Šperos.lt > Statistika > Statistikos uždaviniai
Statistikos uždaviniai

(27 darbai)

Dinamikos eilutės analizėLentelė. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai kitimo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (4)1 uždavinys. N metais 10-yje namų ūkių buvo tirta disponuojamos pajamos Lt (x) ir vartojimo išlaidos maisto produktams ir gaiviesiems gėrimams Lt (y). Naudojant duotus sudaryti y priklausomybės nuo x regresijos modelį ir jį įvertinti. Norint sudaryti daugiamatį regresijos modelį reikia apskaičiuoti nežinomus regresijos parametrus bo ir b1. Santykinio x poveikio y įvertinimui apskaičiuoti naudojamas elastingumo koeficientas. Modelio kokybinis įvertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas. 2 uždavinys. Turimi duomenys apie 10-ties ūkių grūdų savikainą Lt/t (y), apie grūdų derlingumą t/ha (x1) ir tiesiogines darbo sąnaudas (x2). Sudaryti ekonometrinį modelį grūdų savikainos priklausomybės nuo grūdų derlingumo ir tiesioginių darbo sąnaudų įvertinti. Išsiaiškinama ar patys duomenys nėra išsibarstę. Elastingumas. Daugiafaktorinė analizė. Modelio kokybinis vertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas įvertinamas t-kriterijaus pagalba, patikrinant nulinę prielaidą (H0), kad b1=0; b2=0. 3 uždavinys. Naudojant duotus duomenis apie išlaidų ledams dydį metų kiekvieną pusmetį modelį, įvertinantį sezoniniams svyravimams, sudaryti išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai visiems ar vienam laikotarpiui modelius. Apskaičiuoti kiekvienam pusmečiui sezoninius nuokrypius. Pavaizduoti grafiškai pradinius duomenis ir išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai pagal sudarytus modelius. Įvertinti modelio tikslumą. Prognozuoti išlaidų dydį, sekančių metų antram pusmečiui. Skaityti daugiau
Hipotezių tikrinimasStatistikos užduočių sprendimas: hipotezių tikrinimas. Pirma užduotis: Atrenkame geriausius 50 m bėgimo rezultatus, priklausančius 22 žmonėms. Apskaičiuosime aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį, vidurkio reprezentacinę paklaidą. Duomenys pateikti lentelėje. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nuokrypis. Dispersija. Antra užduotis: Imame 5-15 asmens duomenis, tai bus pirma grupė ir 29-39 asmens duomenis, tai bus antra grupė. Duomenis pateiksime lentelėse 2 ir 3. T-testas. Trečia užduotis. Apskaičiuosime koreliacijos koeficientus. Sprendimo priėmimo taisyklė. Parametrų įverčiai. Ketvirta užduotis: Atliksime tarpgrupinę analizę Stjudento t testu tarp 50 m bėgimo pirmosios ir antrosios grupės rezultatų. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinysĮmonė gamina dviejų rūšių pyragus – paprastą obuolių ir obuolių su slyvomis. Pelnas už 20 kg obuolių pyrago su slyvomis yra 400 Lt, paprasto obuolių pyrago - 300 Lt. Turimi ištekliai - 8 mašinų darbo valandos, 10 nekvalifikuotų žmonių darbo valandos, 6 kvalifikuotų žmonių darbo valandos ir 3 kg slyvų. Kiek reikia gaminti abiejų rūšių pyragų, kad pelnas būtų maksimalus? Tikslo funkcija. Apribojimai. Atsakymas. Excell pagalba išspręstas uždavinys. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Dvarčionių keramika"Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį: atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Orfis"Gamybos ir transporto uždaviniai. UAB "Orfis" gamina daug įvairių statybai skirtų mišinių. Sudaryti ir ištirti gamybos planavomo uždavinį: Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį (m≥3, n=2); atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai: transporto uždavinysĮmonė užsiima šokoladų gamyba. Turime 3 sandėlius A1, A2 ir A3, kuriuose yra atitinkamai 180, 160 ir 94 vienetų šokolado plytelių. Jas reikia išvežioti į 4 parduotuves, esančias Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Alytuje. Į kiekvieną iš šių parduotuvių reikia nuvežti atitinkamai 86, 118, 120 ir 110 šokolado plytelių. Uždavinio tikslai – sudaryti tokią pervežimo programą, kad būtų: Mažiausios transportavimo išlaidos; Patenkinti visų taškų poreikiai;Visos sandėlių atsargos išvežtos. Tikslo funkcija. Apribojimai. Pradinio plano radimas mažiausios kainos metodu. Baziniai kintamieji. Optimalaus plano radimas potencialiu metodu.. Įvertinimų sigma γ ij apskaičiavimas. Pirmasis planas. Baziniai kintamieji. Antrasis planas. Baziniai kintamieji. Trečiasis planas. Baziniai kintamieji. Ketvirtasis planas. Baziniai kintamieji. Penktasis planas. Baziniai kintamieji. Šeštasis planas. Baziniai kintamieji. Optimali tikslo funkcijos reikšmė yra. Optimalus pervežimo planas. