Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (61)

  Įvairių statistinių dydžių apskaičiavimai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilė. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Dinamikos eilutės analizė. Elementarūs (tradiciniai) dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilutės vidurkiai. Dinamikos eilučių išlyginimas ir prognozavimas. Vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimas. Vidurkių hipotezės tikrinimas.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-11-07
 • Statistika (62)

  Turime duomenis apie prekių apyvartą ir prekių atsargas miesto parduotuvėse. Sugrupuokite duomenis pagal prekių atsargas naudodami Sterdžeso formulę. Kiekvienoje grupėje apskaičiuokite: parduotuvių skaičių ir vidutinę vienos parduotuvės prekių apyvartą. Žinomi tokie duomenys apie eismo įvykius Lietuvoje. Apskaičiuokite visus galimus santykinius dydžius (dinamikos, struktūros, koordinacijos). Pramonės įmonių, gaminančių tą pačią produkciją, produkcijos vieneto savikaina. Apskaičiuokite: vieno gaminio savikainos aritmetinį ir progresinį vidurkį, modą ir medianą. Naudojantis 3 uždavinio sąlyga, apskaičiuokite variacijos rodiklius: variacijos užmojį; vidutinį tiesinį nuokrypį; dispersiją; vidutinį kvadratinį nuokrypį; variacijos koeficientą. Naudojantis 2 uždavinio sąlyga apskaičiuokite: analitinius dinamikos eilutės rodiklius; vidutinius dinamikos eilutės rodiklius.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-16
 • Statistika (62)

  Statistikos objektas, uždaviniai ir ryšys su kitais mokslais. Statistikos metodologija. Valstybinio statistikos organizavimo ir veiklos. Principai ir funkcijos. Pagrindinės sąvokos. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai. Netikimybinės imtys. Tikimybinės imtys. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės. Variacinių eilučių grafikai. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis ir geometrinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartiliai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų aibės plotis ir kvartilių skirtumas. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Kokybinės įvairovės indeksas.
  Statistika, konspektas(34 puslapiai)
  2009-02-12
 • Statistika (63)

  Statistikos medžiaga su formulėmis ir paaiškinimais darbui MS Excel. Šiuolaikinė statistika. Išskiriamos trys statistikos dalys. Generalinė aibė. Matematinės statistikos metodai. Imties sudarymo būdai. Paprastas atsitiktines imtis. Imties duomenų aibė. Matavimų skalės. Duomenų charakteristikos. Grupuotų duomenų moda. Grupuotų duomenų mediana. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir duomenų aibės plotis. Skirstinio formos charakteristikos. Standartizuotos reikšmės. Koreliacijos koeficientas. Populiacijos vidurkio pasikliautinasis intervalas. Pasikliautinasis intervalas populiacijos dispersijai. Įvykio tikimybės pasikliautinasis intervalas. Bendroji hipotezės tikrinimo schema. Statistinių hipotezių tikrinimo algoritmas. Hipotezė apie populiacijos vidurkio lygybę skaičiui. Hipotezė apie populiacijos dispersijos lygybę skaičiui. Hipotezė apie proporcijos lygybę skaičiui. Dispersijos nežinomos bet lygios (vidurkiui). Populiacijų dispersijos lygios. Hipotezė apie populiacijų dispersijų lygybę. Populiacijų dispersijos nežinomos ir nelygios. Fišerio kriterijaus apskaičiavimas. Neparametriniai kriterijai naudojami. Neparametriniams kriterijams būdinga. Determinacijos koeficientas. Kokybinių dydžių analizė. Spirmeno ranginis koreliacijos koeficientas. Nominalinių dydžių koreliacija. Regresinė analizė. Regresijos modelis. Tiesinės regresijos modelis. Parinkus modelį reikia. Regresijos tiesės. Determinacijos koeficientas.
  Statistika, špera(11 puslapių)
  2009-01-06
 • Statistika (64)

