Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistikos tyrimas: viešasis transportas ir jo kokybė

  PowerPoint pristatymas. Anketinis tyrimas, 30 respondentų. Anketa. Duomenys. Lyties dažnių lentelė. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Išsilavinimo ir papildomo mokėjimo už paslaugas santykis. Naudojimasis viešuoju transportu. Išlaidos. Bilietėlio kaina. Viešojo transporto kokybė. Lyties, išsilavinimo ir viešojo transporto kokybės vertinimo santykis. Kokybės ir papildomo mokesčio už ją apklaustųjų nuomonė. Požiūris į vairuotojų ir kontrolierių elgesį. Konfliktų kieki naudojantis viešuoju transportu. Ar turėjote konfliktų važiuodami viešuoju transportu. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Chi-Square. T-kriterijus.
  Statistika, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-11-17
 • Statistikos tyrimas: VV05 grupės pažangumo lyginamoji analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbą pasidalinome taip. Tikslas. Formulės. Metinis pažymys mokykloje. Testo rezultatai. Matematikos egzamino sesijos balai. Matematikos testo ir sesijos egzamino palyginimas. Sugrupuoti valstybinio egzamino duomenys. Valstybinio brandos egzamino rezultatai. Valstybinio egzamino rezultatai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-09
 • Statistinė analizė: AB "Šiaulių energija"

  Darbo tikslas. Išnagrinėti Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 m. biudžeto sudarymą, jo panaudojimą ir efektyvumą. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Vystymosi tendencijos. Kiekybinis prognozavimas. Indeksai. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-25
 • Statistinė analizė: gyventojų išsilavinimo kaita 2003-2008 m.

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip kinta turinčių išsilavinimą vyrų ir moterų skaičius Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus t.y. nuo 2003 metų iki 2008 metų. Gyventojų išsilavinimo kitimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykinis dydis. Struktūros santykinis dydis. Palyginimo ir koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2009-09-17
 • Statistinė duomenų analizė ir interpretacija: tiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainos

  Tiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainų statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Pradinių duomenų grupavimas. Statistinių charakteristikų apskaičiavimas ir interpretavimas. Statistinių įverčių teorija. Statistinių hipotezių teorija. Pradinių duomenų išlyginimas teorinėmis skirstinių funkcijomis. Išvados.
  Statistika, analizė(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Statistinė duomenų analizė ir įvertinimas

  Įvadas. Pradinis duomenų masyvas. Pradinių duomenų sugrupavimas į paskirstymo eilutes. Pagrindinių statistinių charakteristikų skaičiavimas ir jų ekonominis įvertinimas. Įverčių teorijos pritaikymas. Statistinių hipotezių teorijos pritaikymas. Duomenų masyvo išlyginimas normaliuoju skirstiniu. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-15
 • Statistinė duomenų analizė: nepilnamečių šalyje nusikalstamumas 2004 – 2006 metais

  Įvadas. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Individualios asmens savybės. Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas. Nepilnamečių nusikalstamos veikos. Įkalinti nepilnamečiai. Nepilnamečių nusikalstamumas pagal teritorijas. Išvados. Priedai (3).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2009-02-09
 • Statistinė gyventojų analizė

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus kitimas. Gyventojų išsidėstymas. Gyventojų tautinė sudėtis. Gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių. Santuokos. Ištuokos. Gimstamumas. Mirtingumas. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-26
 • Statistinės dinamikos eilutes tyrimas

  Įvadas. Naudojantis statistikos departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės atliekamo gyventojų tyrimo apie 2002-2008 metais Lietuvoje vidutiniškai per parą susituokusių porų skaičių buvo atlikta dinamikos eilutės analizė. Uždaviniai: Naudojant šiuos duomenis apskaičiuoti analitinius ir apibendrinamuosius rodiklius. Išanalizuoti dinamikos eilutę, pateikti išvadas ir prognozuoti vidutiniškai susituokusių porų per parą skaičių 2015 metais. Statistinės dinamikos eilutės apibūdinimas ir grafinis vaizdavimas. Statistinės dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimas. Statistinės dinamikos eilutės apibendrinamųjų rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-12
 • Statistinės duomenys apie "Coca-cola Plaza" kino namus