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (13)8 uždaviniai. Pirmas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudaryti intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžti santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuoti imties vidurkį, dispersiją, patikslintąją dispersiją bei vidutinius kvadratinius nuokrypius. Ar apskaičiuota teisingai, pasitikrinti, pritaikius prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Uždavinio sprendimas. Antras uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Jo parametras a nežinomas, o žinomas: yra 1a uždavinyje gautam , kuris imamas su vienu ženklu po kablelio ( neapvalinant). Turėdami imtį, kurios didumas n = 50, ir parinkę pasikliovimo lygmenį 0,99, rasti parametro a pasikliautinąjį intervalą. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Turėdami imtį, kurios didumas n = 50. Taikydami 1a uždavinyje gautas ir reikšmes, parinkę pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti parametro a pasikliautinąjį intervalą. Žinoma, kad atsitiktinis dydis (a.d.) X yra normalusis. Jo parametrai a ir nežinomi. Turėdami imtį, kurios didumas n = 50. Taikydami 1a uždavinyje gautas ir reikšmes, parinkę pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti parametro pasikliautinąjį intervalą. Uždavinio sprendimas. Trečias uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma 50 požymių reikšmių. Atsižvelgę į 1 uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluojame neparametrinę hipotezę. Patikrinti šią hipotezę, parinkus reikšmingumo lygmenį 0,05 ir pritaikius X2 suderinamumo kriterijų. Ar teisingai apskaičiuota, pasitikrinti pritaikius prie imčių pateiktas šio uždavinio kontrolines sumas. Žinoma 50 požymių reikšmių (žr. uždavinio gale, b dalis). Apskaičiuoju imties skaitines charakteristikas. Sudarau intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k, nubrėžiu santykinių dažnių histogramą, atsižvelgiant į jos pavidalą, suformuluosiu neparametrinę hipotezę H2: t.y. a.d. X yra rodiklinis (eksponentinis). Šią hipotezę patikrinsiu, parinkęs 0,05 ir pritaikęs 2 kriterijų. Ar teisingai apskaičiavau, pasitikrinu prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Žinoma 50 požymių reikšmių (žr. uždavinio gale, c dalis). Sudarysiu intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k, nubrėžiu santykinių dažnių histogramą, atsižvelgiant į jos pavidalą, suformuluosiu neparametrinę hipotezę H3: X U[a;b], t.y. a.d. X yra tolygusis. Šią hipotezę patikrinsiu, parinkęs 0,05 ir pritaikęs 2 suderinamumo kriterijų. Ar teisingai apskaičiavau, pasitikrinu prie imčių pateiktas kontrolines sumas. Diskretusis a.d. X – kurios nors sistemos gedimų skaičius per valandą. Per savaitę (168 valandos) gauti stebėjimo duomenys sugrupuoti ir išdėstyti didėjimo tvarka, t.y. turima tokia diskrečioji statistinė eilutė. Uždavinio sprendimas. Ketvirtas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad atsitiktinis dydis X yra normalusis. Jo parametras žinomas. Turėdami 50 normaliojo a.d. reikšmių, žinodami, kad patikrinu nulinę parametrinę hipotezę. Žinoma, kad atsitiktinis dydis X yra normalusis. Jo parametrai a ir nežinomas. Turėdami 50 normaliojo a.d. reikšmių, žinodami, kad patikrinu dvi nulines parametrines hipotezes. Žinodami, kad diskretusis a.d.). Vienas jo parametras n yra žinomas , o tikimybė p nežinoma. Žinodami įvykio A pasirodymų skaičių k, pasikliovimo lygmenį, rasti binominio skirstinio parametro p pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Žinodami reikšmingumo lygmenį α ir p0, patikrinu parametro p reikšmes hipotezę. Uždavinio sprendimas. Penktas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad a.d. X ir Y yra normalieji. Jų parametrai ax, ay, x ir y nežinomi. Žinomos šių a.d. imtys, kuriu didumas n. Parinkę reikšmingumo lygmenį 0,05, patikrinsiu dvi nulines parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Šeštas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Žinoma, kad a.d. X ir Y yra normalieji. Žinomos a. d. imtys, kuriu didumas n. