Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • The analysis of how junior athletes choose their summer training camps

  Tyrimas anglų kalba - kaip jauni atletai renkasi vasaros treniravimosi stovyklas. Introduction. Statistical analysis. Analysis of Variance. Parameter Estimates. Parameter Estimates. Conclusion. Appendix. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedas (1).
  Statistika, analizė(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus apskrityje

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos dydžiai. Santykiniai struktūros dydžiai. Santykiniai koordinacijos dydžiai. Santykiniai ekonominio išsivystymo dydžiai. Tiesioginių užsienio investicijų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Požymių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, referatas(19 puslapių)
  2008-05-20
 • Tikimybių skaičiavimas naudojat "Maple"

  Kompiuterinės algebros paketo "Maple" taikymas tikimybių teorijos skaičiavimuose. Tikslas: išmokti surasti atsitiktinių dydžių skaitmenines charakteristikas, pavaizduoti grafiškai rezultatus, pasinaudojant kompiuterinės algebros paketo "Maple" galimybėmis. Užduotys: Raskite parametro a reikšmę, pasiskirstymo integralinę funkciją, atsitiktinio dydžio X vidurkį, dispersiją ir vidutinį kvadratinį nuokrypį. Nubrėžkite normaliojo skirstinio a = 5, σ = 0.5 tankio funkcijos ir pasiskirstymo funkcijos grafikus. Nubrėžkite Stjudento t skirstinio su 3 ir 25 laisvės laipsniais grafiką. Šaudoma į taikinį: atvaizduokite grafiškai taškus. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-04-09
 • Tikimybių teorija (11)

  1. Tiriamas traktorių skaičius ūkininkų ūkiuose. Gauti stebėjimų duomenys. Tarkime, kad traktorių skaičius pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį: 1) Raskite vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio taškinius įvertinimus. 2) Raskite vidurkio įvertinimo standartinę paklaidą ir paverskite procentais. 3) Nustatykite koks procentas ūkininkų turi nemažiau kaip 4 traktorius. 4) Raskite traktorių skaičių už kurį didesnį kiekį traktorių turi 25ūkininkų. 5) Raskite pasikliautinąjį intervalą vidutiniam traktorių skaičiui ir dispersijai, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 6) Raskite maksimalią vidurkio įvertinimo paklaidą ir paverskite procentais, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 7) Nustatykite, koks turi būti imties tūris, kad vidutinio traktorių skaičiaus įvertinimo maksimalioji paklaida neviršytų 1 traktoriaus, jei pasikliovimo tikimybė lygi 0,95. 8) Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis už 5, jei reikšmingumo lygmuo yra 5. 9) Atsitiktinai pasirinkus 5 ūkininkus Latvijoje, gauti stebėjimo duomenys: 3, 5, 2, 2, 4. Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis negu Lietuvos. 2. Lietuvoje Q % akcinių bendrovių 2000 finansiniais metais turėjo pelną. Atsitiktinai paimama n akcinių bendrovių. Užrašykite pasiskirstymo dėsnį skaičiaus akcinių bendrovių turinčių nuostolius. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-18
 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika

  Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos namų darbas. Uždaviniai, sprendimai, atsakymai.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę

  Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Įvadas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedai (anketa).
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Tyrimas: apsisprendimas studijuoti Vilniaus universitete

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo objektų atranka. Anketa.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-08-29
 • Transporto uždavinių sprendimas

  Sąlyga: Sudaryti pervežimo planą, kad visos paraiškos būtų patenkintos ir kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos numeris 2.54-1. Sprendimo eiga.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-14
 • Trendo funkcija

  Įvadas. Trendo funkcijų apskaičiavimas. Naivieji modeliai. Tiesinio trendo funkcija. Trendo funkcijų apskaičiavimas nenaudojant mažiausiųjų kvadratų metodo. Gomperso kreivė. Apibendrinimas.
  Statistika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Turizmo statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(23 puslapiai)
  2007-02-23
 • Turizmo statistinis tyrimas (3)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Priedas (1).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Ūkio statistika

