Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (80)

  13 uždavinys. Duota: Sviesto ir kitų pieno riebalų gamyba Lietuvoje. Apskaičiuoti pieno ir kitų pieno riebalų gamybos dinamikos analitinius rodiklius. Analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę. Nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako reiškinio kitimo kryptį. Apskaičiuoti prognozuojamą sviesto ir kitų pieno riebalų gamybos lygį artimiausiems 2 metams. Faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai. 14 uždavinys. Duota: Lietuvos pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. Apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų kiekis 2007 metais palyginus su 2004 metais ir 2007 metais palyginus su 2006 metais. Bei nustatyti kiek pakitęs produktų kiekis apsprendė vertės pokytį. Išvados. 15 uždavinys. Duota: Naudojant 14 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kiek vertės pasikeitimą apsprendė. Nustatyti absoliutines vertės pokyčių sumas. Sprendimas. Išvados. 16 uždavinys. Duota: 6-o ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pasikeitė šių produktų gamyba, savikaina ir gamybos išlaidos 2007 metais, lyginant su 2005 metais ir nustatyti absoliutinį išlaidų pokytį. Sprendimas. Išvados. 17 uždavinys. Duota: 6 ūkio rodikliai. Apskaičiuoti grandininius darbo našumo indeksus. Nustatyti absoliutines darbo sąnaudų pokyčio sumas susidariusias dėl laiko našumo kitimo. Padaryti apibendrinančias išvadas. Sprendimas. Išvados. 18 uždavinys. Duota: Kaip pasikeitė darbo našumas įmonėje, jei nepakitus gamybos apimčiai bendrosios darbo laiko sąnaudos sumažėjo 12,7 procentais. Sprendimas. Išvados. 19 uždavinys. Duota: N ūkių rugių derlingumas ir įterptų trąšų kiekiai 2007 metais bei apskaičiuoti dydžiai.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-09-27
 • Statistika (81)

  1 uždavinys. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgio apskaičiavimui naudoti Stendžerso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai; į grupes patenkančių savivaldybių skaičius išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais (100 proc. prilyginti bendrą savivaldybių skaičių). Padaryti išvadas. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam namų ūkio nariui Lt 2007 metais. Pagal grupuojamąjį požymį (veiksnį) išskirti 5 grupes. Duomenų išskirstymui po grupes ir išlaidų skirtų maistui vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę. Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: Grupių pavadinimas ir jų intervalai; Namų ūkių skaičius grupėse ir iš viso; Piniginių išlaidų maistui grupiniai vidurkiai Lt ir jų pokyčiai procentais (100 proc. prilyginti pirmos grupės išlaidų maistui vidurkį). Lentelė turi turėti pavadinimą tiksliai nusakantį jos turinį. Suvestinė lentelė turi turėti pavadinimą ir tiksliai nustatyti jos turinį. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 3 uždavinys. Duomenys apie 2007 m. N įmonės dirbančiuosius Pagal kiekybinį požymį (veiksnį) išskirti 3 grupes. Grupavimui ir rodiklių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurios pieskiltyje išdėstyti grupes pagal kiekybinį požymį (amžių), o skiltyse grupes pagal dirbančiųjų lytį. Iš apskaičiuotų darbo lentelėje rodiklių sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir: išskirtų grupių pavadinimus ir jų intervalai, į grupes patenkančių dirbančiųjų skaičius, darbo užmokesčio vidurkius litais. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 5 uždavinys. Apskaičiuoti žieminių kviečių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibūdinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramą. 6 ūkio žieminių kviečių derlingumas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti studentų skaičiaus dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą. 7 uždavinys. 25 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir apibendrinti, sudaryti stulpelinę diagramą parodančią studentų pasiskirstymą pagal studijų pakopas 2006m. ir 2007 8 uždavinys. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Apskaičiuoti struktūros ir palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sektorinę diagramą parodančią pajamų pasiskirstymą pagal jų rūšys turimose apskrityse. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009m. vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu buvo planuota padidinti 12 procentų, o faktiškai te padidėjo 5 procentais. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio planas?
  Statistika, uždavinys(27 puslapiai)
  2010-09-28
 • Statistika (82)

  Variacijos eilutės. I, II, III sesijos egzaminų įvertinimai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Geometrinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės. Bazinis absoliutinis pokytis. Grandininis absoliutinis pokytis. Baziniai didėjimo (mažėjimo) tempai. Grandininiai didėjimo (mažėjimo) tempai. Baziniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Grandiniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai.
  Statistika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-09-29
 • Statistika (83)