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r 10-4 tikslumu. Rasti regresijos tiesės lygtį. Parinkus pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti koreliacijos koeficiento p pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Parinkus reikšmingumo lygmenį α 0,05, parinkti tik bendrąsias alternatyvas ir pritaikius reikšmingumo kriterijų: parinkus tris nulines parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Septintas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Turima dviejų a.d. X ir Y koreliacinė lentelė. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r ir rasti regresijos tiesės lygtį. Parinkus pasikliovimo lygmenį 0,95, rasti koreliacijos koeficiento pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu. Parinkus reikšmingumo lygmenį 0,05 patikrinti dvi parametrines hipotezes. Uždavinio sprendimas. Aštuntas uždavinys. Uždavinio formulavimas. Turima koreliacinė lentelė. Reikia apskaičiuoti koreliacijos koeficientą r ir koreliacijos santykius. Reikia apskaičiuoti regresijos kreivių ( tiesės, hiperbolės, logaritminės kreivės (jei visi xi>0), rodiklinės kreivės) lygčių koeficientus a0 ir a1. Reikia įvertinti regresijos kreivių artumą duotiesiems taškams, kiekvienai regresijos kreivei apskaičiuodami vidutinę kvadratinę paklaidą 0,01 tikslumu. Uždavinio sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (2)Keturių matematinės statistikos uždavinių sprendimai. Skaityti daugiau
Statistika (12)Statistikos uždaviniai ir jų sprendimai. Skaityti daugiau
Statistika (14)Trys statistikos uždaviniai, jų sprendimas. Skaityti daugiau
Statistika (23)Individuali statistikos užduotis. Aritmetinis vidurkis. Hormoninis vidurkis. Sklaidos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis. Sklaidos tiesinis koeficientas. Dispersija. Osciliacijos koeficientas. Sklaidos/variacijos koeficientas. Fišerio asimetrijos koeficientas. Tiesioginio trendo skaičiavimai. Skaityti daugiau
Statistika (25)1 uždavinys. 2000m. moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą. 93.7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42.6 tūkst. (45.5), vidurinį –32.7 tūkst. (34.9), aukštesnįjį –8.1 tūkst. (8.6), aukštąjį – 10.3 tūkst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. 2 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir Medianą. Sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasiskirstymo asimetriškumą. Pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai. 3 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2004 m.(mėnesio pabaigoje tūkst.). Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L = 3). 4 uždavinys. Parduotuvės prekių apyvarta birželio mėn. sudarė 520 tūkst. Lt. o liepos mėn. – 550 tūkst. Lt. Parduotų prekių kiekis padidėjo 1.5%. Kaip pasikeitė parduotų prekių kainos? Skaityti daugiau
Statistika (33)1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (DI) ir pasiskirstymo tankį (FI/DI). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. 3. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L═3). 4. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos, Kainų, Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę. Skaityti daugiau
Statistika (36)1. Vilniaus, Alytaus, ir Kauno apskričių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2003 ir 2005 metais. 2. Lietuvos ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 m. Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 3. Pagal 2 uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001/2005 metais maketą: a) tarinį išdėstant paprastai; b) tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti busimos lentelės pavadinimą. 2. Sudaryti grupinės suvestinės lentelės maketą, kurioje būtų pateikti duomenys apie "N" grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004/2005 metais. