Šperos.lt > Statistika > Statistikos laboratoriniai darbai
Statistikos laboratoriniai darbai

(27 darbai)

Ekonometrija (10)4 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimo schema. Ribinė analizė. Ribinės sąnaudos. Ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas. Elastingumas. Skaitmeninis lygčių sprendimas. Atkarpos dalinimo pusiau metodas. Stygų (kirstinių) metodas. Niutono metodas. Parametrų paieška Excel. Skaitmeninis minimizavimo uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Ekonometrija (16)Ekonometrijos laboratorinių darbų ataskaita. Savarankiškas darbas NR.1. 1 Užduotis. Užduotis: Sugalvoti situaciją statistinei apklausai ar tyrimui. Sprendimas. 2Duomenų rinkimas. Dažnių lentelės. Histograma. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Ūselinė diagrama. Savarankiškas darbas NR.1. 2-užduotis. Užduotis - Grafikų brėžimas su STATISTICA. Stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Ūselinė diagrama. Grafikų brėžimas su EXCEL. Antroji darbo užduoties dalis. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Savarankiškas darbas NR. 2. 1 Užduotis. Vidurkio intervalinis įvertinimas. 2 Užduotis. Nepriklausomi kintamieji. Priklausomi kintamieji. 3 Užduotis. Eksponentinio glodinimo metodas. Skaityti daugiau
Ekonometrija (18)1 laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. 2 laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimo uždaviniai. 3 laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis. Užduoties tikslas – sudaryti optimalų planą trijų rūšių produktams gaminti. Gamindami sieksime pelno maksimizavimo tikslo. 2 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti transporto išlaidų minimizavimo uždavinį. 3 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį. Skaityti daugiau
Ekonometrija (7)Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcija. Jos išvestinės. Linijinis grafikas. Stulpelinis grafikas. Kombinuotas grafikas. Funkcijų tyrimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (8)7 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška , "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Regresijos lygtis. Skaityti daugiau
Ekonometrija (9)6 laboratorinių darbų ataskaita. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel dinaminiai sukiniai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel tikslinių reikšmių paieška, "kas-jeigu" analizė. Scenarijų sudarymas įvairių verslo funkcijų vadybininkams. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. Optimizavimo uždavinių tipai. Skaityti daugiau
EkonometrikaFunkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudojant funkcijų tyrimo schemą, ištirti ir grafiškai pavaizduoti šios funkcijos savybes. Panaudojant Excel, sudaryti reikšmių lenteles: funkcijos, pirmos eilės išvestinės ir antros eilės išvestinės. Nubrėžti funkcijos, pirmos ir antros eilės išvestinių grafikus. Reikšmių lentelė pagal Excel. Reikšmės gautos į formules įstačius x. Skaityti daugiau
Ekonometrika (2)4 laboratorinių darbų atskaitos. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Koreliacinė analizė. Vienmatės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Skaityti daugiau
Ekonometrika (4)Ekonometrikos laboratoriniai darbai. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos matricos sudarymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizuotų reikšmių apskaičiavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Pradinių duomenų įtraukimas. Koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos lygties koeficientų įverčių standartinės paklaidos ir pasikliaujamumo intervalai. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamieji intervalai. Prognozuojamų reikšmių apskaičiavimas (y25 ir y26). Vienmatės netiesinės regresijos modelis. Hiperbolinės regresijos modelis. Eksponentinės regresijos modelio sudarymas. Sudarytų regresijos modelių palyginimas. Skaityti daugiau
Ekonometrika (7)Laboratorinis darbas nr.1. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimo matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento kitimo ribų nustatymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas, kai nėra jungtinių rangų. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas esant jungtiniams rangams. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Sudaroma pertvarkyta ranginių eilučių matrica. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas reikšmėms X1 ir X2. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Atliekami tokie skaičiavimai. Konkordancijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Pažyminėjimai. Statistikos reikšmė. Reikšmingumo tikrinimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Laboratorinis darbas nr. 3. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių standartinių paklaidų apskaičiavimas. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamųjų intervalų apskaičiavimas. Prognozuojamų priklausomojo kintamojo reikšmių apskaičiavimas. Vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas. Geriausio netiesinės regresijos modelio atrinkimas. Tiesinio regresijos modelio įvertinimas. Laboratorinis darbas nr. 4. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Standartizuoto regresijos modelio sudarymas. Dvimatės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų dispersijų analizė. Priklausomo kintamojo reikšmių y ir liekamosios paklaidos reikšmių e apskaičiavimas. Vidutinių elastingumo koeficientų apskaičiavimas. Prognozuojamos y0 reikšmės apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Ekonometrinio modelio sudarymasEkonominė problema: Įsitikinti, ar universitetų skaičių šalyje veikia bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui. Hipotezė. Duomenys. Matematinė modelio išraiška ir parametrų skaičiavimas. Modelio patikimumo tikrinimas. Likučio koreliacijos tyrimas. Įverčių patikimumo tyrimas. Ekonominės problemos analizė. Skaityti daugiau
