Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (39)

  II variantas. 1 uždavinys. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais(paskutinis neapibrėžtas); Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir paskirstymo tankį (fi/di); Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti medianą; 2 uždavinys. Apskaičiuokite santykinius dydžius: struktūros (rezultatus pateikite statistinėje lentelėje); dinamikos; koordinacijos; intensyvumo. Parašyti trumpas išvadas. 3 uždavinys. Išanalizuoti pasirinktą intervalinę variacinę eilutę. Parašyti išvadas. Tam tikslui reikia apskaičiuoti: aritmetinį vidurkį; modą ir medianą; kvartiles ir deciles. Sklaidos rodiklius: Dispersiją, nuokrypį, kvartilinį koeficientą, variacijos koeficientą. Fišerio asimetrijos koeficientą; Fišerio eksceso koeficientus. Nubrėžti histogramą ir nurodyti modą. 4 uždavinys. Iš duotų statistinių duomenų apskaičiuokite bendrą produkcijos pasikeitimą 2003 m. palyginus su 2002 m. ir jo sąlygotą ekonomikos ar papildomų išlaidų įmonės atžvilgiu.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Statistika (4)

  Surinkti duomenis. Atlikti skaičiavimus: apskaičiuoti vidurkį, modą, medianą, vieną kvartilę, dispersiją, vidutinį tiesinį nuokrypį, sklaidos koeficientą, asimetrijos rodiklį. Atlikti dinamikos eilutės analizę. Atlikti vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimą. Patikrinti hipotezę apie vidurkį.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-12-02
 • Statistika (40)

  Statistikos laboratoriniai darbai atlikti su programa STATISTICA 6.0. Pirmasis laboratorinis darbas. Duomenų rinkimas. Populiacija ir imtis. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelės. Histograma. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafikų brėžimas su Statistica. Grafikų brėžimas su Excel. Antrasis laboratorinis darbas. Svarbiausi diskretiniai ir tolydiniai tikimybiniai pasiskirstymai. Skirstinių braižymas. Pasikliautinio intervalo radimas. Pasikliautinių intervalų lyginimas. Hipotezės apie normališkumą tikrinimas. Hipotezių tikrinimas, kritinė sritis ir kritinė reikšmė. T-kriterijus priklausomoms imtims. T – kriterijus nepriklausomiems duomenims. Dispersinė analizė arba F kriterijus. Trečiasis laboratorinis darbas.
  Statistika, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-07
 • Statistika (41)

  Įvadas. Minimalusis darbo užmokestis ir jo kitimas 2003–2007 m. ketvirčiais. Apskaičiuojame vidurkį, modą, medianą, dispersiją, vidutinį tiesinį nuokrypį, sklaidos koeficientą. Statistiškai apdoroti duomenys. Vidurkis. Moda. Išvada. Mediana. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Atliekame dinamikos eilutės analizę. Slenkantys vidurkiai. Stambinimas. Eksponentinis glodinimas. Prognozė. Sezoniškumas. Išvada.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Statistika (43)

  Excel byla. Duota eismo įvykių skaičiaus Šiaulių mieste statistika. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokite vidutinį eilutės lygį. Interpretuokite. Palyginimui, 2004 metais per mėn vidutiniškai registruota 211 eismo įvykis, 2003 metais - 177. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokite absoliutinį bazinį prieaugį Šiaulių mieste ir Kauno mieste. Bazė - 1998 metų duomenys. Pavaizduokite diagrama. Interpretuokite. Apskaičiuokime absoliutinį grandininį prieaugį Šiaulių mieste ir Kauno mieste. Pavaizduokite diagrama. Interpretuokite. Apskaičiuokime vidutinį absoliutinį prieaugį Šiaulių mieste nuo 2001iki 2004 metų. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Apskaičiuokime augimo tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste baziniu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime augimo tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste grandininiu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime vidutinį augimo tempą Šiaulių mieste ir Kauno mieste nuo 2001 iki 2004 metų. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Apskaičiuokime prieaugio tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste baziniu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime prieaugio tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste grandininiu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime vidutinį prieaugio tempą Šiaulių mieste ir Kauno mieste nuo 2001 iki 2004 metų. Duotas Šiaulių banko akcijų kursas (AK). Pasinaudodami slankiojo vidurkio metodu išryškinkime akcijų kurso kitimo tendenciją. Pasirinkite periodą lygų 3, po to - 5. Gautus rezultatus pavaizduokite grafiškai vienoje diagramoje. Interpretuokite. Duotas Šiaulių banko akcijų kursas. Nustatykime akcijų kurso kitimo tendencijas eksponentinio išlyginimo būdu. Pasirenkite parametrą a. Jis gali būti nuo 0 iki 1. Patariama pabandyti ne mažiau trijų atvejų. Apskaičiuokite absoliutines paklaidas. Apskaičiuokite vidutinę absoliutinę paklaidą. Kokiai parametro reikšmei esant išlyginta eilutė geriau atitinka duomenis? Nubrėžkite pirminės duomenų eilutės ir išlygintos eilutės diagramas.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-19
 • Statistika (44)

