Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos dinamika. Bendrojo pelno (nuostolio) dinamika. Grynojo pelno (nuostolio) dinamika. Rodiklių prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Eksporto prognozavimas. Investicijos prognozavimas. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos prognozavimas. Bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Grynojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno (nuostolio) priklausomybė nuo pardavimų. Eksporto priklausomybė nuo pardavimų. Veiklos pelno (nuostolio) priklausomybė nuo veiklos sąnaudų. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos priklausomybė nuo pardavimų. Išvados.
  Statistika, analizė(30 puslapių)
  2007-02-13
 • Įmonės galimybių Lietuvos rinkoje tyrimas: statybos įmonė UAB "Strateksas"

  Įvadas. Lietuvos statybų rinkos apžvalga. Galimybės įmonės viduje. Galimybės įmonės išorėje. Statybų rinkos tyrimas Lietuvoje. Įmonės vadovo nuomonė dėl perspektyvų 2003 metams. Išvados. Pasiūlymai. Priedai.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Įmonės veikla: trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba AB "Apranga"

  Įvadas. Tikslas – atlikti AB "Apranga" pristatymą, pateikti Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje duomenis, susijusius su nagrinėjamos įmonės veikla. Įmonės pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostaro duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Surinktų duomenų apie įmonės veiklą. Sisteminimas ir analizavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2010-12-13
 • Įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas: UAB "Mažeikių butų ūkis"

  Įvadas. Trumpa UAB "Mažeikių butų ūkis" charakteristika. Įmonės analitinių rodiklių skaičiavimas. Darbuotojų ir tarnybų skaičiaus analizė. Vidutinis darbo užmokestis. Eksponentinis dinaminės eilutės išlyginimas ir prognozavimas. Prognozavimas trendo metodu. Tiesinės regresijos lygties išraiška. Išvados.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-03-04
 • Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Transalda"

  Įvadas. Veiklos vidurkių dinaminė analizė. Vidurkių metodų taikymas UAB "Transalda". Vidutinės darbuotojų sąnaudos per metus ir per mėnesį . UAB "Transalda" vystymosi tendencijos nustatymas remiantis trendo funkcija. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno ir įvairių veiksnių priklausomybė. Pelno, tenkančio 1 darbuotojui priklausomybė. Pelno priklausomybė nuo prekybinio ploto. Bendrų sąnaudų tenkančių vienam darbuotojui priklausomybė. Bendrųjų pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, priklausomybė. Pajamų ir parduotų prekių savikainos priklausomybė. Indeksai ir jų skaičiavimas. Laspeireso kainų indeksas. Paašė kainų indeksas. Paprastas agregatinis indeksas. Išvados ir pasiūlymai.
  Statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-16
 • Įmonių statistika

  Statistikos namų darbai. Faktiškai dirbtų dienų skaičius. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičius. Vidutinis sąlyginis darbininkų skaičius. Vidutinis išdirbis. Rodiklių dinamika. Pamainumas. Pamainos panaudojimo koeficientas. Darbo našumo indeksai.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-06
 • Įmonių statistika (2)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų bei išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Dirbančiųjų pasiskirstymas ir jų darbo užmokestis Lietuvos įmonėse. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvados.
  Statistika, referatas(40 puslapių)
  2006-04-19
 • Importo ir eksporto statistinis tyrimas

  Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto prognozavimas. Importo ir eksporto prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-01-31
 • Importo statistinis tyrimas

  Įvadas. Importas pagal valstybes. Importas ir eksportas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Importo kombinuotų prekių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Importo kombinuotų prekių nomenklatūros variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Importo kombinuotų prekių prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2006-01-03
 • Individualios įmonės veiklos analizė: draudimo įmonė

  Statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Charakteristika. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelnas (nuostoliai). Parduotos produkcijos savikaina. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Vidurkių tyrimo analizė. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai, statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis, koreliacijos ir determinacijos koeficientai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Statistika, tyrimas(23 puslapiai)
  2012-03-29
 • Investicijų priklausomybė apyvartai: mobiliojo ryšio bendrovė "BITĖ Lietuva"

