Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas

  Įvadas. Duomenų gavimo būdai. Grupavimo teorija, rūšys, etapai, grupavimo uždaviniai. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai. Linijinės diagramos. Sklaidos diagramos.
  Statistika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas (2)

  Įvadas. Statistinių duomenų suvedimo sąvoka. Grupavimas, kaip pagrindinė duomenų suvedimo stadija. Grupavimo rūšys. Grupavimo etapai. Grupių sudarymas. Intervalų nustatymas. Jų rūšys. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Statistinių rodiklių analizė

  Pagrindinių statistinių rodiklių analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis 2003 metų statistikos departamento informacija apie kelių eismo įvykiuose sužeistus asmenis.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-03-03
 • Statistinių rodiklių skaičiavimas

  Excel byla. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas, sklaidos rodiklių skaičiavimas, variacijos apskaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-03-18
 • Studentų pažangumo priklausomybė nuo lankomumo ir laiko skirto savarankiškam darbui

  Įvadas. Pažangumas. Skolų kiekis per semestrą. Per savaitę savarankiškam darbui studentai skiria. Lankomumas. Priežastys, dėl kurių studentai nevaikšto į paskaitas. Atliekant užduotis studentai naudojasi. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-18
 • Studentų pažangumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant studentų pažangumo statistinį tyrimą. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Studentų pažangumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Studentų pažangumo vidutinių dydžių skaičiavimas. Studentų pažangumo variacijos rodiklių matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Studentų pažangumo prognozavimas. Studentų pažangumo ir stipendijos dydžio tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-20
 • Studentų žinių vertinimo objektyvumas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Empirinis tyrimas. Studentų žinių vertinimo objektyvumas. Išvados. Priedas. Tyrimo anketa.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Suminio gimstamumo rodiklio tyrimas

  Matematinės statistikos pradmenų analizė, remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Suminis gimstamumo rodiklis. Suminio gimstamumo rodiklio grafinis vaizdavimas. Išvados. Darbas iliustruotas: schemomis, grafikais.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Šalies apskričių nedarbo lygio statistinis įvertinimas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo samprata. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Bedarbiai. Bedarbiai ir jų struktūra. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Pagalba nedirbantiems. Statistinė analizė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Vilniaus apskritis. Šiaulių apskritis. Alytaus apskritis. Išvados.
  Statistika, tyrimas(45 puslapiai)
  2006-05-14
 • Šalies ir Europos sąjungos (ES) jaunimo nedarbo lygio palyginamoji analizė

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo trukmė. Nedarbo priežastys. Pagrindinis bedarbio pagalbininkas – darbo birža. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo lygio 2001 – 2004 metų lyginamoji analizė. Jaunimo nedarbo lygio dinamikos santykiniai dydžiai. Jaunimo nedarbo lygio prognozės. Rangų koreliacijos taikymas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) jaunimo nedarbo lygio netolygumo tyrimas. Jaunimo nedarbo sprendimo būdai. Išvados.
  Statistika, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-29
 • Šalies užimtumo statistinė analizė

  Įvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas. 1999-2003 m. užimtumo statistinė analizė. Struktūros santykinių dydžių skaičiavimas. Aritmetinis vidurkio skaičiavimas. Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Priedai (4).
  Statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-03
 • Šiaulių banko akcijų kainų statistinė analizė

  Užduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-03
 • Šiaulių miesto gyventojų demografinės padėties įvertinimas

  Įvadas. Santrauka. Demografinės padėties samprata. Gyventojų skaičius Šiaulių mieste. Šiaulių miesto gyventojų kaita 2000-2005m. Gyventojų tankumas. Atskiros gyventojų grupės. Moterys ir vyrai. Pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Šiauliečių pasiskirstymas pagal tautybes. Gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Šiauliečių pasiskirstymas pagal gyvenamuosius rajonus. Šiauliečių išsilavinimas. Šiaulių miesto gyventojų užimtumas. Nedarbas. Summary. Priedai.
  Statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-11
 • Šiaulių miesto situacijos analizė