  Apskaičiuosime absoliutinį padidėjimą (sumažėjimas) grandininiu bei baziniu būdais. Apskaičiuosime vidutinį absoliutinį padidėjimą (sumažėjimą). Šis rodiklis parodo po kiek vidutiniškai sumažėja (padidėja) nagrinėjama reikšmė absoliutine vertę. Apskaičiuosime didėjimo (mažėjimo) tempą. Šis rodiklis parodo procentinį arba koeficientinį pokytį, kai atskaitos pradžia yra šimtas procentų (arba vienetas). Apskaičiuosime vidutinį didėjimo (mažėjimo) tempą. Šis rodiklis parodo, kiek vidutiniškai per metus padidėja (sumažėja) nagrinėjama reikšmė procentais (arba kartais), kai atskaitos pradžia yra 100% (arba 1). Apskaičiuosime padidėjimo (sumažėjimo) tempus. Šis rodiklis parodo procentinį pokytį, kai atskaitos pradžia yra lygi 0. Apskaičiuosime vidutinį padidėjimo (sumažėjimo) tempą.
  Statistika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-22
 • Statistika (45)

  Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti santykinius dydžius. Struktūros (pavaizduoti grafiškai). Dinamikos. Koordinacijos. Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų. Apskaičiuoti ir paaiškinti bendruosius indeksus. Prekių apyvartos. Kainų. Fizinės apimties (kiekio).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Statistika (47)

  Statistikos samprata. Statistikos raida. Statistika kaip praktika. Statistika kaip mokslas. Statistikos metodai. Dėsningumai. Statistinis stebėjimas. Stebėjimo formos. Statistinio stebėjimo rūšys. Statistinio stebėjimo planas. Paklaidos. Imčių sudarymo būdai. Statistinis grupavimas. Grupavimo uždaviniai. Grupavimų rūšys. Grupavimo etapai. Grupių skaičiaus ir lygių intervalų nustatymas. Intervalų tipai. Statistinis grupavimas. Statistikos eilutės. Statistinių lentelių rūšys. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Kintamųjų matavimo skalės. Matavimo skalės. Statistikos rodikliai. Santykiniai dydžiai. Tikimybės. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Moda. Struktūriniai vidurkiai. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vilo Rodžerso fenomenas. Sklaidos rodikliai. Asimetrijos rodikliai. Eksceso rodikliai. Absoliutūs sklaidos rodikliai. Dispersijos savybės. Intervalinės variacinės eilutės. Požymių koncentracijos rodikliai. Dinamikos (laiko) eilutės. Trendo nustatymas. Trendo nustatymo būdai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Dinamikos eilučių koreliacija. Koreliacija ir regresija. Regresijos rūšys. Regresijos lygtys. Koreliacinio ryšio nustatymo būdai. Dauginė koreliacija ir regresija. Netiesinė koreliacija. Kokybinių požymių sąsajos matai.
  Statistika, konspektas(65 puslapiai)
  2008-02-27
 • Statistika (48)