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. 2 ūkio žieminių rugių derlingumas. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. 11 ir 12 ūkininkų ūkių grūdų savikaina. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir apibendrinti. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti sektorinę diagramą vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Biržų rajono galvijų skaičius (sausio 1 d.). Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą vaizduojančią galvijų ir tame tarpe karvių skaičiaus dinamiką. 9. N-tos apskrities 11-13 ūkių grūdų gamybiniai ir ekonominiai rodikliai 2006 m. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. N apskrities 11 ir 12 ūkių grūdų auginimo ekonominiai rodikliai. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 m. ir 2006 m. bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. 11 AB darbuotojų skaičiaus pokyčiai. Apskaičiuoti AB kovo mėn. dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 12. Lietuvoje registruotų "Isuzu" automobilių skaičius (tūkst.). Reikalinga: 1) apskaičiuoti užregistruotų "Isuzu" automobilių skaičiaus dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius; 2) analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę; 3) nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako užregistruotų automobilių kitimo tendenciją; 4) apskaičiuoti numatomą (prognozuojamą) užregistruoti "Isuzu" automobilių skaičių artimiausiems dviems metams; 5) faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 13. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito "11" ūkio gaminamų produktų savikaina 2006 m. lyginant su 2003 m. ir 2005 m. Nustatyti kiek pakitus savikainai pakito šių produktų gamybos išlaidos. 14. Naudojant 13 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito gamybos išlaidos 2005m. lyginant su 2004m. ir kokią įtaką tam turėjo: a) gamybos apimties pokyčiai; b) gaminių vieneto savikainos pokyčiai. Nustatyti absoliutines išlaidų pokyčių sumas. 15. 2006 m. lyginant su 2005 m. gamybos apimtys įmonėje nekito, o darbo sąnaudos gamyboje sumažėjo 12,7 proc. Kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje? 16. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje 2006 m. lyginant su 2004 m. ir kiek dėl to pakito darbo laiko sąnaudos. 17. Naudojant 16 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos gaminant šiuos produktus 2006 m. lyginant su 2005 m. ir kiek jų pokyti paveikė gamybos apimties pasikeitimas. 18. "N" apskrities 11-17 ūkių bulvių savikaina ir darbo sąnaudos 2006 m. Reikalinga: 1) nustatyti bulvių savikainos priklausomybę nuo jų gamybos tiesioginių darbo sąnaudų; 2) Apskaičiuoti teorinę (hipotetinę) bulvių savikainą ir įvertinti kaip ūkininkai panaudojo darbo našumo didinimo galimybes mažinant bulvių savikainą; 3) Nustatyti ryšių glaudumą (stiprumą); 4) Patikrinti ar parinkta matematinė funkcija teisingai išreiškia priklausomybę tarp bulvių savikainos ir tiesioginių darbo sąnaudų; 5) Padaryti išvadas. Skaityti daugiau
Statistika (48)1. Sugrupuoti N apskrities respondentinius ūkininkų ūkius (13 - 52) pagal 2003 metais augintų kviečių pasėlių plotus (derlingumą). Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkių absoliutinius ir santykinius dažnius. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti trumpas išvadas. 2. Pagal pateiktus duomenis sudaryti: stulpelinę diagramą, vaizduojančią į Lietuvos universitetus 1997-1998 metais priimtų studentų skaičiaus pasiskirstymą pagal studijų pakopas; 1997-1998 priimtų studentų pasiskirsto pagal studijų pakopas sektorinę diagramą. 3. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti N-tosios seniūnijos 7 ūkininko ūkio bulvių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dažnius. Apskaičiuotus santykinius dažnius surašyti į lentelę ir sudaryti linijinę (stulpelinę) diagramą, vaizduojančią bulvių faktinio ir planinio derlingumo kitimą analizuojamu laikotarpiu. 4. Pagal duotus duomenis apskaičiuoti, kaip pakito ūkio bulvių ir pieno gamybos tiesioginės darbo sąnaudos 2003 metais, lyginant su 2001 metais, ir kokią įtaką tam turėjo gamybos apimties ir darbo našumo pokyčiai analizuojamu laikotarpiu. Darbo sąnaudų pokyčius nurodyti absoliutiniais dydžiais ir procentais. Padaryti išvadas. 