Funkcijų tyrimas, ekstremumaiPanaudodami funkcijų tyrimo schemą, ištirkite ir grafiškai pavaizduokite šios funkcijos savybes. Panaudodami Excel, sudarykite reikšmių lenteles: šios funkcijos, jos pirmos eilės išvestinės ir antros eilės išvestinės. Nubrėžkite funkcijos, pirmos ir antros eilės išvestinių grafikus. Panaudokite keletą Excel grafikų braižymo tipų: linijines, stulpelines, kombinuotas diagramas. Aprašykite y=5x3 – 2x2 + 8 funkcijos savybes pagal funkcijų tyrimo schemą. Skaityti daugiau
Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimasRanginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas, kai nėra jungtinių rangų. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas esant jungtiniams rangams. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Skaityti daugiau
Koreliacinė analizėDarbo tikslas ir uždaviniai. Pagal stebinių duomenis. Sudaryti stebinių matricą ir pateikti kintamųjų grafines diagramas. Apskaičiuoti atsitiktinių kintamųjų skaitines charakteristikas. Apskaičiuoti nuokrypių kvadratų sumas. Atlikti kintamųjų reikšmių standartizavimą. Apskaičiuoti ir įvertinti tiesinės koreliacijos koeficientą. Apskaičiuoti ir įvertinti daugialypį koreliacinį santykį. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaityti daugiau
Lietuvos gyventojų migracijosSusipažinti su visomis migracijų rūšimis bei su jomis susijusiomis sąvokomis. Lietuvių emigracijos XIX amžiaus (19 amžiaus) pabaigoje - XX amžiaus (20 amžiaus) pradžioje. Emigracijų bangos. Pirmoji emigracijos banga. Antroji emigracijos banga. Trečioji emigracijos banga. Trėmimai ir genocidas. Tremtis 1941 metais. Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Žemėlapyje pažymėkite Lietuvos gyventojų tremties vietas, taip pat išskirkite pagrindines valstybės, į kurias migravo(-uoja) Lietuvos gyventojai. Migracijų intensyvumas per pastarąjį dešimtmetį. Detali priežasčių analizė. Nereguliarios migracijos mastas. Migracijos priežastys. Trumpalaikių išvykų į užsienį priežastys. Migracija dėl darbo. Migracijos potencialas ir ateities perspektyva. Trumpai apie lietuvių migracijas per pastarąjį dešimtmetį. Teritorinės Lietuvos vidinių migracijų sklaidos analizė. Vidinės migracijos tikslai. Migracijų intensyvumas nuo 1990 metų. Iki šių dienų. Skaityti daugiau
Matavimo duomenų tarpusavio ryšysDarbo užduotis. Nubraižyti tarpusavyje susijusių požymių koreliacinius laukus. Apskaičiuoti tarpusavyje susijusių požymių Brave ir Pirsono koreliacijos koeficientus r ir įvertinti jų patikimumą. Sudaryti konkrečias tarpusavyje susijusių požymių regresijos lygtis ir apskaičiuoti regresijos lygčių koeficientus. Nubrėžti konkrečių tarpusavyje susijusių požymių regresijos lygčių tieses AB. Sudaryti rezultatinio požymio išsibarstymo apie regresijos liniją zonos ribinių linijų lygtis ir nubrėžti išsibarstymo tieses CD ir EF koreliaciniame lauke. Apskaičiuoti tarpusavyje susijusių požymių rangų koreliacijos koeficientus ir įvertinti ryšio stiprumą. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Natūralus gyventojų judėjimas LietuvojeSąvokos ir rodikliai apibūdinantys natūralaus gyventojų skaičiaus judėjimą. Gyventojų natūralaus judėjimo priežastis atspindinti diagrama. Metai 1940 – 2004. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvoje. Natūralaus gyventojų prieaugio rodikliai mieste ir kaime 1950m - 2004m. Duomenys pateikiami juos atspindinčioje diagramoje, išryškinant kritinius pokyčių taškus, atliekant priežasčių analizę. Natūralus gyventojų prieaugio pasiskirstymas savivaldybėse. Gimstamumas. Analizė savivaldybėmis. Mirtingumas. Analizė savivaldybėmis. Mirtingumas pagal priežastis. Diagrama. Pagrindinių skirtumų tarp moterų ir vyrų mirtingumo priežasčių analizė. Skaityti daugiau
Optimizavimas tiesinio programavimo metoduSudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo informaciją. Išspręskite sudarytą uždavinį, aprašykite gautą rezultatą. Iš aprašymo p.428 pasirinkite ir panaudokite 3 funkcijas sprendimo parametrams ar tikslumui keisti. Parašykite, kaip panaudotos funkcijos pakeitė prieš tai gautą rezultatą. Skaityti daugiau
Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniaiSuveskite lentelės p.401 duomenis. Šią lentelę papildykite. Pagal pateiktus aprašymus SukinysPivot1.pdf, panaudodami Sukinio vedlį, sudarykite dinaminį sukinį ir jo diagramą. Skaityti daugiau
Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai (2)Užduotis: Suveskite lentelės p.401, 51pav. duomenis. Šią lentelę papildykite nauja skiltimi "Vnt kaina". Apskaičiuokite stulpelį "Gauta". Apskaičiuokite stulpelį "Komisiniai". Lentelę papildykite trimis naujais gaminiais. Naudojant lentelės duomenis sukurti jų sukinius ir grafikus. Papildykite sukinį skaičiuojamuoju lauku PVM pagal aprašą SukinysPivot2.pdf. Užduoties atlikimas. Pradinis prekybos firmos apskaitos duomenų sąrašas. Sukinių sudarymas. 1-mas sukinys. 2-ras sukinys. 3-čias sukinys. Sukinio papildymas skaičiuojamuoju lauku PVM. 4-tas sukinys. Skaityti daugiau