  I užduotis: Sukurti 300+nr atsitiktinių skaičių lentelę, turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę (2 eilutes: geriausias suskirstymas, kita-tiek intervalų koks nr.). Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Aprašomoji statistika. Padėties ir sklaidos charakteristikos. II užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Padėties ir sklaidos charakteristikos. 3. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Pagal pirmo savarankiško darbo pirmos (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais (p= 0,95 + nr/400). 3 užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti: t-kriterijų priklausomiems; t-kriterijų nepriklausomiems duomenims; χ2 kriterijų. 4. Nubrėžti trijų standartinių regresinių kreivių grafikus pagal knygos 156 p. lentelę, pradedant nuo kreivės atitinkančios asmeninį eilės Nr. 2 užduotis: Surasti internete duomenis kreivinės regresijos taikymui. Surasti geriausiai tinkančią kreivinės regresinę lygtį. Palyginimui pateikti, bent tris skirtingas kreives. Suskaičiuoti determinacijos koeficientus ir pateikti rezultatų analizę. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti tris laiko eilutes. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Pirma laiko eilutė turi būti be sezoniškumo komponentės. Reikia nustatyti geriausio trendo lygtį (pabandyti 2 regresines kreives) ir atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant geriausio trendo lygtį. Antroje laiko eilutėje nustatyti trendą ir suskaičiuoti sezoniškumo indeksus. Atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant trendą ir sezoniškumo indeksus. Trečioje eilutėje neturinčioje trendo reikia atlikti dviejų laiko periodų prognozę naudojant bent tris skirtingus prognozavimo metodus. Palyginti gautas prognozes (nurodyti kuris metodas duoda geriausius rezultatus).
  Statistika, laboratorinis darbas(60 puslapių)
  2009-03-10
 • Statistika (65)

  Namų darbo užduotis: Atlikti 28 dienų savo namų ūkio išlaidų statistinį tyrimą pagal duotą struktūrą, visas vartojimo išlaidos suskirstant į grupes. Namų ūkio išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelės. Mėnesio išlaidos. Procentinė dalis kiekvienos išlaidos visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Mėnesio išlaidų stulpelinė diagrama. Mėnesio išlaidų skritulinė diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą, kvartilę ir decilę) bei variacijos rodiklius. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954. Savo gautus rodiklius sulyginti su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-04-24
 • Statistika (67)

  Statistikos mokslas ir kilmė. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Statistikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Bendras statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo formos, rūšys, duomenų gavimo būdai. Statistinio stebėjimo metodiniai klausimai. Statistinio stebėjimo organizaciniai klausimai. Statistinio stebėjimo klaidos ir surinktų duomenų kontrolė. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas, uždaviniai, rūšys. Grupavimo požymių parinkimas, grupių išskyrimas, intervalų nustatymas. Intervalų rūšys. Statistinių eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Statistiniai grafikai ir jų esmė. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Sektorinės diagramos. Kartogramos. Kartodiagramos. Juostinės diagramos. Absoliutiniai dydžiai, jų matavimo vienetai. ir rūšys. Santykinių dydžių esmė ir jų išreiškimo formos. Santykinių dydžių rūšys. Vidurkių esmė ir rūšys. Aritmetiniai vidurkiai ir jų savybės. Aritmetinio vidurkio skaičiavimas sumų ir momentų būdais. Chronologiniai vidurkiai. Geometriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Dinamikos eilutės ir jų rūšys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos – Gamybos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Ryšių rūšys ir analizės metodai. Koreliacijos ir regresijos metodai. Harmoniniai vidurkiai.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2009-07-22
 • Statistika (68)

  Užduotis. Jurgėnų ir Petrovo miesteliuose veikiančių įmonių administracijų darbuotojai pateikė duomenis apie darbuotojų skaičių. Prieš atlikdami skaičiavimus, Jurgėnų duomenis papildykite skaičiais, nurodytais žemiau pateiktoje lentelėje. Apskaičiuokite skaitines charakteristikas, paaiškinkite jų prasmę. Nubraižykite histogramas. Patikrinkite hipotezes. Sprendimas. Jurgėnų ir Petravo miesteliuose veikiančių įmonių administracijų darbuotojai pateikti duomenis apie darbuotojų skaičių didėjimo tvarka. Skaitinės charakteristikos skaičiuojant pagal: Tols.DataAnalysis.Descriptive Statistics. Histogramos. Hipotezės. Išvada.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-08-12
 • Statistika (69)

  Savarankiškas namų darbas. III variantas. 1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudarytą jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Sprendimas. 2 uždavinys. Sprendimas. Struktūros dinamikos koordinacijos intensyvumo palyginimo. Uždavinys. Duomenys apie prekių pardavimą. Sprendimas. bendrasis kainų indeksas. Apskaičiuosime bendrą produkcijos apyvartos indeksą. Uždavinys. Sprendimas. Vidutinis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas. Bazinis didėjimo tempas procentais. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis metinis padidėjimo tempas.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-09-25
 • Statistika (7)

