Šperos.lt > Statistika > Statistikos šperos
Statistikos šperos

(19 darbai)

BiostatistikaBiologinės sistemos. Populiacijos. Ištisinis tyrimas. Pasirinktinis tyrimas. Skirtumas tarp statistikos ir imties parametro. Kintamieji ir jų rūšys. Atsitiktinis dydis. Vidurkiai. Moda. Mediana. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Imties duomenų pirminis sutvarkymas: statistinė ir variacinė eilutės. Koreliacinė analizė. Funkcinė priklausomybė. Statistinė priklausomybė. Skaityti daugiau
Ekonometrija (2)Diferencialiniai skaičiavimai ekonominėje analizėje. Vadybos sprendimai. Modeliavimo procesas. Modelių tipai. Modelių savybės. Modelių kūrimas. Duomenų modeliavimas. Modelių klasifikavimas. Deterministiniai ir tikimybiniai modeliai. Iteracinis modelis. Modeliavimas ir sprendimų priėmimas realioje aplinkoje. Simplekso metodas. Lygčių pakeitimas. Alternatyvūs kaštai. Įvertinimas. Skaityti daugiau
Ekonometrija (3)Ekonometrijos samprata. Ekonometrinio modelio sudarymo procedūra. Regresinė analizė. Regresinės analizės samprata. Regresinės analizės taikymo sąlygos. Klasikinės regresinės analizės prielaidos. Porinė tiesinė regresija: parametrų vertinimas. Porinės tiesinės regresijos samprata. Mažiausių kvadratų metodas. Tiesinio porinio regresinio modelio paklaida. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Prognozavimas ir regresija. Porinė tiesinė regresija. Ekonominė interpretacija ir rezultatų pateikimas. Regresinės lygties matematinė formos parinkimas. Regresinės lygties skaičiavimų rezultatų pateikimas. Dauginio modelio išraiška ir parametrų įverčiai. Reikšminių veiksnių pasirinkimo procedūra. Dauginės regresijos ryšio determinuotumas ir ekonominė įverčių interpretacija. Dauginės regresijos determinuotumas. Ekonominė dauginės regresijos interpretacija. Fiktyvūs kintamieji. Kintamųjų (fiktyvių) samprata ir naudojimas. Pažeistų klasikinių regresijos modelio prielaidų atvejai. Regresinio modelio paklaidų autokoreliacija. Autokoreliacijos problemos esmė. Koreliacijos diagnostika. Autokoreliacijos problemos sprendimo būdai. Heteroskedastiškumo problema. Heteroskedastiškumo samprata. Heteroskedastiškumo priežastys. Heteroskedastiškumo diagnostika. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (4)Paprastųjų atsitiktinių dydžių vidurkis. Atsitiktinių dydžių vidurkis bendru atveju. Pilnojo vidurkio formulė. Dispersija, momentai, kitos skaitinės charakteristikos. Kovariacija. Koreliacijos koeficientas. Charakteristinės funkcijos. Vienaties teorema. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. Chincino didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. Cebisero nelygybė. Bernulio didžiųjų skaičių dėsnis. Diskrečių atsitiktinių dydžių funkcijos. Absoliučiai tolydžių dydžių funkcijos. Atsitiktinių vektorių skirstiniai. Atsitiktinių dydžių nepriklausomumas. Diskretūs dvimačiai vektoriai. Absoliučiai tolydūs dvimačiai vektoriai. Skaityti daugiau
Procesų teorijaAtsitiktinių procesų teorija. CRT ir DSD. Charakteringoji eksponentinio skirstinio f-lė. Patikimumo charakteristikos eksponentinio skirstinio atveju. Atsitiktinio proceso charakteristikos. Geometrinio skirstinio patikimumo charakteristikos. Proceso kovariacinės funkcijos. Puasono procesas. Vinerio procesas. Proceso koreliacinė analizė. Proceso diferencijuojamumas ir integruojamumas. Markovo proceso apibrėžimas ir jo daugiamačių skirstinių apskaičiavimas. Kolmogorovo Čepmeno tapatybė Markovo procesams. Markovo procesų Kolmogorovo lygčių sistemos. Išlikimo teorijos elementai. Skaityti daugiau