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Statistinės informacijos naudotojo poreikių tyrimas, statistikos principai pagal Jungtinių Tautų Organizacijos reikalavimus

  Įvadas. Bendras statistikos aptarimas. Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų Organizacija siekia tikslo. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos principai. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Statistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimas

  Statistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimas. Statistinė lentelė. Darbo lentelės. Suvestinės lentelės. Paprastos lentelės. Grupinės lentelės. Kombinuotos lentelės. statistiniai grafikai. Skalė. Mastelis. Grafiko laukas. Grafiko pavadinimas. Diagramos. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Sektorinėmis diagramomis.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Statistiniai skaičiavimai

  Statistiniai uždaviniai ir jų sprendimai: pažangumo pasiskirstymo eilutės, duomenų grupavimas, vidurkis, variacija, moda, mediana.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Statistiniai stebėjimai

  Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Pagrindinės statistinių stebėjimų formos, rūšys ir būdai/ Statistinio stebėjimo planas. Statistinių stebėjimų klaidos ir informacijos patikimumas.
  Statistika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-09-24
 • Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Statistinio mokslo metodai ir dėsningumas

  Įvadas. Tyrimo metodai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikiai tyrimų trūkumai. Tyrimo metodas, pagrįstas istorinių duomenų analize. Istoriniuose tyrimuose renkami dviejų rūšių duomenys. Istorinių duomenų patikimumo patikrinimas atliekamas dviem etapais. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo formos. Mokslinio tyrimo procesas. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Užrašų formos būna šios. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas. Tyrimo strategijos arba tyrimo plano sudarymas. Tyrimo proceso organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Empirinių duomenų apdorojimas. Praktinė užduotis. Reklamų skaičius procentais. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Statistinis projektas: Lietuvos darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas

  Tyrimo tikslas. Darbų pasiskirstymas. Duomenų rinkimas. Surinktų duomenų sutvarkymas. Dažnių lentelė. Grafinis duomenų vaizdavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(3 puslapiai)
  2006-05-02
 • Statistinis santuokų ir ištuokų tyrimas

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių struktūra. Santykinių dydžių koordinacija. Santykinių dydžių palyginimas. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai dinaminiai eilutės rodikliai. Absoliutaus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo arba mažėjimo tempas. Padidėjimo arba sumažėjimo tempas. Padidėjimo 1% absoliutinė reikšmė. Vidutiniai dinaminiai eilučių rodikliai. Vidutinis dinaminis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas arba sumažėjimas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-03-26
 • Statistinis stebėjimas: gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybės

  Įvadas. Statistinis stebėjimas. Gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybės. Įvairūs imties sudarymo būdai. Dinamikos eilutės.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Statistinis stebėjimas: populiacija ir imtis

  PowerPoint pristatymas. Edukologai nori išsiaiškinti, kuri mokomoji programa yra efektyvesnė. Tiriama aibė. Bendriausias statistikos uždavinys. Imčių pavyzdžiai. Reprezentatyvumas. Statistinio tyrimo procesas. Imčių sudarymo būdai. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Proginė imtis. Tikimybinės imtys. Paprastoji atsitiktinė imtis. Sistemingoji imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė imtis. Paprastoji atsitiktinė grąžintinė imtis. Lygiagrečiosios imtys. Porinės imtys.
  Statistika, pristatymas(93 skaidrės)
  2008-01-07
 • Statistinis tyrimas

  Statistinis tyrimas. Statistiniam tyrimui būdinga. Tyrimo etapai. Statistikos rodiklis. Statistikos mokslo struktūra. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės statistinio stebėjimo organizacinės formos. Statistinių stebėjimų klasifikavimas. Statistinės medžiagos susumavimas ir grupavimas. Grupavimo etapai. Esminių grupavimo požymių parinkimas. Grupių skaičiaus ir intervalo dydžio nustatymas. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Statistinių lentelių rūšys. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Grafikų rūšys. Variacinių eilučių grafikai.
  Statistika, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-27
Puslapyje rodyti po