  Ūkio statistikos pratybų uždaviniai. Bendrųjų indikatorių tyrimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. Namų ūkių statistinių tyrimų variacijos, koncentracijos ir diferenciacijos rodiklių apskaičiavimai. Išvados. Įvairaus tipo indeksų naudojimas (taikymas) kainų indeksams apskaičiuoti. Ūkio ciklai ir jų analizė.
  Statistika, uždavinys(14 puslapių)
  2005-11-06
 • Ūkio statistika (10)

  1 užduotis. Remiantis duomenimis apie Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą (1 priedas) apskaičiuokite 2001-2005 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių paprastųjų indikatorių, taikant šiuos metodus. Duomenų standartizavimo. Daugiamačio vidurkio. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo. Pattern. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse, atvaizduokite linijine diagrama ir iš jos padarykite išvadas. Bendrųjų indikatorių skaičiavimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. Pattern metodas. Išvados. 2 užduotis. Remiantis duomenimis apie svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą nustatykite tiriamos 1999 – 2005 metų tam tikros gamybos apimties kitimo tendenciją pagal geriausiai tam tinkančią matematinę funkciją ir prognozuokite reiškinio dydį 2006 metams. Nubraižykite linijinę diagramą ir padarykite išvadas. Gamybos apimties tendencijos nustatymas ir prognozė. Išvados. 3 užduotis. Remiantis namų ūkių statistinių tyrimų duomenis apskaičiuokite vartojimo išlaidų: modą, medianą, žemutinį kvartilį, aukštutinį kvartilį, žemutinį kvintilį, aukštutinį kvintilį, žemutinį decilį, aukštutinį decilį, kvartilinį variacijos užmojį, kvartilinį variacijos koeficientą, kvartilinį koeficientą, kvartilinį diferenciacijos koeficientą, kvartilinį asimetrijos koeficientą, decilinį diferenciacijos koeficientą, Džini (Gini) ir Lorenzo koeficientus iš sugrupuotų duomenų ir vidutinių reikšmių. Nubraižykite diagramas (iš sugrupuotų duomenų ir jų vidutinių reikšmių), kuriose būtų Lorenzo kreivė bei absoliučios lygybės tiesė ALT. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenų analizė. 4 užduotis. Remiantis duomenimis apie pagrindinius gyventojų gyvenimo kokybės komponentus, apskaičiuokite kiekvienos valstybės socialinio išsivystymo indeksą HDI ir, taikydami santykinius palyginimo dydžius, padarykite išvadas apie analizuojamų valstybių išsivystymo lygį. Socialinio išsivystymo indekso apskaičiavimas. Išvados. 5 užduotis. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas, apskaičiuokite Jūsų 12 variantų agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Nubraižykite diagramą ir aptarkite gautus rezultatus. Laspeireso , Paše ir Fišerio kainų indeksų skaičiavimas. Išvados. 6 užduotis. Remiantis 2002-2006 metų ketvirtiniais duomenimis apie prekių apyvartos apimtis, apskaičiuokite sezoniškumo indeksus (koreguotas medianas), koreguokite faktišką prekių apyvartą sezoniškumo indeksu ir nubraižykite linijinę diagramą, vaizduojančią faktišką ir koreguotą prekių apyvartą. Sezoniškumo analizė.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-12-15
 • Ūkio statistika (2)