  Šiaulių miesto situacijos analizė. Charakteristika. Klimatas. Gyventojai. Demografija. Nusikalstamumas. Sveikata. Išsilavinimas. Pragyvenimas. Nedarbas. Investicijos. Žemės ūkis. Biudžetas. Šiaulių miesto parkai. Šiaulių miesto pramonė. Šiaulių miesto SSGG.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-02-10
 • Šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų išsiskyrimo tyrimas

  Ekonominės statistikos modulio individualus darbas. Santrauka. Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo samprata. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms tirti naudojamos lentelės. Dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrimui naudojami grafikai. Formulių pritaikymas dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrime. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo metodika. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo rezultatai. Analizės grupių sudarymas. Analizė ir jos rezultatai. Prognozės. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Statistika, tyrimas(37 puslapiai)
  2012-03-20
 • Šiuolaikiniai statistikos metodai: praktinė užduotis

  Duomenys. Statistinė apžvalga. Įvertis. Bootstrap. Kernel. Integralas.
  Statistika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-10-09
 • Taikomoji statistika

  Tyrimo tikslas: apklausti Klaipėdos Universiteto studentus, siekiant nustatyti koks laisvalaikio praleidimo būdas tarp jų populiariausias. Tyrimo eiga. Anketa. Duomenų lentelė. Duomenų lentelės kodai. Koreliacija. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Tarpusavio ryšių statistinė analizė

  Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Statistikos uždaviniai nagrinėjant ekonominių reiškinių tarpusavio ryšius. Ryšių rūšys ir formos. Ryšių analizės metodai, koreliacijos sąvoka ir rodikliai. Praktinės užduotys. 1 uždavinys. Pateikiami įmonės gamybiniai rodikliai. Apskaičiuojame dinamikos, plano įvykdymo ir planinės užduoties rodiklius. Pateikiama įmonėje ataskaitinių metų rugsėjo mėnesio darbuotojų kaita. Apskaičiuojame vidutinį darbuotojų skaičių rugsėjo mėnesį. Turimi duomenys apie daržininkystės įmonės produkcijos gamybą ir darbo laiko sąnaudas. 29 uždavinys. Duomenys apie Lietuvos Respublikoje veikiančius ūkio subjektus, įmones ir fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą. 31 uždavinys. Turimi duomenys (procentais) apie mažų ir vidutinių įmonių eksporto ir importo lyginamąsias dalis dešimtyje apskričių 2007 metais. Sudarome eksporto ir importo ūgines eilutes.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Technologijos proceso kokybės rodiklių statistinė analizė

  Anotacija. Įvadas. Technologijos proceso kokybės rodiklių statistinė analizė. Technologijos proceso struktūra. Pasirengimas analizei. Ištisinės kontrolės etapo analizė. Vienos pakopos ištisinė (vienparametrinė) kontrolė. Daugiapakopė ištisinė (vienparametrinė) kontrolė. Daugiaparametrinė ištisinė kontrolė. Atrankinės kontrolės etapo analizė. Vienos pakopos atrankinė kontrolė. Dviejų pakopų atrankinė kontrolė. Ekonomiškai pagrįsti kontrolės planai ir kontrolės schemos. Gamybos proceso stabilumo įvertinimas. Išvados.
  Statistika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-17
 • Teisėtvarka ir teisingumas Lietuvoje

  Teisėsaugos institucijos. Sąvokos Lietuvos statistikos metraštyje. Nusikaltimai ir bylos. Baudžiamosios bylos. Civilinės bylos. Nusikaltimai. Pagal pasikėsinimo objektą. Pagal nusikaltimų rūšis. Nusikaltimų aukos. Nusikalstamumas Baltijos valstybėse. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-05-26
Puslapyje rodyti po