bazinis. Vidutiniai didėjimo ir padidėjimo tempai. Kiekvienų metų absoliutinė reikšmė. Išlyginta dinamikos eilutė, kai N=3 ir N=5 naudojant slenkančiųjų vidurkių metodą. Trendo funkcija. Vaisingumo ir gimstamumo koeficientas. Nėščiųjų įskaita. Mirtingumo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Grafinis statistinių duomenų vaizdavimasGrafikų pavyzdžiai. Apibūdinimas. Grafinio analizės metodo privalumai ir trūkumai. Grafikų rūšys. Grafikų sėkmingo pasirinkimo galimybės (grafikų tipo parinkimas pagal statistinių duomenų pobūdį). Programinę įrangą ir priemones, naudojamą grafikams kurti. Skaityti daugiau
Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos dinamika. Bendrojo pelno (nuostolio) dinamika. Grynojo pelno (nuostolio) dinamika. Rodiklių prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Eksporto prognozavimas. Investicijos prognozavimas. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos prognozavimas. Bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Grynojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno (nuostolio) priklausomybė nuo pardavimų. Eksporto priklausomybė nuo pardavimų. Veiklos pelno (nuostolio) priklausomybė nuo veiklos sąnaudų. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos priklausomybė nuo pardavimų. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos apskrities visų ūkių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Žieminių javų statistinės analizės metodai ir būdai. Javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Javų plotų statistinė analizė. Javų derliaus statistinė analizė. Javų derlingumo statistinė analizė. Javų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Lietuvos gyventojų migracijos dinamika ir priežastysĮvadas. Migracijos teoriniai aspektai. Migracija kaip visuomeninis reiškinys. Pagrindinės migraciją aiškinančios teorijos. Pagrindinės migracijos priežastys. Lietuvos gyventojų migracijos tendencijos. Statistiniai tyrimo metodai. Dinamikos eilutės. Ekstrapoliacija. Ekonominių reiškinių ryšys. Tiesinis trendas ir jo skaičiavimas. Statistinė migracijos analizė. Migracijos dinamikos tyrimas. Migracijos lygių ekstrapoliacija. Ryšio tarp dviejų požymių tyrimas. Migracijos prognozės tyrimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Marijampolės apskrities visų ūkių sodų ir uogynų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie sodus ir uogynus šaltiniai ir analizės Būdai. Statistinių duomenų apie sodus ir uogynus šaltiniai. Statistinių duomenų apie sodus ir uogynus analizės būdai. Pasėlių plotų analizės būdai. Pasėlių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Sodų ir uogynų statistinė analizė. Sodų ir uogynų plotų Marijampolės apskrityje statistinė analizė. Vaisių ir uogų derliaus Marijampolės apskrityje statistinė analizė. Sodų ir uogynų derlių įtakojantys veiksniai. Sodų ir uogynų derlingumo Marijampolės apskrities statistinė analizė. Sodų ir uogynų derlingumą lemiantys veiksniai. Visų ūkių sodų ir uogynų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (11). Skaityti daugiau
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimasNamų ūkio tipas. Lapkričio mėnesio trijų asmenų šeimos namų ūkio išlaidos. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954. 9. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo ūkio tipo rodikliais. Skaityti daugiau
Pagrindinių verslo struktūros rodiklių statistinė analizėĮvadas. Pagrindiniai verslo struktūros rodikliai 1997–2004 metais. Normališkumo tikrinimas. Regresinė analizė. Taškiniai koreliacijos įverčiai. Normaliojo skirstinio parametrų pasikliautiniai intervalai. Hipotezės apie normaliojo skirstinio parametrus tikrinimas. Indeksų analizė. Skaityti daugiau
Panevėžio apskrities visų ūkių žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Žieminių kviečių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų statistinė analizė. Žieminių kviečių derliaus statistinė analizė. Žieminių kviečių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Panevėžio miesto demografinė situacija 2003-2005 metaisĮvadas. Panevėžio miesto pristatymas. Gyventojai. Tautinė gyventojų sudėtis. Panevėžio miesto gyventojų struktūra ir pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Penkių savaičių išlaidos dailės priemonėmsĮvadas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Laiko arba dinamikos eilutės. Trendo funkcija. Sezoniškumas. Skaityti daugiau
Personalo statistinė analizė: UAB "Kitron"Įvadas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių paskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Personalo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Personalo darbuotojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos analitinių rodiklių paskaičiavimas. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Didėjimo / mažėjimo tempas (Td). Padidėjimo / sumažėjimo tempas (Tp). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė (1%). Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Kitimo (didėjimo/padidėjimo) vidurkis. Vidutinis padidėjimo tempas. Personalo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Personalo prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Statistikos duomenų analizė: svečių apgyvendinimas Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2005 metaisĮvadas. Užduotis: Pagal pasirinktus 2005 metų duomenis apie atvykstančius svečius išsiaiškinsime jų pasiskirstymą apgyvendinimo įmonėse, jų vidurkį, variacijos rodiklius, vidutinius tiesinius nuokrypius, absoliutinius ir santykinius dydžius pagal pasirinktus 5 mėnesius (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė). Diagrama. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinė duomenų analizė ir interpretacija: tiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainosTiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainų statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Pradinių duomenų grupavimas. Statistinių charakteristikų apskaičiavimas ir interpretavimas. Statistinių įverčių teorija. Statistinių hipotezių teorija. Pradinių duomenų išlyginimas teorinėmis skirstinių funkcijomis. Išvados. Skaityti daugiau
The analysis of how junior athletes choose their summer training campsTyrimas anglų kalba - kaip jauni atletai renkasi vasaros treniravimosi stovyklas. Introduction. Statistical analysis. Analysis of Variance. Parameter Estimates. Parameter Estimates. Conclusion. Appendix. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedas (1). Skaityti daugiau