Statistika (13)Įvadas ir pagrindinės sąvokos. Atsitiktinė seka. Pavyzdžiai. Statistinė atsitiktinių sekų analizė. Modelio sukūrimo uždavinys. Pagrindinės stacionariųjų sekų savokos. Tiesinės stacionarinio proceso išraiškos. Atsitiktinių sekų modeliai ir operatorinė forma. Tiesinis filtras, spektrinių tankių f-jų ryšiai. ARMA proceso priežastingumas, stacionarumas, apgręžiamumas. Statistinių modelių įvairovė. Pirmos eilės autoregresijos procesas. Antros eilės ar(2) procesas. AR(2) proceso dispersija ir autokoreliacinė f-ja. Bendrasis baigtinės eilės autoregresijos procesas. Slenkamojo vidurkio procesas. MA(q). Bendrasis autoregresijos slenkamojo vidurkio modelis ARMA(p,q). Stiprios priklausomybės stacionarieji procesai ir jų savybės. Baigtinės eilės statistinių modelių parametrų vertinimas. Autoregresijos modelio parametrų vertinimas. Slenkamo vidurkio modelio MA(q) parametrų vertinimas. ARMA(p,q) modelio parametrų vertinimas. Alternatyvus įverčių gavimo būdas. Intervaliniai baigtinės eilės modelių parametrų įverčiai. Asimptotiškai pasikliautinės sritys. Modelio eilės nustatymo problema. Liekamosios dispersijos tyrimas. Dalinė autokoreliacija. Durbin-Levinson algoritmas ar modelių nuosekliam kūrimui. Skaityti daugiau
Statistika (15)Didžiųjų skaičių dėsnio reikšmė statistikai. Statistikos objektas ir pagrindinės sąvokos. Statistikos objektas. Statistinis rodiklis. Statistiniai vienetai ir statistinė visuma. Požymiai. Statistikos metodas. Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Grupių skaičiaus ir grupavimo intervalų sudarymas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai (poslinkio charakteristikos). Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Alternatyvaus požymio variacijos rodikliai. Požymio grupinės ir tarpgrupinės variacijos rodikliai. Asimetrijos rodiklis. Atrankinis stebėjimas. Generalinė visuma. Atrankinė visuma (atranka). Atrankos būdai. Atrankos paklaidų nustatymas. Dinamikos (laiko) eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai (analitiniai). Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė (prognozavimas). Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Grupinė tiesinė regresija. Koreliacinio ryšio tarp kokybinių (ir kiekybinių) įvertinimo metodai. Skaityti daugiau
Statistika (16)Statistikos kaip mokslo atsiradimas. Iš statistikos istorijos. Tyrimo duomenų atsitiktinis pobūdis. Pagrindiniai statistinių tyrimų etapai. Aibė ir imtis. Variacinių eilių sudarymas. Grafinis variacinių eilių sudarymas. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: padėties abscisių ašyje rodikliai. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: išsibarstymo rodikliai. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: variacinės eilės pasiskirstymo formos rodikliai. Tikimybės sąvoka. Normaliojo pasiskirstymo dėsnis. Aritmetinio vidurkio reprezentacijos paklaida. Aibės aritmetinis vidurkis. Patikimumas ir reikšmingumo lygmuo. Asimetrijos ir eksceso rodikliai. Statistinės hipotezės ir jų taikymas: Stjudento rodiklio taikymas. Statistinės hipotezės ir jų taikymas: Fišerio rodiklio panaudojimas. Funkciniai ir koreliaciniai tarpusavio ryšiai. Koreliacinės analizės uždaviniai. Koreliacinis laukas. Tarpusavio ryšio kryptys. Tarpusavio ryšio stiprumo įvertinimas. Regresija. Koreliacijos santykis. Dalinė koreliacija. Metrologija kaip mokslo šaka. Sporto metrologija ir jos uždaviniai. Matavimo ir matavimo vienetai. Matavimo metodai. Matavimo paklaidos. Metodine matavimo paklaida. Matavimo priemonių paklaida. Pagrindinės ir papildomos paklaidos. Testo sąvoka. Kokie testui keliami reikalavimai. Kokios yra testų grupės (priklausomai nuo testavimo tikslo). Pagrindinės testų savybės. Testo stabilumas. Testo suderinamumas. Testų ekvivalentiškumas. Vertinimo skalės ir jų panaudojimas praktikoje. Tiesioginio vertinimo skalė. Palyginamojo vertinimo skalės. Šiuolaikinių sporto rezultatų vertinimas. Kaip padidinti testo patikimumą. Testų komplekso vertinimai. Vertinimo normos. Palyginamosios normos. Individualios normos. Būtinos normos. Kvalifikacijos normos ir kvalifikacijos reikalavimai. Sportinės technikos efektyvumo vertinimas. Technikos veiksmų atlikimo pastovumo vertinimas. Sportinės taktikos vertinimas. Prognozavimo tikslai ir metodai. Ekstrapoliacijos metodas. Prognozavimas modeliuojant. Metodinė matavimo paklaida. Skaityti daugiau
Statistika (22)Statistikos samprata. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos tyrimo metodai. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Organizacinės stebėjimo formos. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas. Grupuojant pagal kokybinius požymius. Grupuojant pagal kiekybinius požymius. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Statistinis vidurkis. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Statistikos uždavinys. Skaityti daugiau