  Statistikos teorijos praktiniai darbai. 1 Uždavinys. Vidutiniai darbo užmokesčiai Lietuvos savivaldybėse. Užduotis. Struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį darbo užmokestį. Metodika. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgio apskaičiavimui naudoti Sterdžeso formulę. Variantų išskirstymui po grupes sudaryti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę kurioje būtų: a) Grupių pavadinimai ir jų intervalai b) Į grupes patenkančių savivaldybių skaičius bei jų dalis išreikšta procentais. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 2 Uždavinys. 1 lentelė. N apskrities namų ūkių piniginės disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos 2007 m. (vienam namų ūkio nariui, Lt). Užduotis: Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti piniginių išlaidų maistui priklausomybę nuo gaunamų pajamų 2007 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą pagal veiksnio reikšmes išreiškiant 5 grupes. Grupavimui ir piniginių išlaidų maistui vidurkių skaičiavimui naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę kuri turėtų trumpa ir aiškų pavadinimą, bei: a) Grupių pavadinimus ir jų intervalus. b) Į grupes patenkančių namų ūkių skaičius. c) Piniginių išlaidų maistui vidurkių, Lt. ir jų kitimą proc. lyginant su pirma grupe. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 3 Uždavinys. Užduotis: Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą iš kurio būtų matyti, N fakulteto studentų pasiskirstymas pagal lytį ir gyvenamąją vieta, 2006-2007 metais. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. Išvados. 5 Uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir padaryti išvadas pagal studentų pokytį 2007 metais palyginus su 2006 metais. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramas. Išvados. 7 uždavinys. 1lentelė. Lietuvos universitetų studentų skaičius 2007-2008 metais. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainų vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę ir aptarti panaudoto vidurkio rūšį. Išvados. Uždavinys. 1lentelė. Lietuvos savivaldybių pasiskirstymas pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2007 metais. Užduotis: Apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, modą ir medianą. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę, o modą ir medianą apskaičiuoti pagal formules ir surasti grafiškai. 10 Uždavinys. 1lentelė. 10 Akcinės bendrovės darbuotojų skaičius 2008 metais, birželio mėnesio. Užduotis: Apskaičiuoti akcinėje bendrovėje birželio mėnesį dirbusiųjų darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamo vidurkio rūšį, o skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 11 Uždavinys. Užduotis: Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius pirmame ir ketvirtame metų ketvirčiuose, bei 2008 metais. Aptarti naudojamo vidurkio rūšį. Išvados. 12 Uždavinys. Užduotis:Apskaičiuoti bulvių savikainų vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose ir jų dinamikos santykinius dydžius. Metodika. Aptarti vidurki naudojamą rūšį. Vidurkių skaičiavimams naudoti darbo lentelę. Apskaičiuotus vidurkius ir dinamikos santykinius dydžius surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. 13 Uždavinys. Užduotis: Reikalinga apskaičiuoti savo produkto gamybos dinamikos analitinius rodiklius. Analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę. Nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako gamybos kryptį. Apskaičiuoti prognozuojamą konservuotų daržovių, vaisių ir grybų gamybos lygį artimiausiems 2 metams. Faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai. Išvados. Uždavinys. Metodika. Parašyti naudojamas indeksų formules. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 15 Uždavinys. Naudojant 14 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų žemės ūkio produktų vertė 2007 metus lyginant su 2005 metais. ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo. Pasikeitęs pagamintų produktų kiekis. Pakitusios kainos. Nustatyti absoliutinės vertės pokyčio suma. Išvados. 16 Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų kiekis, savikaina ir šių produktų gamybos išlaidos 2007 metus palyginus su 2005 metais, ir nustatyti absoliutines išlaidų pokyčio sumas. 17 Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti grandininius darbo našumo indeksus. Nustatyti absoliutines darbo ir laiko pokyčio sumas susidariusias dėl darbo našumo pasikeitimo. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 18 Uždavinys. Kaip pasikeitė darbo našumas įmonėje vasario mėnesį palyginus su sausio mėn. Jeigu gamybos apimtis nepakito, o bendrosios darbo laiko sąnaudos sumažėjo 12,7 proc. Išvados. 19 Uždavinys. Užduotis. Nustatyti priklausomybę tarp įterpto trąšų kiekio ir derlingumo ūkiuose. Išvados.
  Statistika, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-29
 • Statistika (85)