5. Pagal duotus duomenis apie Lietuvoje registruotų automobilių skaičių apskaičiuoti Honda automobilių skaičius dinamikos rodiklius. Apskaičiuotus duomenis surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti išvadas. 6. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: parduotų grūdų kainos vidurkį 5-7 ūkininkų ūkiuose; modinę kainą; medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 7. Pagal pateiktus duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (trešimą) nustatyti 13-22 ūkininkų ūkių, kviečių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį ( teorinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant kviečių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą). Padaryti išvadas. Skaityti daugiau
Statistika (50)Uždaviniai (4). Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Sprendimas. Amžiaus pasiskirstymas pagal išleidžiamų pinigų kiekį kalėdinėms dovanoms. Išvados. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius 1992 ir 2006 metų pradžioje (tūkst.): Apskaičiuoti santykinius rodiklius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo, Palyginimo. Sprendimas. Išvados. Duomenys apie prekių pardavimą. Apskaičiuoti. Bendrąjį kainų indeksą. Kiek % padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%. Paaiškinti ekonominę prasmę. Sprendimas. Išvada. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.) Apibūdinti duotą statistikos eilutę, Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš žinomų būdų (L=3). Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika (52)Uždaviniai (5). Duomenų grupavimas. Išvados. Maketai. Išvada. Grafinis statistinių duomenų pateikimas. Išvada. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Apskaičiuoti finansinių metų ilgalaikio turto struktūrą ir dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti koordinacijos, intensyvumo, palyginimo santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti plano įvykdymo ir planinės užduoties 2003 metais santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti galimus santykinius dydžius. Išvada. Vidurkiai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika (55)4 uždaviniai. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: Faktiškai dirbtų dienų skaičių. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičių. Vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių. Vidutinį valandos, dienos ir ketvirčio išdirbius. Įmonės ceche dirbo 25 staklės, iš jų viena pamaina 10, o dviem – 15. Apskaičiuoti: staklių darbo pamainumo ir pamainos režimo panaudojimo koeficientus. Padaryti išvadas. Yra dviejų mėnesių produkcijos gamybos ir darbo laiko sąnaudų duomenys. Apskaičiuoti: Individualius ir bendrąjį darbo našumo (darbo imlumo) indeksus. Paaiškinti ekonominę prasmę. "N" (pramonės, statybos, prekybos, paslaugų) įmonės ekonominės būklės tyrimas. Skaityti daugiau
Statistika (70)10 šratinukų yra paruošti dažymui ir sudėti paeiliui. Atsitiktinai parenkant du iš jų nudažė geltonai, 3 – mėlynai ir 5 – raudonai. Kokia tikimybė, kad šratinukai, nudažyti vienoda spalva, yra greta vienas kito? Iš 15 išleistų knygų 5 yra brokuotos. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 6 knygų 4 yra brokuotos? Pavasarį buvo susodinta 400 tulpių svogūnėlių. Tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs viena tulpė yra lygi 0,004. Kokia tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs nuo 4 iki 6 tulpių, kai įvykiai yra nepriklausomi? Gamykloje, gaminančioje skėčius, aukščiausią kokybę atitinka 85 procentai produkcijos. Kokia tikimybė, kad iš 800 šios gamyklos skėčių aukščiausios kokybės yra ne mažiau kaip 600? Turime duomenis apie 30 žmonių per vakarą kazino praloštų pinigų sumas (Lt): 200; 385; 330; 275; 340; 125; 259; 432; 375; 362; 252; 309; 238; 284; 130; 310; 335; 254; 335; 202; 390; 381; 305; 455; 305; 520; 405; 516; 425; 448. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Santuokų skaičius Lietuvoje 2007 m.: Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai. Skaityti daugiau