  Įvadas. Tikslas – panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti mobiliojo ryšio bendrovės "BITĖ Lietuva" investicijų priklausomybę apyvartai. Bendrovės "Bitė Lietuva" trumpa charakteristika. Dinamikos eilutės ir jų statistiniai rodikliai. Vidurkių rūšys. Analitinis trendo funkcijos skaičiavimas. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutųjį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados. Priedai (8psl.).
  Statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-27
 • Investicinių bendrovių pajamų tiriamasis darbas

  Įvadas. Investicinių bendrovių pajamų statistinis tyrimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Investicinių bendrovių pajamų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Prognozavimas. Pajamų prognozavimas naudojant trendą. Investicinių bendrovių pajamų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2007-02-01
 • Išgeriamo alaus kiekis Austrijoje

  Išgeriamo alaus kiekis Austrijoje (2002-2004 metais), tenkantis vienam žmogui per mėnesį. Dažnių lentelė. Skaitinės duomenų charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos plotis. Skaitmeninės sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Įvairių statistinių metodų taikymas analizuojant įmonę ir kitus rodiklius

  Įvadas. Absoliutinis pokytis. Kitimo arba didėjimo/mažėjimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutiniai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Paprastas aritmetinis. Aritmetinis svertinis. Progresinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Reiškinio pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymas (kiekybinis prognozavimas). Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Ryšių graudumo (glaudinimo) rodikliai. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos koeficientas. Determinacijos koeficientas. Asociacijos ir kontingencijos koeficientas. Spirmeno rangų koreliacijos koeficientas. Feknerio koeficientas. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Indeksai. Jų rūšys. Išvados.
  Statistika, tyrimas(16 puslapių)
  2011-07-04
 • Kauno apskrities žemės ūkio bendrovių augalininkystės statistinės ataskaitos ir jų duomenų analizė

  Įvadas. Trumpa žemės ūkio bendrovių charakteristika. Žemės ūkio bendrovių ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų turinys. Vasarinių augalų metinė sėjos ataskaita ŽŪ-03. Metinė sėjos ataskaita ŽŪ – 04. Derliaus nuėmimo ataskaita ŽŪ – 07. Metinė žemės ūkio augalų derliaus ataskaita ŽŪ – 29. Ž.Ū.B. pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita F – 18. Žemės ūkio bendrovių statistinių ataskaitų vertinimas. Trumpa ūkininkų ir šeimos ūkių, pildomų ataskaitų apžvalga. Žemės ūkio bendrovių, ir ūkininkų ūkių, ataskaitų panašumai bei skirtumai. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-04
 • Kauno studentų laisvalaikis. Mėgiamiausias naktinis klubas

  Įvadas. Pagrindinis tikslas: Išsiaiškinti, koks yra mėgstamiausias Kauno studentų naktinis klubas. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Duomenų vaizdavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Poslinkio charakteristikos. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Koreliacinė ir regresinė analizė. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Sezoniškumas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-05-09
 • Kauno turizmo statistinis tyrimas

  Turistų skaičius. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Turistų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus absoliutiniai pokyčiai. Vidutinių dinamikos eilučių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus prognozė 2005-2007 metams. Prognozuojami rodikliai. Prognozuojami rezultatai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigos

  Įvadas. Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigos. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Kelių eismo įvykių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti statistinį tyrimą apie eismo įvykių skaičių Lietuvoje. Eismo įvykių, juose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius Lietuvos apskrityse. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius Lietuvos respublikoje. dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė. Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Eismo įvykių skaičiaus prognozė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2009-12-17
 • Kelių transporto priemonių skaičiaus tyrimas

  Kelių transporto priemonių skaičiaus tyrimas. Absoliutiniai statistiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Baziniai santykiniai dydžiai. Grandininiai santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis lygio padidėjimas. Didėjimo (mažėjimo) tempai. Baziniai. Grandininiai. Padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Baziniai. Grandininiai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Kelių transporto priemonių skaičiaus prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Prognozavimas pagal trendą.
  Statistika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-09
Puslapyje rodyti po