  Ūkio statistikos teoriniai pagrindai. Kurso objektas ir metodai. Ūkio statistikos istorijos bruožai. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Gyventojų, užimtumo ir nedarbo statistika. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Natūralus ir mechaninis judėjimas. Gyventojų perspektyvinio skaičiaus apskaičiavimai. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai. Bendrojo vidinio produkto netekties dėl bedarbystės nustatymo metodai. Makroekonominiai skaičiavimai. Nacionalinio produkto rodikliai ir jų apskaičiavimo metodai. Fizinės apimties indeksas nacionalinio produkto rodiklių tyrime. Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sudėtinių dalių apskaičiavimo metodai. Nacionalinio turto dinamikos tyrimas. Mikroekonominiai skaičiavimai. Verslo veiksnių identifikavimas ekonominiais statistiniais rodikliais. Verslo įmonių bei veiksnių struktūros pokyčių, produktyvumo ir pelningumo tyrimas. Namų ūkių tyrimai - pagrindinis informacijos šaltinis apie pajamas ir vartojimą. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sudėtis. Pajamų diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas. Kainų ir ūkio finansinio sektoriaus statistika. Kainų stebėjimo metodai. Kainų indeksai. Vartojimo kainų indeksas. Bankų statistika. Pinigų perkamoji galia. Pinigų kopiūrinės sudėties vertinimo metodai. Statistikos metodai vertybinių popierių biržų kotiravime ir "nuotaikų" jose vertinimuose. Ūkio ciklai ir jų statistinis tyrimas. Ūkio konjuktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Klasikinė ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Ūkio ciklo komponenčių tyrimas analitinių duomenų išlyginimu, panaudojus mažiausių kvadratų metodą. Eksponentinis išlyginimas. Balansiniai skaičiavimai. Pagrindinės balansinių skaičiavimų sąvokos. Nacionalinių sąskaitų sistema. Formuojamų duomenų išdėstymo būdai bei tyrimo metodai. Tarpšakinis balansas. Tarpšakinio balanso sudarymo metodiniai principai. Makroekonominių ir mikroekonominių reiškinių ekonometrinio modeliavimo pagrindai. Ekonometriniai makroekonominių tyrimų modeliai. Ekonometrinio mikroekonominio modeliavimo sritys. Gamybinės ir kaštų funkcijos.
  Statistika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ūkio statistika (3)

  Ūkio statistikos objektas. Ūkio statistikos metodai. Ūkio statistikos raida. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Tarptautiniai ir nacionaliniai statistiniai klasifikatoriai. Ekonominiai indikatoriai. Bendrųjų indikatorių tyrimo metodai. Ūkio statistikos duomenų patikimumas. Užimtumo statistika. Gyvenimo lygio statistika. Kainų ir finansinio sektoriaus statistika. Nacionalinių sąskaitų sistema. Ūkio ciklai, sezoniškumas ir jų analizė. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas.
  Statistika, konspektas(67 puslapiai)
  2006-02-07
 • Ūkio statistika (4)

  Oficialiosios statistikos uždaviniai ir galimybės. Ūkio statistikos organizavimas. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai. Statistinių duomenų apsauga. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistinės informacijos šaltiniai. Klasifikacija. Klaidos ir tikslumas. Nacionalinės sąskaitos. Instituciniai vienetai. Sąskaitos. Prekių ir paslaugų sąskaita. Gamybos sąskaita. Pajamų formavimo sąskaita. Pirminio pajamų paskirstymo sąskaita. Antrinio pajamų paskirstymo sąskaita. Disponuojamų ir pakoreguotų pajamų paskirstymo sąskaita. Kapitalo sąskaita. Bendrojo vidaus produkto - pridėtinės vertės vertinimas. Išlaidų metodu. Pajamų metodu. Gamybos metodu. Tarpšakinis balansas (input-output lentelės). Užimtumo ir nedarbo tyrimas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Tyrimo tikslai. Namų ūkių biudžetų tyrimo objektas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Tyrimo imtis. Nelygybės ir skurdo matai. Skurdo ribos. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Ekvivalentinės skalės. Skurdo rodikliai. Lietuvoje naudojami skurdo rodikliai. Nelygybės rodikliai. Lorenso kreivė. Džini Koeficientas. Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai. Kainų ir apimčių indeksai. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Statybos kainos. Eksportuojamų / importuojamų prekių vieneto vertės indeksai (EVVI / IVVI). Generalinė aibė, imtis.
  Statistika, konspektas(51 puslapis)
  2006-02-10
 • Ūkio statistika (5)