  1. Sugrupuoti N apskrities respondentinius ūkininkų ūkius (13 - 52) pagal 2003 metais augintų kviečių pasėlių plotus (derlingumą). Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkių absoliutinius ir santykinius dažnius. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti trumpas išvadas. 2. Pagal pateiktus duomenis sudaryti: stulpelinę diagramą, vaizduojančią į Lietuvos universitetus 1997-1998 metais priimtų studentų skaičiaus pasiskirstymą pagal studijų pakopas; 1997-1998 priimtų studentų pasiskirsto pagal studijų pakopas sektorinę diagramą. 3. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti N-tosios seniūnijos 7 ūkininko ūkio bulvių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dažnius. Apskaičiuotus santykinius dažnius surašyti į lentelę ir sudaryti linijinę (stulpelinę) diagramą, vaizduojančią bulvių faktinio ir planinio derlingumo kitimą analizuojamu laikotarpiu. 4. Pagal duotus duomenis apskaičiuoti, kaip pakito ūkio bulvių ir pieno gamybos tiesioginės darbo sąnaudos 2003 metais, lyginant su 2001 metais, ir kokią įtaką tam turėjo gamybos apimties ir darbo našumo pokyčiai analizuojamu laikotarpiu. Darbo sąnaudų pokyčius nurodyti absoliutiniais dydžiais ir procentais. Padaryti išvadas. 5. Pagal duotus duomenis apie Lietuvoje registruotų automobilių skaičių apskaičiuoti Honda automobilių skaičius dinamikos rodiklius. Apskaičiuotus duomenis surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti išvadas. 6. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: parduotų grūdų kainos vidurkį 5-7 ūkininkų ūkiuose; modinę kainą; medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 7. Pagal pateiktus duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (trešimą) nustatyti 13-22 ūkininkų ūkių, kviečių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį ( teorinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant kviečių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą). Padaryti išvadas.
  Statistika, uždavinys(15 puslapių)
  2008-02-26
 • Statistika (49)

  1. 2005 metais moksleivių ir studentų įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5). vidurinį - 32,7 tūkst. (34,9). aukštesnįjį - 8,1tūkst. (8,6). aukštąjį - 10,3tukst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lenteles rūšį. 2. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę lentelę. Apskaičiuoti: vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha); Modą ir Medianą; sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę; įvertinti šio pasiskirstymo simetriškumą; pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai. 3. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2005 metais (mėnesio pabaigoje tūkst.). 1. Apibūdinti duotą statistinę eilutę; 2. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius: a. vidutinį eilutes lygį, b. vidutinį absoliutų lygio padidėjimą, c. vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę; 3. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje); 4. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš jums žinomų būdų (L = 3). 4. Uždavinys. Tiriant kelių įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio augimą nustatyta, jog vidutinio lygio kintamos sudėties indeksas yra lygus 1,045, o pastovios (fiksuotos) sudėties indeksas 1,055. Kam lygus ir ką rodo struktūrinių poslinkių indeksas?
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-02-29
 • Statistika (5)

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Statistinis stebėjimas. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinių duomenų pateikimas. Statistiniai rodikliai. Vidurkiai ir variacijos rodikliai. Indeksai. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Formulių santrauka.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-13
 • Statistika (50)

  Uždaviniai (4). Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Sprendimas. Amžiaus pasiskirstymas pagal išleidžiamų pinigų kiekį kalėdinėms dovanoms. Išvados. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius 1992 ir 2006 metų pradžioje (tūkst.): Apskaičiuoti santykinius rodiklius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo, Palyginimo. Sprendimas. Išvados. Duomenys apie prekių pardavimą. Apskaičiuoti. Bendrąjį kainų indeksą. Kiek % padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%. Paaiškinti ekonominę prasmę. Sprendimas. Išvada. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.) Apibūdinti duotą statistikos eilutę, Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš žinomų būdų (L=3). Sprendimas. Išvados.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-03-25
 • Statistika (51)

  1 uždavinys. Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius dydžius: struktūros (pavaizduoti grafiškai); dinamikos; koordinacijos; intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. 3. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje); apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L=3). 4. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: prekių apyvartos; kainų; fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-29
 • Statistika (52)

  Uždaviniai (5). Duomenų grupavimas. Išvados. Maketai. Išvada. Grafinis statistinių duomenų pateikimas. Išvada. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Apskaičiuoti finansinių metų ilgalaikio turto struktūrą ir dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti koordinacijos, intensyvumo, palyginimo santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti plano įvykdymo ir planinės užduoties 2003 metais santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti galimus santykinius dydžius. Išvada. Vidurkiai. Išvados.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-03-31
 • Statistika (53)

