Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gimstamumas ir mirtingumas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gimstamumą ir mirtingumą Lietuvoje. Gimstamumas Lietuvoje. Statistinė duomenų analizė. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Mirtingumas Lietuvoje. Statistinė duomenų analizė. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-25
 • Gimstamumas-mirtingumas: 1990-2003 metai

  Matematikos projektinis darbas. Įvadas. Gimstamumas. Imtis. Variacinė eilutė. Mediana. Vidurkis. Mirtingumas. Imtis. Variacinė eilutė. Mediana.Vidurkis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-02-12
 • Gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gimstamumo bei mirtingumo samprata ir analizės instrumentai. Gimstamumo samprata. Mirtingumo samprata. Analizės instrumentai. Praktinė analizės dalis. Gimstamumo ir mirtingumo santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos rodikliai. Gimimų ir mirčių grafinė analizė bei jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Praktinė prognozavimo dalis. Prognozavimas apskaičiuojant matematiškai. Prognozavimas "Excel". Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Gimstamumo tendencijos Lietuvoje

  Statistika. Neigiamo gimstamumo tendencijos. Demografinė Lietuvos būklė įvairiais istoriniais laikotarpiais. Neigiamo gimstamumo priežastys.
  Statistika, rašinys(4 puslapiai)
  2005-09-27
 • Gyvenimo lygis ir jo pagrindiniai rodikliai

  Gyvenimo lygis ir jo pagrindiniai rodikliai. Skurdo lygis. Skurdo gylis. Santykinio skurdo lygio dinamika. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių-ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Santykinio skurdo lygio priklausomybė nuo namų ūkio sudėties. Santykinio skurdo lygis namų ūkiuose, atsižvelgiant į namų ūkio galvos lytį. Santykinio skurdo lygis skirtingų tipų namų ūkiuose. Santykinio skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais. Skurstančiųjų pasiskirstymas. Skurdo priežastys.
  Statistika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-11
 • Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas (2)

  Įvadas. Sąvokų aiškinimas. Gimstamumas. Mirtingumas. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-05-09
 • Gyventojų mokesčiai už buto šildymą

  Buto gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Užduotyje patekti 40 butų gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Reikia: Sugrupuoti duomenis dažnių lentelėje. Pavaizduoti dažnių lentelės duomenis grafiškai naudodami vieną iš labiausiai tinkamų diagramų. Apskaičiuoti skaitmenines charakteristikas (apskaičiuoti tris nurodytas charakteristikas). Gautus atsakymus (ir grafikus) interpretuoti. Sprendimas. Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Poslinkio charakteristikos. Koreliacija ir regresija. Duota 20 butų, kurių gyventojų skaičius ir jų mokesčiai už buto šildymą pateikti lentelėje. Raskite priklausomybės formą ir ryšio stiprumą tarp gyventojų skaičiaus ir jų mokesčių už šildymą. Regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-27
 • Gyventojų nuomonė apie soliariumų teikiamas paslaugas

  Tyrimo tikslas, imties apibūdinimas, atlikto tyrimo data. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojimąsi soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariumo lankymo dažnumą. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariume išleidžiamus pinigus. Respondentų pasiskirstymas pagal odos tipą. Respondentų nuomonė apie odos vėžio tikimybę. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal tai, kokią soliariumų tiekėjų firmą jie laiko labiausiai lankoma. Respondentų nuomonės pasiskirstymas dėl jų požiūrio į amžių, nuo kada galima pradėti naudotis soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų nuomonė apie tai, ar soliariumų skaičius Vilniuje yra pakankamas. Ryšių nustatymas. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Tiriamojo darbo išvados. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-12
 • Gyventojų nužudymų ir savižudybių statistinis tyrimas

  Įvadas. Nužudymų ir savižudybių samprata ir analizės instrumentai. Nužudymo samprata. Savižudybės samprata. Analizės instrumentai. Nužudymų ir savižudybių tyrimo skaičiavimai. Nužudymų ir savižudybių santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Nužudymų ir savižudybių grafinė analizė bei tarpusavio priklausomybės nustatymas. Nužudymų ir savižudybių rezultatinių rodiklių prognozė. Prognozavimas matematiškai apskaičiuojant. Prognozavimas su Excel. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti santuokų ir ištuokų statistinį tyrimą. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo/kitimo tempas. Padidėjimo (prieaugio tempas). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutus padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių. Išlyginimo pagal absoliutinių pokyčių vidurkį. Išlyginimo pagal kitimo tempų vidurkį. Analitinė dinamikos eilučių išraiška (trendas). Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2011-01-03
 • Gyventojų senėjimo problema Europoje

  Demografinės tendencijos Europoje. Gimstamumo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių dalies bendrame gyventojų skaičiuje augimas. Suminio gimstamumo rodiklio mažėjimas. Moterų, pirmą kartą pagimdžiusių kūdikį, vidutinio amžiaus didėjimas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Kokias problemas kelia gyventojų senėjimas? Visuomenės senėjimo problemų sprendimas. Kaip iššūkį paversti galimybe?
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-15
 • Gyventojų skaičius ir jo pokyčiai, komponentai. Gyventojų amžiaus – lyties sudėtis.