  Ką tiria ūkio statistika? Ūkio statistika pateikia. Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti. Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką rodo neutralumo principas? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Kas reglamentuoja privalomą informaciją?Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Ką reiškia viešumo funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Statistinės informacijos šaltiniai? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kas yra produkcija? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokios yra finansinės įmonės? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita parodo prekių ir paslaugų gamybą. Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Pajamų formavimo sąskaita parodo. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. BVP išlaidų metodu lygus. BVP pajamų metodu. BVP gamybos metodu lygus. Nefinansinio sektoriaus produkcija lygi. Bankų produkcija lygi. Kam naudinga darbo statistika? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Kas parodoma tarpšakinio balanso antrame kvadrante? Tarpšakinio balanso trečiame kvadrante. Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Pagrindinis namų ūkių biudžeto tyrimo objektas. Namų ūkio socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio tipas. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Yra 3 skurdo ribų tipai. Skurdo riba vadinama santykine. Absoliuti skurdo riba. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Nelygybės matai (rodikliai). Lorenzo kreivė. Gini (Džini) koeficientas parodo. Darbo perspektyvumo lygis (darbo našumas). Pagrindinio kapitalo (ilgalaikio turto) grąža. Kapitalo rentabilumas. Įmonių finansinė būklė. Bendrasis pelningumas. Pajamų apsaugos rodikliai. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso tikslas. MB sudaromas remiantis. Tiesiogine užsienio investicija laikoma investicija. Šalies skola užsieniui apima. Indeksų teorija naudojama. Indeksų konstravimas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Vienai prekei galimi. Agreguotoms prekėms galimi. Vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio, jei. Laspeyreso kainų indeksas lygina. Laspeyreso indeksas lygus. Paasche kainų indeksas lygus. Laspeyreso indekso svoris parodo. Paasche indekso svoris parodo. Vartotojų kainų indeksas parodo. Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką. Gamintojų kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Atsitiktinis dydis yra pilnai nusakytas. Diskrečiojo pasiskirstymo funkcija. Tolydžiojo pasiskirstymo funkcija. Atsitiktiniai dydžiai vadinami diskrečiaisiais. Tolydieji tikimybiniai modeliai. Padėties abscisių (x) ašyje charakteristikos. Atsitiktinio dydžio išsibarstymo charakteristikos. Populiaciją (generalinę aibę) sudaro. Kas sudaro imtį? Imtys gali būti. Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagrįstas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Koks yra modos įvertis? Kam lygi mediana? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kas būdinga laiko eilutėms? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Laiko eilučių modeliai gali būti. Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Ką nusako rodiklio trendas? Laiko eilutės sezoninė komponentė parodo. Kitimo tendenciją parodo. Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Pastovų augimą (mažėjimą) nusako Lėtėjantį augimą (mažėjimą) nusako. Bendrosios pusiausvyros modelio esmę apsprendžia. Pasaulio banko modelio RMSM.X panaudojimas suteikia galimybę tirti. LAM (ilgo laikotarpio sureguliavimo) modelis skirtas Centrinės ir Rytų Europos šalims. Bendrosios pusiausvyros modelis yra. MODAG modelis pagrįstas.
  Statistika, špera(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Ūkio statistika (6)

  Ūkio statistikos kursinis darbas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Indeksai. Vienmatė regresija. Daugialypė regresija. Trendo moduliai. Slankų vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Palyginimo prognozės.
  Statistika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-04-29
 • Ūkio statistika (8)