Statistika (32)Statistikos samprata. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos tyrimo metodai. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Statistinis vidurkis. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Skaityti daugiau
Statistika (5)Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Statistinis stebėjimas. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinių duomenų pateikimas. Statistiniai rodikliai. Vidurkiai ir variacijos rodikliai. Indeksai. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Formulių santrauka. Skaityti daugiau
Statistika (53)Imtis ir jos sudarymo būdai. Imties skaitinė charakteristika. imties vidurkio pasiskirstymas. Parametrų taškiniai įvertinimai. Parametrų intervaliniai įvertinimai. Pasikliautinasis intervalas dispersijai. Pasikliautinasis intervalas tikimybei. Hipotezių tikrinimas ir klaidos tikrinant. Hipotezių apie vidurkio reikšmes tikrinimas. Vidurkių atlyginimo hipotezė. Hipotezių apie tikimybes reikšmes ir tikimybių palyginimą tikrinimas. Tikimybių palyginimo hipotezė. Neparametrinės hipotezės. Nepriklausomumo hipotezių tikrinimas. Skaityti daugiau
Statistika (63)Statistikos medžiaga su formulėmis ir paaiškinimais darbui MS Excel. Šiuolaikinė statistika. Išskiriamos trys statistikos dalys. Generalinė aibė. Matematinės statistikos metodai. Imties sudarymo būdai. Paprastas atsitiktines imtis. Imties duomenų aibė. Matavimų skalės. Duomenų charakteristikos. Grupuotų duomenų moda. Grupuotų duomenų mediana. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir duomenų aibės plotis. Skirstinio formos charakteristikos. Standartizuotos reikšmės. Koreliacijos koeficientas. Populiacijos vidurkio pasikliautinasis intervalas. Pasikliautinasis intervalas populiacijos dispersijai. Įvykio tikimybės pasikliautinasis intervalas. Bendroji hipotezės tikrinimo schema. Statistinių hipotezių tikrinimo algoritmas. Hipotezė apie populiacijos vidurkio lygybę skaičiui. Hipotezė apie populiacijos dispersijos lygybę skaičiui. Hipotezė apie proporcijos lygybę skaičiui. Dispersijos nežinomos bet lygios (vidurkiui). Populiacijų dispersijos lygios. Hipotezė apie populiacijų dispersijų lygybę. Populiacijų dispersijos nežinomos ir nelygios. Fišerio kriterijaus apskaičiavimas. Neparametriniai kriterijai naudojami. Neparametriniams kriterijams būdinga. Determinacijos koeficientas. Kokybinių dydžių analizė. Spirmeno ranginis koreliacijos koeficientas. Nominalinių dydžių koreliacija. Regresinė analizė. Regresijos modelis. Tiesinės regresijos modelis. Parinkus modelį reikia. Regresijos tiesės. Determinacijos koeficientas. Skaityti daugiau
Statistika (67)Statistikos mokslas ir kilmė. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Statistikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Bendras statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo formos, rūšys, duomenų gavimo būdai. Statistinio stebėjimo metodiniai klausimai. Statistinio stebėjimo organizaciniai klausimai. Statistinio stebėjimo klaidos ir surinktų duomenų kontrolė. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas, uždaviniai, rūšys. Grupavimo požymių parinkimas, grupių išskyrimas, intervalų nustatymas. Intervalų rūšys. Statistinių eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Statistiniai grafikai ir jų esmė. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Sektorinės diagramos. Kartogramos. Kartodiagramos. Juostinės diagramos. Absoliutiniai dydžiai, jų matavimo vienetai. ir rūšys. Santykinių dydžių esmė ir jų išreiškimo formos. Santykinių dydžių rūšys. Vidurkių esmė ir rūšys. Aritmetiniai vidurkiai ir jų savybės. Aritmetinio vidurkio skaičiavimas sumų ir momentų būdais. Chronologiniai vidurkiai. Geometriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Dinamikos eilutės ir jų rūšys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos – Gamybos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Ryšių rūšys ir analizės metodai. Koreliacijos ir regresijos metodai. Harmoniniai vidurkiai. Skaityti daugiau