  Nr. 96. 2 uždavinys. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities respondentinių ūkininkų ūkių (61–100) pasiskirstymą pagal ūkininkų laikomų gyvulių (karvių) skaičių. Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkininkų ūkių skaičiaus absoliutinius ir santykinius dažnius bei gyvulių (karvių) skaičių, tenkantį vienam ūkininko ūkiui. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti išvadas. 2 uždavinys. Pagal 4.1 lentelės duomenis apskaičiuoti 1993–1997 metų Lietuvos gyventojų, iš jų – moterų ir vyrų, skaičiaus bazinius ir grandininius dinamikos santykinius dydžius. Gautus rezultatus surašyti į lentelę ir pavaizduoti grafiškai sudarant linijinę, stulpelinę ir sunertų stulpelių diagramas. Padaryti išvadas. 8 uždavinys. N ūkininkas 2004 metais, lyginant su 2003 metais, planavo, kad primilžis iš karvės padidės 10 proc., o faktiškai jis padidėjo nuo 3800 kg iki 4100 kg. Apskaičiuoti kaip įvykdytas 2004 metų karvių produktyvumo padidinimo planas ir kaip pakito faktinis karvių produktyvumas 2004 metais, lyginant su 2003 metais. Apibendrinti gautus rezultatus. 6 uždavinys. Pagal 5.16 lentelės duomenis apie pagrindinių žemės ūkio produktų gamybą ir suvartojimą, skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui 1990 – 2002 metais, apskaičiuoti kiaušinių gamybos (suvartojimo) grandininius dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius. Daržovių suvartojimas skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui uždavinys. Pagal 7.1 lentelės duomenis apie N apskrities 2 ūkio gamybinius ir ekonominius rodiklius apskaičiuoti: 1) kaip pasikeitė pavienių bei abiejų kartu produktų kiekis, kaina ir pajamos 2002 metais, lyginant su 2001 metais ir 2003 metais, lyginant su 2002 metais. 2) nustatyti gautų pajamų pokyčio absoliutines sumas, įvertinant, kiek jų pokytį lėmė a) parduoto kiekio pasikeitimas ir b) pardavimo kainų pokyčiai. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 3 uždavinys. Pagal 5.3 lentelės duomenis apskaičiuoti: 1) parduotų bulvių kainos vidurkį 7-9 ūkininkų ūkiuose; 2) modinę kainą; 3) medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 2 uždavinys. Pagal 2.1 ir 2.5 lentelių duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (tręšimą) nustatyti 45 – 54 ūkininkų ūkių, bulvių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį (hipotetinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant bulvių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą).
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-03-03
 • Statistika (9)

  Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. Statistinių duomenų apdorojimas ir pateikimas. Statistinių duomenų grupavimo sąvoka ir etapai. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas.
  Statistika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-08
 • Statistika ir sklaidos matai

  PowerPOint pristatymas. Statistikos mokslo sistema. Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Statistikos darbo etapai. Statistinio stebėjimo būdai. Apklausos ir anketiniai tyrimai. Anketos sudarymo proceso etapai. Statistikos duomenų pateikimas. Požymiai gali būti. Absoliutus dažnis. Santykinis dažnis. Procentinis dažnis. Grafinis duomenų vaizdavimas. Stulpelių diagramos. Pareto diagrama. Histogramos. Dažnių poligonas. Skritulių diagramos. Sklaidos diagramos. Spiralių diagramos. Piktogramos. Žemėlapiai. Trimačiai grafikai. Stačiakampės diagramos. Darbas iliustruotas paveiksliukais (13 skaidrių).
  Statistika, pristatymas(28 skaidrės)
  2010-05-06
 • Statistika ir socialiniai tyrimai

  Užduotis: Sudaryti intervalinę variacinę eilutę, apskaičiuoti dažniausiai naudojamus vidutinius ir sklaidos rodiklius: aritmetinį vidurkį, progresinį vidurkį, modą, medianą, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį, sklaidos koeficientą. Padaryti išvadas. Sprendimas. Lietuvoje veikiančios privačios statistinių tyrimų organizacijos. UAB "Eniro Lietuva". Vilmorus. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Tarptautinės ir Europos statistikos organizacijos. Eurostatas. UNESCO.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Statistika su kompiuteriu: TV žaidimas "Monty Hall dilema"

  Žaidimo nagrinėjimas. Teoriniai sprendimų pavyzdžiai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvantiliai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Kitimo koeficientas. Regresija. Regresijos modelis. Duomenų palyginimas naudojant diagramas. Duomenų formų palyginimas. Naudojant juostines diagramas ryšių palyginimui. Liekanų diagramos. Koreliacijos koeficientai.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-05-01
 • Statistika: 4 uždaviniai