  Įvadas. Absoliutaus lygio padidėjimas. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Vidutinis lygis. Vidutinis absoliutusis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Išvados.
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-23
 • Statistika (70)

  10 šratinukų yra paruošti dažymui ir sudėti paeiliui. Atsitiktinai parenkant du iš jų nudažė geltonai, 3 – mėlynai ir 5 – raudonai. Kokia tikimybė, kad šratinukai, nudažyti vienoda spalva, yra greta vienas kito? Iš 15 išleistų knygų 5 yra brokuotos. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 6 knygų 4 yra brokuotos? Pavasarį buvo susodinta 400 tulpių svogūnėlių. Tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs viena tulpė yra lygi 0,004. Kokia tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs nuo 4 iki 6 tulpių, kai įvykiai yra nepriklausomi? Gamykloje, gaminančioje skėčius, aukščiausią kokybę atitinka 85 procentai produkcijos. Kokia tikimybė, kad iš 800 šios gamyklos skėčių aukščiausios kokybės yra ne mažiau kaip 600? Turime duomenis apie 30 žmonių per vakarą kazino praloštų pinigų sumas (Lt): 200; 385; 330; 275; 340; 125; 259; 432; 375; 362; 252; 309; 238; 284; 130; 310; 335; 254; 335; 202; 390; 381; 305; 455; 305; 520; 405; 516; 425; 448. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Santuokų skaičius Lietuvoje 2007 m.: Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2009-10-13
 • Statistika (71)

  3 variantas. Iš 11 paeiliui sudėtų geometrinių figūrų, atsitiktinai parenkant figūras, dvi iš jų nuspalvino mėlyna spalva, 4 – geltona spalva ir 5 – raudona spalva. Kokia tikimybė, kad geometrinės figūros, nuspalvintos vienoda spalva, yra greta viena kitos? Iš 20 vynuogių kekėje esančių uogų 6 yra sugedusios. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 8 vynuogių uogų 5 yra sugedusios? Skelbimas: "Greitai renku tekstus. Per valandą galiu surinkti 1000 žodžių. Tikimybė, kad padarysiu klaidą yra lygi 0,002". Raskite tikimybę, kad renkant bus padaryta nuo 3 iki 6 klaidų, kai įvykiai yra nepriklausomi. 90% "Rūtos" fabriko pagamintų saldainių yra aukščiausios rūšies. Kokia tikimybė, kad iš 900 šio fabriko saldainių aukščiausios rūšies yra ne mažiau kaip 800? Turime duomenis: 52; 54; 57; 49; 63; 54; 38; 46; 49; 33; 43; 40; 29; 43; 60; 69; 54; 64; 41; 63; 44; 55; 58; 55; 41; 37; 49; 36; 43; 36; 44. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Atliekamas tyrimas apie akcijų išpirkimą po jų pasirašymo. Laikas fiksuojamas dienomis. Atliktų 40 stebėjimų duomenys: 38; 70; 64; 99; 55; 64; 89; 87; 65; 62; 51; 67; 70; 60; 69; 78; 39; 75; 56; 71; 81; 99; 68; 95; 86; 57; 53; 47; 50; 55; 70; 80; 98; 51; 36; 63; 66; 85; 79; 63. Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2009-10-19
 • Statistika (72)