Statistika (79)Statistikos kaip mokslo samprata, uždaviniai, tikslas. Pagrindinės sąvokos. Statistikos tarnybos, uždaviniai, funkcijos, principai. Statistikos įstatymas. Statistinis tyrimas. Pagrindiniai etapai. Statistinis stebėjimas, jo planas, formos, būdai. Statistiniai formuliarai, instrukcijos. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės informacijos sutvarkymas ir pateikimas. Duomenų grupavimas, rūšys, požymiai, intervalai. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Statistiniai grafikai, jų rūšys, elementai, sudarymo principai. Struktūriniai vidurkiai: moda, mediana, jų apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Ūkio statistika (5)Ką tiria ūkio statistika? Ūkio statistika pateikia. Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti. Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką rodo neutralumo principas? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Kas reglamentuoja privalomą informaciją?Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Ką reiškia viešumo funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Statistinės informacijos šaltiniai? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kas yra produkcija? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokios yra finansinės įmonės? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita parodo prekių ir paslaugų gamybą. Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Pajamų formavimo sąskaita parodo. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. BVP išlaidų metodu lygus. BVP pajamų metodu. BVP gamybos metodu lygus. Nefinansinio sektoriaus produkcija lygi. Bankų produkcija lygi. Kam naudinga darbo statistika? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Kas parodoma tarpšakinio balanso antrame kvadrante? Tarpšakinio balanso trečiame kvadrante. Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Pagrindinis namų ūkių biudžeto tyrimo objektas. Namų ūkio socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio tipas. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Yra 3 skurdo ribų tipai. Skurdo riba vadinama santykine. Absoliuti skurdo riba. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Nelygybės matai (rodikliai). Lorenzo kreivė. Gini (Džini) koeficientas parodo. Darbo perspektyvumo lygis (darbo našumas). Pagrindinio kapitalo (ilgalaikio turto) grąža. Kapitalo rentabilumas. Įmonių finansinė būklė. Bendrasis pelningumas. Pajamų apsaugos rodikliai. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso tikslas. MB sudaromas remiantis. Tiesiogine užsienio investicija laikoma investicija. Šalies skola užsieniui apima. Indeksų teorija naudojama. Indeksų konstravimas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Vienai prekei galimi. Agreguotoms prekėms galimi. Vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio, jei. Laspeyreso kainų indeksas lygina. Laspeyreso indeksas lygus. Paasche kainų indeksas lygus. Laspeyreso indekso svoris parodo. Paasche indekso svoris parodo. Vartotojų kainų indeksas parodo. Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką. Gamintojų kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Atsitiktinis dydis yra pilnai nusakytas. Diskrečiojo pasiskirstymo funkcija. Tolydžiojo pasiskirstymo funkcija. Atsitiktiniai dydžiai vadinami diskrečiaisiais. Tolydieji tikimybiniai modeliai. Padėties abscisių (x) ašyje charakteristikos. Atsitiktinio dydžio išsibarstymo charakteristikos. Populiaciją (generalinę aibę) sudaro. Kas sudaro imtį? Imtys gali būti. Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagrįstas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Koks yra modos įvertis? Kam lygi mediana? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kas būdinga laiko eilutėms? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Laiko eilučių modeliai gali būti. Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Ką nusako rodiklio trendas? Laiko eilutės sezoninė komponentė parodo. Kitimo tendenciją parodo. Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Pastovų augimą (mažėjimą) nusako Lėtėjantį augimą (mažėjimą) nusako. Bendrosios pusiausvyros modelio esmę apsprendžia. Pasaulio banko modelio RMSM.X panaudojimas suteikia galimybę tirti. LAM (ilgo laikotarpio sureguliavimo) modelis skirtas Centrinės ir Rytų Europos šalims. Bendrosios pusiausvyros modelis yra. MODAG modelis pagrįstas. Skaityti daugiau
