Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vieno mėnesio namų ūkio išlaidų tyrimas

  Namų darbo užduotis. Tiriamojo namų ūkio pristatymas. Kovo mėnesio kiekvienos savaitės išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelė. Pirmos savaitės vienos dienos vidutinės išlaidos. Mėnesio vienos dienos vidutinės išlaidos. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Stulpelinė ir sektorinė mėnesinių išlaidų diagramos. Dienos išlaidų sugrupavimas į 8 grupes ir nuokrypų nuo dienos vidurkio skaičiavimas. Išlaidų modos ir medianos nustatymas. Variacijos rodiklių paskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių paskaičiavimas. Dienos išlaidų ribos visiems metams skaičiavimas su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Vilniaus gyventojų nuomonės tyrimas: draudimas rūkyti

  Vilniaus gyventojų nuomonės dėl draudimo rūkyti tyrimas. Įžanga. Tiriamojo darbo metodika. Anketa. Aprašomoji statistika. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Respondentų šeiminė padėtis. Draudimo vertinimas. Lankymasis kavinėse, baruose, restoranuose ir kt. Po draudimo. Spirmeno (Spearman) koreliacijos koeficientas. Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas. Išvada. Tiriamojo darbo išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-02-09
 • Vyrų ir moterų mirtingumas 1999-2004

  Įvadas. Mirtingumo raida (1990 – 2000m.). Vidutinė gyvenimo trukmė. Mirtingumas dėl pagrindinių mirties priežasčių. Kraujotakos sistemos. Kvėpavimo ir virškinimo sistemos bei infekciniai susirgimai. Savižudybės, atsitiktiniai apsinuodijimai ir nužudymai. Transporto įvykiai. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinis tyrimas

  Įvadas. Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės Lentelės. Grafikai. Skaitiniai rodikliai (skaitinės reikšmės). Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Statistika, tyrimas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Žalingų įpročių poveikis jaunimo finansinei padėčiai

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo respondentų analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-15
 • Žemės ūkio sektoriaus veiklos statistinė analizė

  Lentelės ir paveikslai. Įvadas. Žemės ūkio sektorius. Dirbančiųjų skaičiaus žemės ūkyje ir bendros žemės ūkio produkcijos kainomis analizė. Dirbančiųjų skaičiaus žemės ūkyje ir augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos kainomis analizė. Pasėlių plotų analizė. Žemės ūkio augalų derliaus pokyčių ir derlingumo analizė. Gyvulių ir paukščių skaičiaus dinamika. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-02-01
 • Žemės ūkio statistika

