Šperos.lt > Statistika > Statistikos namų darbai
Statistikos namų darbai

(123 darbai)

Asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje statistinis tyrimas 2004-2007 metaisĮvadas. Tikslas - panaudojant statistines analizės metodus ištirti ir įvertinti asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje. Asmenų turinčių kompiuterį ir interneto prieigą statistinis tyrimas. Asmenys, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu santykiniai dydžiai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą vidutiniai rodikliai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą dinamikos eilutės. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą analitiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Baziniai ir grandininiai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai: registruotų santuokų skaičius Alytaus apskrityje 2003-2009Absoliutinis pokytis. Išvados. Kitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Išvados. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai analizuojamu laikotarpiu. Vidutinis absoliutus pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis pokyčio tempas. Kitimo tempo vidurkį. Absoliutinių pokyčių vidurkį. Išvados. Skaityti daugiau
Benzino ir dyzelino kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimasĮvadas. 2005 vasario 2 d. – 2005 balandžio 27 d. Benzino A95A ir dyzelinio kuro kainos Lukoil degalinėje (Sodų g. 22). Benzino A95E kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados. Dyzelinio kuro kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Bulvių veislių derlingumo tikrinimasVeislės A imčių dažnių lentelė. Veislės B imčių dažnių lentelė. Veislės C imčių dažnių lentelė. Veislės D imčių dažnių lentelė. Veislės A santykinių dažnių lentelė. Veislės B santykinių dažnių lentelė. Veislės C santykinių dažnių lentelė. Veislės D santykinių dažnių lentelė. Veislės A sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės B sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės C sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės D sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Stulpelinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Veislių A, B, C, D santykinių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D imčių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D histograma. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica"Savarankiški darbai. Užduotys. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. x2 skirstinys. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. t – kriterijus priklausomiems duomenims. t – kriterijus nepriklausomiems duomenims. χ2 kriterijus. Vieno faktoriaus metodas. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. Arima prognozavimo modelis. Skaityti daugiau
Degalų kainų kitimas 2006 spalio ir lapkričio mėnesiaisDegalų kainų stebėjimas 4 degalinėse ir jų kainų apskaičiavimas įvairiais statistiniais metodais. Įvadas. Pradiniai duomenys. Dinamikos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinė senėjimo padėtis tarp miesto ir kaimoDemografinė senėjimo padėtis tarp miesto ir kaimo. Lietuvių gyventojų senėjimas. Skaityti daugiau
DiagramosApklaustųjų asmenų lytis. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar turite mobilųjį telefoną? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kiek laiko naudojatės mobiliaisiais telefonais? Imtis (metais). Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar manote, kad mobilusis telefonas yra būtinas? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokiu ryšio tinklu naudojatės. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokios firmos gaminys yra tavo mobilusis telefonas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Skaityti daugiau
Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimaiĮvadas. Benzino E-95 ir Dyzelio vasario-kovo-balandžio mėnesių kainos. Benzino E-95 kainų kitimo grafikas. Benzino E-95 kainų kitimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ekonometrika: Norvegijos kronos kursasĮvadas. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Pradinių laiko eilutės duomenų įvedimas ir analizė. ACF ir PACF skaičiavimas. Skirtuminių lygčių skaičiavimas. Modelio parinkimas. Stebinių analizė. Laiko eilutės prognozavimas. Liekamųjų paklaidų ACF ir PACF skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisrų priežasčių ir pasekmių statistikos: 2000-2005 metaiĮvadas. Gaisrų skaičiaus kitimo dinamika. Gaisrų kilimas pagal priežastis. Žuvusių ir sužeistų žmonių skaičiaus kitimo dinamika. Gaisrų ir žuvusių bei traumuotų žmonių skaičiaus statistinė analizė. Struktūros santykinių dydžių skaičiavimas. Variacijos žingsnio, aritmetinio vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio, linijinio nuokrypio skaičiavimai. Rodikliai apskaičiuoti naudojantis formulėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Gimstamumas ir mirtingumas LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gimstamumą ir mirtingumą Lietuvoje. Gimstamumas Lietuvoje. Statistinė duomenų analizė. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Mirtingumas Lietuvoje. Statistinė duomenų analizė. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Gimstamumas-mirtingumas: 1990-2003 metaiMatematikos projektinis darbas. Įvadas. Gimstamumas. Imtis. Variacinė eilutė. Mediana. Vidurkis. Mirtingumas. Imtis. Variacinė eilutė. Mediana.Vidurkis. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų mokesčiai už buto šildymąButo gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Užduotyje patekti 40 butų gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Reikia: Sugrupuoti duomenis dažnių lentelėje. Pavaizduoti dažnių lentelės duomenis grafiškai naudodami vieną iš labiausiai tinkamų diagramų. Apskaičiuoti skaitmenines charakteristikas (apskaičiuoti tris nurodytas charakteristikas). Gautus atsakymus (ir grafikus) interpretuoti. Sprendimas. Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Poslinkio charakteristikos. Koreliacija ir regresija. Duota 20 butų, kurių gyventojų skaičius ir jų mokesčiai už buto šildymą pateikti lentelėje. Raskite priklausomybės formą ir ryšio stiprumą tarp gyventojų skaičiaus ir jų mokesčių už šildymą. Regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Guminių ir plastikinių gaminių duomenų analizėTikimybių teorija ir matematinė statistika. Įvadas. Tikslas yra atlikti gamybinių ir plastikinių gaminių duomenų aprašomąją analizę ir statistinę analizę. Grafinė analizė ir aprašomoji statistika. Metinių duomenų gavimas. Metinių augimo tempų gavimas. Metinių augimo tempų grafikai procentais ir tendencijos. Ketvirtinių augimo tempų grafikai procentais ir jų tendencijos. Ketvirtiniai lygio duomenys ir tendencijos. Metinių ir ketvirtinių duomenų augimo tempų tendencijos. Ketvirtinių lygio duomenų ir augimo tempų tendencijos. Padėties ir sklaidos chrakteristikos. Histograma. Koreliacijos ir regresijos analizės. Koreliacija. Regresija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veikla: trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba AB "Apranga"Įvadas. Tikslas – atlikti AB "Apranga" pristatymą, pateikti Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje duomenis, susijusius su nagrinėjamos įmonės veikla. Įmonės pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostaro duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Surinktų duomenų apie įmonės veiklą. Sisteminimas ir analizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas: UAB "Mažeikių butų ūkis"Įvadas. Trumpa UAB "Mažeikių butų ūkis" charakteristika. Įmonės analitinių rodiklių skaičiavimas. Darbuotojų ir tarnybų skaičiaus analizė. Vidutinis darbo užmokestis. Eksponentinis dinaminės eilutės išlyginimas ir prognozavimas. Prognozavimas trendo metodu. Tiesinės regresijos lygties išraiška. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių statistikaStatistikos namų darbai. Faktiškai dirbtų dienų skaičius. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičius. Vidutinis sąlyginis darbininkų skaičius. Vidutinis išdirbis. Rodiklių dinamika. Pamainumas. Pamainos panaudojimo koeficientas. Darbo našumo indeksai. Skaityti daugiau
Investicijų priklausomybė apyvartai: mobiliojo ryšio bendrovė "BITĖ Lietuva"Įvadas. Tikslas – panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti mobiliojo ryšio bendrovės "BITĖ Lietuva" investicijų priklausomybę apyvartai. Bendrovės "Bitė Lietuva" trumpa charakteristika. Dinamikos eilutės ir jų statistiniai rodikliai. Vidurkių rūšys. Analitinis trendo funkcijos skaičiavimas. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutųjį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados. Priedai (8psl.). Skaityti daugiau
Kauno studentų laisvalaikis. Mėgiamiausias naktinis klubasĮvadas. Pagrindinis tikslas: Išsiaiškinti, koks yra mėgstamiausias Kauno studentų naktinis klubas. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Duomenų vaizdavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Poslinkio charakteristikos. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Koreliacinė ir regresinė analizė. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Sezoniškumas. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
...