  Ūkio statistikos paruoštukė pagal abėcėlę. Atsitiktinis dydis. Bankų produkcija lygi. BVP gamybos metodu lygus. BVP išlaidų metodu lygus. BVP pajamų metodu. BVP vertinimas. Gamybos sąskaita parodo? Imtys. Kada vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio? Kaip apibrėžiama santykinė skurdo riba? Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kaip skirstomas turtas (aktyvai)? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kam lygi absoliuti skurdo riba? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kam lygi mediana? Kam lygi pagrindinio kapitalo grąža? Kam lygios disponuojamos pajamos? Kam lygios vartojimo išlaidos? Kam lygus darbo našumas? Kam lygus grynasis apyvartinis kapitalas? Kam lygus kapitalo rentabilumas? Kam lygus Laspeyres'o kainų indeksas? Kam naudinga darbo statistika? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Kam naudojama indeksų teorija? Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kam skirtas LAM modelis? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kapitalo sąskaita. Kas apsprendžia bendrosios pusiausvyros modelio esmę? Kas būdinga laiko eilutėms? Kas charakterizuoja atsitiktinio dydžio reikšmių išsibarstymą? Kas gali ruošti oficialią statistiką? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kas yra produkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Kas parodoma TB antrame kvadrante? Kas parodoma TB trečiame kvadrante? Kas pilnai nusako atsitiktinį dydį? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Kas sudaro populiaciją (generalinė aibė)? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima šalies skola užsieniui? Ką atlieka statistikos tarnybos? Ką atspindi tarpšakinio balanso vidinė matrica? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką duoda prognozavimas? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Ką galima tirti RMSM-X modeliu? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką lygina Laspeyres'o kainų indeksas? Ką numato statistikos įstatymas? Ką nusako rodiklio trendas? Ką nusako Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką? Ką parodo gamintojų kainų indeksas? Ką parodo Gini (Džini) koeficientas? Ką parodo laiko eilutės sezoninė komponentė? Ką parodo Laspeyres'o indekso svoris? Ką parodo Lorenzo kreivė? Ką parodo mokėjimų balansas? Ką parodo Paasche indekso svoris? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Ką parodo statybos kainų indeksas? Ką parodo vartotojų kainų indeksas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką rodo auksinės balanso taisyklės koeficientas? Ką rodo bendrasis pelningumas? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Ką rodo neutralumo principas? Ką rodo Oukeno koeficientas? Ką rodo pajamų apsaugos rodikliai? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Ką rodo skurstančiųjų lygis šalyje? Ką rodo žemų pajamų indeksas? Ką rodo žemų pajamų nuokrypis? Ką tiria ūkio statistika? Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kokia investicija laikoma tiesiogine užsienio investicija? Kokia nedarbo kaina? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Kokia trendo funkcija nusako lėtėjantį augimą? Kokia trendo funkcija nusako pastovų augimą ar mažėjimą? Kokias reikšmes gali įgyti atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal binominį dėsnį? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti pasiskirstymo funkcija? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Kokie gali būti sandoriai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokie matai galimi agreguotoms prekėms? Kokie matai galimi vienai prekei? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokie yra nelygybės rodikliai? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie pagrindiniai kainų indeksų metodologiniai principai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kokios yra finansinės įmonės? Kokios yra padėties abscisių ašyje charakteristikos? Kokios yra skurdo ribos? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Kokios sąskaitos sudaromos? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Kokiu principu pagrįstas MODAG modelis? Koks yra modos įvertis? Koks mokėjimų balanso tikslas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagrįstas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Kuo remiantis sudaromas mokėjimų balansas? Kuri laiko eilutės komponentė parodo kitimo tendenciją? Kuris iš duotų skirstinių yra diskretusis? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Kuris iš pateiktų modelių yra bendrosios pusiausvyros modelis? Kuris tikimybinis modelis tolydusis? Laiko eilučių modeliai gali būti. Namų ūkių biudžetų tyrimo tikslai? Nefinansinio sektoriaus produkcija lygi. Nuo ko priklauso indekso konstravimas? Pagal ką nustatoma namų ūkio socialinė-ekonominė grupė? Pagal ką nustatomas namų ūkio tipas? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą. Pagal ką vertinama įmonių finansinė būklė? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai? Pagrindinis namų ūkio biudžeto tyrimo objektas. Pajamų formavimo sąskaita parodo? Statistinis identifikavimas. Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinę informaciją gali rengti. Statistinės informacijos šaltiniai? Ūkio statistika pateikia.
  Statistika, špera(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Ūkio statistika (9)

  1. Remiantis 1 lentelės Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamyba duomenimis apskaičiuokite 2000-2004 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių (pagal Jūsų variantų numerius) paprastųjų indikatorių, taikant duomenų standartizavimo, daugiamačio vidurkio, santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo ir PATTERN metodus. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse ir atvaizduokite linijine diagrama. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. 2. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas apskaičiuokite agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Palyginkite gautus rezultatus. Išvados. 3. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenys ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. 4. Integruotų visuotinės gerovės rodiklių skaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(22 puslapiai)
  2007-05-02
Puslapyje rodyti po