  Demografijos supratimas. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Gyventojų mirtingumas. Tautinė sudėtis. Lietuvos gyventojų sudėtis ir struktūra pagal lytį. Namų ūkiai. Migracija Lietuvoje. Legali ilgalaikė migracija. Imigracija. Emigracija. Migrantai pagal tautybę. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Darbas iliustruotas schemomis, lentelėmis, grafikais.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2005-05-26
 • Gyventojų surašymai: pagrindiniai reikalavimai ir tikslai

  Gyventojų surašymas. Pagrindiniai tikslai. Surašymų duomenys. Įstatyminė bazė. Pakankamas finansavimas. Organizavimo planas. Surašymo lapo turinio aiškumas. Žemėlapių, namų ir būstų sąrašų tikslumas. Visuomenės informavimas, parengimas. Reikalavimai surašynėtojams ir jų apmokymas. Konfidencialumo užtikrinimas. Pakankama programinė įranga. Surinktų duomenų sklaida ir prieinamumas.
  Statistika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti šalies užimtumo statistinius tyrimus. Gyventojų užimtumas ir tyrimo metodika. Gyventojų užimtumo atrankinių tyrimų tikslas. Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, referatas(24 puslapiai)
  2011-05-05
 • Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas

  Grafikų pavyzdžiai. Apibūdinimas. Grafinio analizės metodo privalumai ir trūkumai. Grafikų rūšys. Grafikų sėkmingo pasirinkimo galimybės (grafikų tipo parinkimas pagal statistinių duomenų pobūdį). Programinę įrangą ir priemones, naudojamą grafikams kurti.
  Statistika, analizė(11 puslapių)
  2007-06-28
 • Gross domestic product of Lithuania

  Lietuvos BVP tyrimas (anglų kalba). Introduction. Theoretical part. General concepts and definitions. Criticism of GDP. Development of economy of Lithuania. Structure of GDP. Methods of estimates of GDP. GDP by production approach. GDP by expenditure approach. GDP by income approach. Methods, applied in practical part. Descriptive statistics. Correlation and regression analysis. Forecasting. Descriptive statistics. Econometric analysis. Correlation analysis. Simple regression analysis. Multiple regression analysis. Forecasting. Moving average method. Exponential smoothing method. Conclusions.
  Statistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-25
 • Guminių ir plastikinių gaminių duomenų analizė

  Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Įvadas. Tikslas yra atlikti gamybinių ir plastikinių gaminių duomenų aprašomąją analizę ir statistinę analizę. Grafinė analizė ir aprašomoji statistika. Metinių duomenų gavimas. Metinių augimo tempų gavimas. Metinių augimo tempų grafikai procentais ir tendencijos. Ketvirtinių augimo tempų grafikai procentais ir jų tendencijos. Ketvirtiniai lygio duomenys ir tendencijos. Metinių ir ketvirtinių duomenų augimo tempų tendencijos. Ketvirtinių lygio duomenų ir augimo tempų tendencijos. Padėties ir sklaidos chrakteristikos. Histograma. Koreliacijos ir regresijos analizės. Koreliacija. Regresija. Išvados.
  Statistika, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-11-19
 • Hipotezių tikrinimas

  Statistikos užduočių sprendimas: hipotezių tikrinimas. Pirma užduotis: Atrenkame geriausius 50 m bėgimo rezultatus, priklausančius 22 žmonėms. Apskaičiuosime aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį, vidurkio reprezentacinę paklaidą. Duomenys pateikti lentelėje. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nuokrypis. Dispersija. Antra užduotis: Imame 5-15 asmens duomenis, tai bus pirma grupė ir 29-39 asmens duomenis, tai bus antra grupė. Duomenis pateiksime lentelėse 2 ir 3. T-testas. Trečia užduotis. Apskaičiuosime koreliacijos koeficientus. Sprendimo priėmimo taisyklė. Parametrų įverčiai. Ketvirta užduotis: Atliksime tarpgrupinę analizę Stjudento t testu tarp 50 m bėgimo pirmosios ir antrosios grupės rezultatų.
  Statistika, uždavinys(11 puslapių)
  2008-06-25
 • Hipotezių tikrinimas. I ir II rūšies klaidos. Hipotezių apie vidurkius ir dispersijas tikrinimas

  Bendra hipotezių tikrinimo schema. Hipotezė apie normalinės generalinės aibės vidurkio reikšmę. Hipotezės apie normalinės generalinės aibės dispersijos reikšmę. Stjudento kriterijus, taikomas dviem nepriklausomoms imtims. Stjudento kriterijus, taikomas dviem priklausomoms imtims. Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę nepriklausomoms imtims. Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę priklausomoms imtims.
  Statistika, konspektas(12 puslapių)
  2005-12-07
 • Imčių sudarymo būdai. Matavimų skalės

  Kas yra statistika. Statistika, kaip praktika. Statistika, kaip mokslas. Populiacija. Pagrindiniai imties metodo privalumai. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Proginė imtis imtis. Atsitiktinės imties sudarymo būdai. Mechaninė imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė (klasterinė) imtis. Daugiaetapė imtis. Sistemingoji imtis. Intervalų ir santykių skalės.
  Statistika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-27
Puslapyje rodyti po