  4 uždaviniai. Parengta intervalinė variacinė eilutė remiantis oficialios statistikos departamento duomenimis, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatytas kiekvienos grupės intervalo dydis ir pasiskirstymo tankis. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Duomenys apie prekių pardavimą. Oficialios statistikos duomenys apie Lietuvos eksportą (mlrd. Lt).
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-09
 • Statistika: bendruomenių informaciniai poreikiai

  Kaimo informacinių sistemų individualios užduoties ataskaita. Įvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos bendruomenių informacinius poreikius. Anketos formos sudarymas. Tikslas – suformuluoti anketos klausimus ir parengti anketą su programa EPI INFO. Duomenų įvedimas ir jų koregavimas. Statistinė analizė. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas lentelėse. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas grafiškai. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas žemėlapiuose. Integruotos ataskaitos pateikimas. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-29
 • Statistika: duomenų analizė, 6 uždaviniai

  Pirmos ir antros rūšies klaidų tyrimas (2-7.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Gynyba ir puolimas (2-15.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Kainų priklausomybė nuo mašinų darbo valandų (2-11.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų (2-12.15). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Naudojimasis autobusu (1-23.1b). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados 37 Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų apklausos rezultatų (JAV, 1991*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados.
  Statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2009-04-07
 • Statistikos analizė: renkuosi matematikos egzaminą

  Įžanga. Projekto tikslas ir darbo eiga. Apklaustųjų dvyliktokų I-ojo pusmečio pažymiai. Projekto duomenų lentelė. Diagramos, sudarytos pagal užpildytų anketų duomenis. Dvyliktokų pasirinkimas. Matematikos valstybinio bandomojo egzamino rezultatai. 2008 metų valstybinio ir mokyklinio matematikos egzaminų rezultatai. Mokinių pažymiai už mokyklinį egzaminą. Išvados.
  Statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-12-15
 • Statistikos dinamikos eilutė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Mokėti surinkti statistinius duomenis, juos apdoroti ir išanalizuoti. Santuokų skaičiaus tyrimas 2001-2008 metais. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Kitimo tempas. Padidėjimo tempas. Pokyčio 1% absoliutinė reikšmė. Pagreičio koeficientas. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-10-26
 • Statistikos dinamikos eilutė (2)

  Įvadas. Santuokų tyrimas Lietuvoje 1994-2008 metais. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pokyčio 1% absoliutinė reikšmė. Pagreičio koeficientas. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimai. rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-10-27
 • Statistikos duomenų analizė: svečių apgyvendinimas Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2005 metais

  Įvadas. Užduotis: Pagal pasirinktus 2005 metų duomenis apie atvykstančius svečius išsiaiškinsime jų pasiskirstymą apgyvendinimo įmonėse, jų vidurkį, variacijos rodiklius, vidutinius tiesinius nuokrypius, absoliutinius ir santykinius dydžius pagal pasirinktus 5 mėnesius (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė). Diagrama. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Išvados.
  Statistika, analizė(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Statistikos savarankiški darbai

  Statistikos savarankiškų darbų ataskaita. Histogramos, padėties, sklaidos charakteristikos. Pasikliautinųjų intervalų radimas, normališkumo tikrinimas. Vienfaktorinė ir daugiafaktorinė ANOVA. Rodiklio prognozavimas pagal trendą. Rodiklio prognozavimas pagal trendą ir sezoniškumą. Stacionarios laiko eilutės prognozavimas trimis būdais. Darbas iliustruotas grafikais. Dirbta su programa "Statistica".
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-06-22
 • Statistikos teorija

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistinis stebėjimas. Statistinis grupavimas. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Statistikos grafikai. Vidurkiai požymių variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinis stebėjimas. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Atrankinio stebėjimo rezultatų patikrinimo įvertinimas. Atrankinio stebėjimo rezultatų išplėtimas visumai. Ryšių formos ir analizės metodai. Dvinarė koreliacija. Daugianarė koreliacija.
  Statistika, konspektas(46 puslapiai)
  2005-10-02
 • Statistikos tyrimas: bedarbių išsilavinimas

  Bedarbių išsilavinimas per pasirinktą laikotarpį. Uždaviniai. Duomenų lentelė. Dažnių lentelė. Moda. Poslinkio charakteristikos. Vidurkis. Mediana. Sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Sklaida. Variacijos koeficientas. Trendo funkcija. Prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Statistikos tyrimas: klausomiausios radijo stotys

  Darbo tikslas: ištirti labiausiai klausomas radijo stotis tarp studentų. Radijo stočių klausomumas. Imties tūris. Imties moda. Imties vidurkis. Imties plotis. Imties centras. Mediana. Dažnių lentelė. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Diagrama. Poligonas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po