  1 uždavinys. Paprastu struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2007 metais. Sprendimas. Uždavinys. Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti išlaidų maistui priklausomybę nuo gaunamų pajamų 2007 metais. Sprendimas. Uždavinys. Kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti įmonės dirbančiųjų darbo užmokesčio priklausomybę nuo amžiaus ir lyties. 4 uždavinys. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą iš kurio, vėliau būtų galima matyti kaip N fakulteto studentai pasiskirstę pagal gyvenamąją vietą (kaimas, miestas) ir lytį 2004–2007 metais. Lentelės maketo tarinys (skiltis) išdėstyti a) paprastai; b) kombinuotai. 5 uždavinys. Apskaičiuoti žieminių rugių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramą. 6 uždavinys. Apskaičiuoti neakivaizdinių studijų studentų skaičiaus dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir aptarti. Iš pirmos lentelės duomenų sudaryti sunertų stulpelių diagramą. 7 uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramą. 8 uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti sektorinę diagramą, rodančią piniginių vartojimo išlaidų pasiskirstymą pagal jų rūšis apskrityse 2007 metais. 9 uždavinys. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę diagramą, parodančią atskirų studijų sričių studentų skaičių 2007/2008 metais. 10 uždavinys. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu planuota padidinti 10 procentų. faktiškai padidėjo 2 procentais. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio didinimo planas. 11 uždavinys. Apskaičiuoti pieno savikainos ir kainos vidurkius, nurodant naudotą vidurkio rūšį, skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 12 uždavinys. Apskaičiuoti akcinės bendrovės darbuotojų skaičiaus vidurkį lapkričio mėnesį. Nurodant naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 13 uždavinys. Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius 2-ame ir 4-ame ketvirčiuose, bei nustatyti kiek procentų padidėjo ar sumažėjo 4-o ketvirčio likučiai lyginant su 2-u ketvirčiu. Nurodyti naudojamą vidurkio rūšį. 14 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos vidurkius kiekvienais metais turimose ūkiuose. Nurodyti naudojamą vidurkio rūšį ir nustatyti po kiek procentų kasmet vidutiniškai padidėdavo (sumažėdavo) bulvių savikaina analizuojamą laikotarpį, taip pat nurodyti vidurkio rūšį. Skaičiavimus atlikti darbo lentelėje.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-10-27
 • Statistika (73)

  III variantas. 1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais, paskutinis neapibrėžtas. Uždaryti paskutinį intervalą, paskaičiuoti kiekvienos grupės intervalo dydį, modą. Baigti pildyti lentelę. Nubraižyti histogramą. 2 uždavinys. Apskaičiuoti vyrų ir moterų santykinį struktūros rodiklį, santykinį dinamikos rodiklį, santykinį koordinacijos rodiklį, santykinį intensyvumo rodiklį. 3 uždavinys. Apskaičiuoti individualiuosius indeksus, prekių apyvartos pokytį. 4 uždavinys. Apibūdinti duotąją statistikos eilutę, apskaičiuoti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius, sudaryti eksporto prognozes 3 metams į priekį, darant prielaidą, kad dinamikos eilutės duomenys išlieka ir už jos ribų.
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-10-29
 • Statistika (74)

  Savarankiškas namų darbas IV variantas. 1 uždavinys. 2008 metų moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5 proc.), vidutinį – 32,7 tūkst. (34,9 proc.), aukštąjį neuniversitetinį – 8,1 tūkst. (8,6 proc.), aukštąjį – 10,3 tūkst. (11,0 proc.). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. 2 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir medianą. Sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasirinkimo simetriškumą. Pasiskirstymo eilutę atvaizduoti grafiškai. 3 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2008 metais. (menėsio pabaigoje, tūkst.). Apibūdinti duota statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L ═ 3). Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-10
 • Statistika (75)

  1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). 2 Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Apskaičiuoti metodą. 2 uždavinys. LR gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Apskaičiuoti santykinius rodiklius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo, Palyginimo. Parašyti trumpas išvadas. 3 uždavinys. Yra šie duomenys apie prekių pardavimą. Apskaičiuoti. Bendrąjį kainų indeksą. Kiek % padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%. Paaiškinti ekonominę prasmę. 4 uždavinys. Yra tokie oficialios statistikos duomenys apie Lietuvos eksportą, mlrd.Lt. Apibūdinti duota statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L═3).
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-11
 • Statistika (76)

  Lentelė. 1 uždavinys. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvos savivaldybėse. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgį apskaičiuoti pagal Sterdžeso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų grupių pavadinimai ir jų savivaldybių skaičius grupėse išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės disponuojamos pajamos ir vartojamos. Parodyti grupių sudarymo eigą, pagal veiksnį išskiriant 5 grupes. Grupavimui ir piniginių išlaidų vidurkių skaičiavimui naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą, bei grupių pavadinimus ir jų intervalus, b) į grupes patenkančių namų ūkių skaičių. Piniginių išlaidų maistui vidurkius Lt ir jų kitimą procentais lyginant su pirma grupe. Padaryti apibendrinančias išvadas. 4 uždavinys. Apskaičiuoti planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramas. 5 uždavinys. Apskaičiuoti struktūrinius ir dinaminius santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę diagramą. 7 uždavinys. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir juos aptarti. 8 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos ir kainos vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose 2007 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 9 uždavinys. Apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, modą ir medianą Lietuvos savivaldybėse 2007 metais. Skaičiavimus atlikti darbo lentelėje, o modą ir medianą apskaičiuoti pagal formules ir surasti grafiškai. 10 uždavinys. Apskaičiuoti lapkričio mėnesio dirbusiųjų darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį ir skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 11 uždavinys. Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius 1 ir 3 metų ketvirčiuose, bei 2008 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį. 12 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos vidurkį 2004 - 2007 metams ir jų dinamikos santykinius dydžius.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-01-07
 • Statistika (78)