  7 temų klausimai ir atsakymai. Pateikite žemės ūkio statistikos apibrėžimą. Kuo aktuali žemės ūkio statistika ir kokia jos paskirtis. Kas yra žemės ūkio statistikos objektas. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos metodus. Kokie yra žemės ūkio statistikos raidos etapai ir kas jiems būdinga. Kokie yra oficialiosios žemės ūkio statistikos uždaviniai. Kokie žemės ūkio statistikos darbai numatyti 2008-2012 metams. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos surašomųjų vienetų kriterijus. Kokias temas apima žemės ūkio statistinių rodiklių sistema. Kas reglamentuoja oficialiosios žemės ūkio statistikos tvarkymą Lietuvoje. Kaip organizuojama oficialioji žemės ūkio statistika Lietuvoje. Kas yra statistinis klasifikatorius ir kokia jo paskirtis. Kokie pagrindiniai ekonominiai klasifikatoriai naudojami Lietuvoje. Kas yra prognozavimas ir koks jo tikslas. Kaip klasifikuojami prognozavimo metodai. Kada naudojami vidutinės trukmės prognozavimo metodai. Kada naudojami trumpalaikio prognozavimo metodai. Kokie yra oficialiosios ūkio statistikos duomenų šaltiniai? Kas yra respondentas, kokios jo teisės ir pareigos? Kaip vykdoma ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių statistinė atskaitomybė? Pagrįskite žemės ūkio surašymų aktualumą ir jį apibūdinkite. Kaip klasifikuojami žemės ūkio surašymai? Apibūdinkite žemė ūkio surašymo objektą. Koks yra WCA tikslas? Kas yra surašymo klausimynas ir kokie reikalavimai jam keliami? Kokius žinote žemės ūkio surašymų metodus? Apibūdinkite netiesioginius žemės ūkio surašymus. Koks yra bandomojo surašymo tikslas. Ką žinote apie 2003 metų Lietuvos visuotinį žemės ūkio surašymą. Apibūdinkite žemės ūkio struktūros tyrimus. Ir pagrįskite jų reikšmę. kas tai yra ŪADT ir kokia jo paskirtis. Koks yra turinys ir kas yra jo duomenų vartotojai. Apibūdinkite Europos Sąjungos (ES) ūkių tipologiją ir kriterijus. Ką žinote apie Lietuvos ŪADT formavimą. Apibūdinkite kas yra registras ir kaip jie klasifikuojami. Apibūdinkite ūkininkų ūkių registrą. Apibūdinkite žemės ūkio ir kaimo verslo registrą. Apibūdinkite ūkinės paskirties gyvūnų registrą. Apibūdinkite traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą. Kas yra regresinė analizė. Kas aprašoma regresiniais modeliais. Kas yra regresijos lygtis. Ką rodo Pirsono koreliacijos koeficientas. Ką rodo determinacijos koeficientas. Ką rodo tiesinės regresijos koeficientas. Kas rodo regresijos lygties statistinį reikšmingumą. Kas yra multikolinearumas. Ką vadiname laiko eilute. Kokios yra laiko eilučių rūšys. Ką rodo autokoreliacijos koeficientas. Kokios yra nestacionarios laiko eilutės. Kokius žinote nestacionarios laiko eilutės trumpalaikio prognozavimo metodus. Kokia yra žemės naudmenų statistikos paskirtis ir aktualumas. Pagal kokius požymius klasifikuojamas žemės fondas. Apibūdinkite žemės ūkio paskirties žemę. Kas sudaro žemės ūkio naudmenas. Kaip skirstomas žemės fondas pagal nuosavybę. Kaip skirstomas žemės fondas pagal naudotojus. Kas yra žemės naudmenų transformacija. Kaip vertinama žemė. Kaip vykdoma žemės apskaita. Kaip nagrinėjamas žemės fondas statistikos požiūriu – nuoseklumas, rodikliai, metodai. Kokie yra sodų ir uogynų statistikos uždaviniai. Kaip klasifikuojami daugiamečiai sodiniai. Kaip vykdoma sodų ir uogynų apskaita. Sodų ir uogynų statistinė apskaita. Kokiu nuoseklumu ir metodais rekomenduojam atlikti sodų ir uogynų statistinę analizę. Pagrįskite pasėlių klasifikavimo aktualumą. Kokiais tikslais naudojami duomenys apie pasėlių plotus. Kokias žinote pasėlių statistinės apskaitos kategorijas. Kaip rekomenduojama atlikti pasėlių statistinę analizę. Kokius žinote agrotechnikos priemonių statistinius rodiklius. Kaip nustatoma agrotechninių ir meteorologinių veiksnių įtaka derlingumui. Apibūdinkite kas yra derlius ir derlingumas. Kokius žinote derlius ir derlingumo rodiklius. Kaip apskaičiuojamas šienaujamų ir nuganomų plotų derlingumas. Kokios yra derliaus nuostolių priežastys ir kaip jie nustatomi. Kaip atliekama derliaus ir derlingumo statistinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-29
 • Žmonių migracija iš Lietuvos

  Ms Excel byla. Užduotis. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai. Išvada. Diagrama. Prognozė. Išvados ir siūlymai.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
Puslapyje rodyti po