Ūkio statistika (8)Ūkio statistikos paruoštukė pagal abėcėlę. Atsitiktinis dydis. Bankų produkcija lygi. BVP gamybos metodu lygus. BVP išlaidų metodu lygus. BVP pajamų metodu. BVP vertinimas. Gamybos sąskaita parodo? Imtys. Kada vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio? Kaip apibrėžiama santykinė skurdo riba? Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kaip skirstomas turtas (aktyvai)? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kam lygi absoliuti skurdo riba? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kam lygi mediana? Kam lygi pagrindinio kapitalo grąža? Kam lygios disponuojamos pajamos? Kam lygios vartojimo išlaidos? Kam lygus darbo našumas? Kam lygus grynasis apyvartinis kapitalas? Kam lygus kapitalo rentabilumas? Kam lygus Laspeyres'o kainų indeksas? Kam naudinga darbo statistika? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Kam naudojama indeksų teorija? Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kam skirtas LAM modelis? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kapitalo sąskaita. Kas apsprendžia bendrosios pusiausvyros modelio esmę? Kas būdinga laiko eilutėms? Kas charakterizuoja atsitiktinio dydžio reikšmių išsibarstymą? Kas gali ruošti oficialią statistiką? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kas yra produkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Kas parodoma TB antrame kvadrante? Kas parodoma TB trečiame kvadrante? Kas pilnai nusako atsitiktinį dydį? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Kas sudaro populiaciją (generalinė aibė)? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima šalies skola užsieniui? Ką atlieka statistikos tarnybos? Ką atspindi tarpšakinio balanso vidinė matrica? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką duoda prognozavimas? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Ką galima tirti RMSM-X modeliu? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką lygina Laspeyres'o kainų indeksas? Ką numato statistikos įstatymas? Ką nusako rodiklio trendas? Ką nusako Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką? Ką parodo gamintojų kainų indeksas? Ką parodo Gini (Džini) koeficientas? Ką parodo laiko eilutės sezoninė komponentė? Ką parodo Laspeyres'o indekso svoris? Ką parodo Lorenzo kreivė? Ką parodo mokėjimų balansas? Ką parodo Paasche indekso svoris? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Ką parodo statybos kainų indeksas? Ką parodo vartotojų kainų indeksas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką rodo auksinės balanso taisyklės koeficientas? Ką rodo bendrasis pelningumas? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Ką rodo neutralumo principas? Ką rodo Oukeno koeficientas? Ką rodo pajamų apsaugos rodikliai? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Ką rodo skurstančiųjų lygis šalyje? Ką rodo žemų pajamų indeksas? Ką rodo žemų pajamų nuokrypis? Ką tiria ūkio statistika? Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kokia investicija laikoma tiesiogine užsienio investicija? Kokia nedarbo kaina? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Kokia trendo funkcija nusako lėtėjantį augimą? Kokia trendo funkcija nusako pastovų augimą ar mažėjimą? Kokias reikšmes gali įgyti atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal binominį dėsnį? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti pasiskirstymo funkcija? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Kokie gali būti sandoriai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokie matai galimi agreguotoms prekėms? Kokie matai galimi vienai prekei? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokie yra nelygybės rodikliai? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie pagrindiniai kainų indeksų metodologiniai principai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kokios yra finansinės įmonės? Kokios yra padėties abscisių ašyje charakteristikos? Kokios yra skurdo ribos? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Kokios sąskaitos sudaromos? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Kokiu principu pagrįstas MODAG modelis? Koks yra modos įvertis? Koks mokėjimų balanso tikslas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagrįstas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Kuo remiantis sudaromas mokėjimų balansas? Kuri laiko eilutės komponentė parodo kitimo tendenciją? Kuris iš duotų skirstinių yra diskretusis? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Kuris iš pateiktų modelių yra bendrosios pusiausvyros modelis? Kuris tikimybinis modelis tolydusis? Laiko eilučių modeliai gali būti. Namų ūkių biudžetų tyrimo tikslai? Nefinansinio sektoriaus produkcija lygi. Nuo ko priklauso indekso konstravimas? Pagal ką nustatoma namų ūkio socialinė-ekonominė grupė? Pagal ką nustatomas namų ūkio tipas? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą. Pagal ką vertinama įmonių finansinė būklė? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai? Pagrindinis namų ūkio biudžeto tyrimo objektas. Pajamų formavimo sąskaita parodo? Statistinis identifikavimas. Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinę informaciją gali rengti. Statistinės informacijos šaltiniai? Ūkio statistika pateikia. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonomikaKą tiria ūkio statistika? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Kas lemia valdymo funkciją? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? 37. Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita. Kas yra produkcija? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Kaip skirstomas turtas (aktyvai)? Kokios yra finansinės įmonės? Pajamų formavimo sąskaita. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. Kam naudinga darbo statistika? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Absoliuti skurdo riba. Žemų pajamų nuokrypis. Kapitalo rentabilumas. Žemų pajamų indeksas. Mokėjimo balanso tikslas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Bendrosios pusiausvyros modelis. Skaityti daugiau
Verslo statistikaStatistikos objektas ir samprata. Tikimybė. Atsitiktinis dydis. Atsitiktiniu dydžiu pasiskirstymas/skirstinys. Pagrindinės sąvokos. Statistinio tyrimo planavimas ir organizavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo metodai. Statistinio tyrimo etapai. Atranka. Atranka. Imčių sudarymo būdai. Imčių derinimo būdai. Aprašomoji statistika. Įvadinės pastabos. Dažnių lentelės. Dažnių lentelės. Grupuotieji duomenys. Grupuotieji duomenys. Dažnių skirstinio grafikai. Dažnių daugiakampis/poligonas. Sukauptųjų dažnių laužte. Histograma. Grafinis duomenų vaizdavimas. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvantiniai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Variacijos koeficientas. Variacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Pasikliautinieji intervalai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio nustatymas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Hipotezių tikrinimo įvadas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Parametrinių hipotezių tikrinimo atvejai. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Suderinamumo tikrinimas. Suderinamumo tikrinimo schema. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Požymių nepriklausomumo tikrinimo pavyzdys. Susijusių požymių lentelė. Požymių nepriklausomumo tikrinimo schema. Maknemaro kriterijus. Priklausomų požymių dažniai. Hipotezės tikrinimas. Regresinė analizė. Regresijos tiesės. Tiesinė regresija. Tiesinės regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Logistinė regresija. Logistinės regresijos modelis. Galimybė/Tikimybių santykis. Skaityti daugiau