  Statistikos objektas ir metodas. Ekonominės statistikos metodas. Statistikos pagrindinės sąvokos. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Ūkio statistikos organizavimas. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistinės informacijos šaltiniai. Statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo rūšys ir būdai. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės medžiagos suvedimas ir grupavimas. Statistinis grupavimas. Grupavimo intervalai. Grupavimų rūšys. Statistinės eilutės ir lentelės. Statistinės eilutės. Statistinių lentelių samprata. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai. Absoliutiniai statistiniai dydžiai. Santykiniai dydžiai ir jų išraiška. Dinamikos santykiniai dydžiai. Plano vykdymo ir planinės užduoties santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Grafikų esmė, reikšmė ir sudarymo principai. Grafikų rūšys. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Progresyvus vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvaratiliai, deciliai ir procentiliai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės. Analitiniai dinamikos eilutės rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutus padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Absoliuti padidėjimo tempas. Vieno procento reikšmė. Indeksai. Agregatinis indeksas. Produkcijos apimties ir kainų agregatiniai indeksai. Savikainos ir darbo našumo indeksai. Vidurkiniai indeksai. Teritoriniai indeksai. Atrankus stebėjimas. Atrankaus stebėjimo būdai. Atsitiktinė atranka. Mechaninė atranka. Tipinė atranka. Statistikos metodų naudojimas tarpusavio ryšiams tirti. Pagrindiniai reiškinių ryšių tyrimo būdai. Paralelinių eilučių metodas. Balansinis metodas. Analitinio grupavimo metodas. Koreliacinis metodas. Koreliacijos koeficientai. Asociacijos ir kontingencijos rodikliai. Rangų koreliacijos koeficientas. Fechnerio koeficientas. Koreliacijos indeksas (koeficientas).
  Statistika, konspektas(51 puslapis)
  2010-04-12
 • Statistika (79)

  Statistikos kaip mokslo samprata, uždaviniai, tikslas. Pagrindinės sąvokos. Statistikos tarnybos, uždaviniai, funkcijos, principai. Statistikos įstatymas. Statistinis tyrimas. Pagrindiniai etapai. Statistinis stebėjimas, jo planas, formos, būdai. Statistiniai formuliarai, instrukcijos. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės informacijos sutvarkymas ir pateikimas. Duomenų grupavimas, rūšys, požymiai, intervalai. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Statistiniai grafikai, jų rūšys, elementai, sudarymo principai. Struktūriniai vidurkiai: moda, mediana, jų apskaičiavimas.
  Statistika, špera(6 puslapiai)
  2010-04-12
 • Statistika (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: įvertinti Vilniaus miesto visuomeninio transporto (troleibusų ir autobusų) vairuotojų darbo sąlygas ir sergamumą laikinai netekus darbingumo. Uždaviniai. Tyrimo metodai ir apimtis. Tiriamoji populiacija. Tyrime dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Autobusų ir troleibusų vairuotojų visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos bendras akustinis triukšmas. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos užterštumas cheminėmis medžiagomis. Autobusų ir troleibusų vairuotojų sergamumas su laikinu darbingumo netekimu dažniausiai pasitaikančiomis ligomis 1999 – 2000 metais (procentai). Keleivinio transporto vairuotojų ligų kitimas priklausomai nuo amžiaus (procentais). Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kvėpavimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų virškinimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų traumos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kraujotakos sistemos ligos. Troleibusų ir autobusų vairuotojų vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Troleibusų vairuotojų moterų ir vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Keleivinio transporto vairuotojų sergamumas, apskaičiuotas 100-ui dirbančiųjų 1999-2000 metais. Sergamumas per 1999-2000 metus autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Susirgimų skaičius standartinėje populiacijoje, sudarytoje pagal amžiaus specifinius sergamumo rodiklius autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Išvados.
  Statistika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-02-06
Puslapyje rodyti po