  Imtis ir jos sudarymo būdai. Imties skaitinė charakteristika. imties vidurkio pasiskirstymas. Parametrų taškiniai įvertinimai. Parametrų intervaliniai įvertinimai. Pasikliautinasis intervalas dispersijai. Pasikliautinasis intervalas tikimybei. Hipotezių tikrinimas ir klaidos tikrinant. Hipotezių apie vidurkio reikšmes tikrinimas. Vidurkių atlyginimo hipotezė. Hipotezių apie tikimybes reikšmes ir tikimybių palyginimą tikrinimas. Tikimybių palyginimo hipotezė. Neparametrinės hipotezės. Nepriklausomumo hipotezių tikrinimas.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2008-04-11
 • Statistika (54)

  4 užduotys su atsakymais. Sugrupuoti automobilius pagal judėjimo greitį autostradoje į 3 grupes, apskaičiuoti vidutinį greitį, modą, medianą ir visus variacijos rodiklius, variacijos koeficientą. Parašyti išvadas. Apskaičiuoti: Vidutinį darbo užmokestį abiejuose cechuose. Darbininkų skaičiaus struktūrą pagal atlyginimo dydį. Pavaizduoti grafiškai. Palyginti abiejų cechų darbininkų skaičių pagal gaunamo atlyginimo dydį. Parašyti išvadas. Apskaičiuoti dinamikos eilutes absoliutinį pakitimą, kitimo tempą, pakitimo tempą, pakitimo tempo 1 proc. reikšmę bei jų vidurkius. Parašyti išvadas. Apskaičiuokite kainų, kiekio ir apyvartos indeksą bei absoliutinį pajamų skirtumą dėl kainos ir kiekio skirtumo.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Statistika (55)

  4 uždaviniai. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: Faktiškai dirbtų dienų skaičių. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičių. Vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių. Vidutinį valandos, dienos ir ketvirčio išdirbius. Įmonės ceche dirbo 25 staklės, iš jų viena pamaina 10, o dviem – 15. Apskaičiuoti: staklių darbo pamainumo ir pamainos režimo panaudojimo koeficientus. Padaryti išvadas. Yra dviejų mėnesių produkcijos gamybos ir darbo laiko sąnaudų duomenys. Apskaičiuoti: Individualius ir bendrąjį darbo našumo (darbo imlumo) indeksus. Paaiškinti ekonominę prasmę. "N" (pramonės, statybos, prekybos, paslaugų) įmonės ekonominės būklės tyrimas.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-05-07
 • Statistika (58)

  Surinkti duomenys. Atlikti skaičiavimai. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilė. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Atliekame dinamikos eilutės analizę. Tiesinio trendo apskaičiavimo rezultatai ir prognozės atlikimas. Atliekame vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimą. Tikriname hipotezę apie vidurkį.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-17
 • Statistika (59)

  Trečias savarankiškas darbas. Matematinės statistikos užduotys savarankiškam darbui (III). Užduotis. Rodiklinės funkcijos grafikai. Laipsninės-rodiklinės funkcijos grafikai. Ekologinės funkcijos grafikai. Regresijos taikymas. Laiko eilutės. Laiko eilutė be sezoniškumo komponentės. Laiko eilutė su sezoniškumo komponente. Adiditive prognozavimo modelis. Multiplicative prognozavimo modelis. Regresinės analizės metodai. Laiko eilutė neturinti trendo. Prognozė naudojant eksponentinio glodinimo metodą. Autoregresinis prognozavimas. Prognozė naudojant ARIMA metodą.
  Statistika, namų darbas(28 puslapiai)
  2008-10-21
 • Statistika (6)

  Duomenų padėties ir sklaidos charakteristika. Variacijos koeficientas. Duomenų susisteminimas ir grafinis jų pavaizdavimas. Prekių apyvarta. Ištekliai. Pirkėjų skaičius. Ryšių nustatymas tarp įvairių nagrinėjamų požymių. Tiesinės regresijos modelis. Prognozė. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-04
Puslapyje rodyti po