Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (19)

  Įvadas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Gyventojų surašymas. Trumpa apžvalga (gyventojų surašymo). Užduotis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-18
 • Statistika (2)

  Įvadas. Benzino A95E kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Diagramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Statistika (20)

  Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti santykinius dydžius. Struktūros (pavaizduoti grafiškai); Dinamikos; Koordinacijos; Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos; Kainų; Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-20
 • Statistika (21)

  Statistikos objektas ir metodas. Naujas požiūris į statistiką. Iš statistikos istorijos. Didžiųjų skaičių dėsnio reikšmė statistikai. Statistikos objektas ir pagrindinės sąvokos. Statistikos objektas. Statistinis rodiklis. Statistiniai vienetai ir statistinė visuma. Požymiai. Statistikos metodas. Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Statistinių stebėjimų rūšys ir metodai. Programiniai – metodologiniai statistinių stebėjimų klausimai. Statistinių stebėjimų organizavimas. Statistinių stebėjimų klaidos. Statistinės informacijos patikimumas. Surašymai ir kitos specialiai organizuotų statistinių stebėjimų formos. Statistinių stebėjimų tobulinimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Grupavimas kaip pagrindinis statistikos metodas. Grupavimo uždaviniai. Tipologinis grupavimas. Struktūrinis grupavimas. Analitinis grupavimas. Grupavimo požymiai. Grupių skaičiaus ir grupavimo intervalų sudarymas. Paprastasis ir kombinuotas grupavimas. Statistinės eilutės ir jų klasifikavimas pagal turinį. Pasiskirstymo eilute. Statistinės lentelės ir jos elementai. Statistinių lentelių sudarymo principai. Statistinių lentelių rūšys. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Absoliutiniai dydžiais skirstomi. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių rūšys ir apskaičiavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai (poslinkio charakteristikos). Statistinės informacijos variacijos matavimas (sklaidos charakteristikos). Atrankinis stebėjimas. Dinamikos (laiko) eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Užduotys savikontrolei.
  Statistika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-10-03
 • Statistika (22)

  Statistikos samprata. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos tyrimo metodai. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Organizacinės stebėjimo formos. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas. Grupuojant pagal kokybinius požymius. Grupuojant pagal kiekybinius požymius. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Statistinis vidurkis. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Statistikos uždavinys.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2006-10-11
 • Statistika (23)

  Individuali statistikos užduotis. Aritmetinis vidurkis. Hormoninis vidurkis. Sklaidos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis. Sklaidos tiesinis koeficientas. Dispersija. Osciliacijos koeficientas. Sklaidos/variacijos koeficientas. Fišerio asimetrijos koeficientas. Tiesioginio trendo skaičiavimai.
  Statistika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-10-28
 • Statistika (24)

  Įvadas. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai. Kintamieji. Laiko eilutės.
  Statistika, konspektas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistika (25)

  1 uždavinys. 2000m. moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą. 93.7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42.6 tūkst. (45.5), vidurinį –32.7 tūkst. (34.9), aukštesnįjį –8.1 tūkst. (8.6), aukštąjį – 10.3 tūkst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. 2 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir Medianą. Sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasiskirstymo asimetriškumą. Pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai. 3 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2004 m.(mėnesio pabaigoje tūkst.). Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L = 3). 4 uždavinys. Parduotuvės prekių apyvarta birželio mėn. sudarė 520 tūkst. Lt. o liepos mėn. – 550 tūkst. Lt. Parduotų prekių kiekis padidėjo 1.5%. Kaip pasikeitė parduotų prekių kainos?
  Statistika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Statistika (26)

  Statistikos namų darbas. Intervalinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio N(a, σ): a) vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas; b) vidurkio a pasikliautinis intervalas, kai σ nežinomas; vidutinio kvadratinio nuokrypio σ pasikliautinis intervalas, kai a nežinomas; c) parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ nežinomas; parametro σ pasikliautinąjį intervalą, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Binominio skirstinio parametro p pasikliautinojo intervalo radimas ir p reikšmės hipotezės tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento apskaičiavimas; Regresijos tiesės radimas; Koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas; Koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas; Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-12-26
 • Statistika (27)

  1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir paskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius rodiklius: struktūros (pavaizduoti grafiškai), dinamikos, koordinacijos, intensyvumo, palyginimo, parašyti trumpas išvadas. 3. Apskaičiuoti: bendrąjį kainų indeksą, kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvartą, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%, paaiškinti ekonominę prasmę. 4. Apibūdinti duotą statistikos eilutę, apskaičiuoti ir paaiškinti: bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje), apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius(vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus), ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu jums žinomų būdų (L=3).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Statistika (28)

  Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti struktūros dydžius. Apskaičiuoti dinamikos dydžius. Apskaičiuoti koordinacijos dydžius. Apskaičiuoti intensyvumo dydžius. Duota santykinių dydžių pilna periodinė dinamikos eilutė. Reikia sužinoti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius. Apskaičiuoti ir paaiškinti apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius. Vidutinis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus lygio padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę. Dviejų parduotuvių duomenų lentelė. Apskaičiuoti bendruosius prekių apyvartos, kainų, fizinės apimties (kiekio) indeksus. Išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Statistika (29)

  Įvadas. Statistikos organizavimas ir veiklos principai pasaulyje. Imties sudarymo būdai. Praktinė užduotis.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-14
 • Statistika (3)

  Statistinių duomenų pateikimo būdai. Imtis. Pavyzdžiai. Grafiškas vaizdavimas. Imties vidurkis. Mediana. Bendroji dažnių lentelė. Imties plotis. Duomenų grupavimas.
  Statistika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-28
 • Statistika (30)

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslas. Statistiniai rodikliai. Statistikos teoriniai pagrindai ir jos ryšiai su kitais mokslais. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Statistikos mokslo šakos. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo esmė. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Metodiniai statistinio stebėjimo klausimai. Organizaciniai statistinio stebėjimo klausimai. Statistinio stebėjimo klaidos. Surinktų duomenų kontrolė. Statistinis grupavimas. Statistinės eilutės ir lentelės. Statistinės medžiagos suvedimas. Statistinis grupavimas, jo uždaviniai ir rūšys. Grupavimo požymių parinkimas, grupių išskyrimas ir intervalų nustatymas. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Statistikos grafikų esmė. Linijinės diagramos. Stulpelinės ir juostinės diagramos. Sektorinės diagramos. Figūrinės diagramos. Vidurkiai požymių variacijos rodikliai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinis stebėjimas. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Atrankinio stebėjimo rezultatų patikrinimo įvertinimas. Atrankinio stebėjimo rezultatų išplėtimas visumai. Reiškinių tarpusavio statistinė analizė. Ryšių formos ir analizės metodai. Dvinarė koreliacija. Daugianarė koreliacija.
  Statistika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-03-20
 • Statistika (32)

  Statistikos samprata. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos tyrimo metodai. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Statistinis vidurkis. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2007-04-08
 • Statistika (33)

  1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (DI) ir pasiskirstymo tankį (FI/DI). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. 3. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L═3). 4. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos, Kainų, Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Statistika (34)

  Užduotys: Atsitiktinai surinkti 50 duomenų. Jie pavaizduoti grafiškai. Variacinė eilutė. Sugrupuoti duomenis (intervalų skaičių pasirenkate savarankiškai). Sudaryti grupuotos imties skirstinio lentelę. Parašyti grupuotos imties pasiskirstymo funkciją. Rasti imties skaitines charakteristikas (vidurkį, dispersiją, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą, modą, medianą, kvartilius). Serijų kriterijumi patikrinti, ar surinkti duomenys yra nepriklausomi. Iš gautų duomenų išrinkti dvi grąžintines atsitiktines 10 duomenų imtis ir statistiškai patikrinti, kuris imties planas geriau atitinka populiaciją (50 surinktų duomenų). Patikrinti hipoteze (geresnis imties planas atitinka visą populiaciją), naudojant χ2 kriterijų. Užduočių sprendimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Statistika (36)

  1. Vilniaus, Alytaus, ir Kauno apskričių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2003 ir 2005 metais. 2. Lietuvos ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 m. Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 3. Pagal 2 uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001/2005 metais maketą: a) tarinį išdėstant paprastai; b) tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti busimos lentelės pavadinimą. 2. Sudaryti grupinės suvestinės lentelės maketą, kurioje būtų pateikti duomenys apie "N" grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004/2005 metais. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. 2 ūkio žieminių rugių derlingumas. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. 11 ir 12 ūkininkų ūkių grūdų savikaina. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir apibendrinti. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti sektorinę diagramą vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Biržų rajono galvijų skaičius (sausio 1 d.). Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą vaizduojančią galvijų ir tame tarpe karvių skaičiaus dinamiką. 9. N-tos apskrities 11-13 ūkių grūdų gamybiniai ir ekonominiai rodikliai 2006 m. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. N apskrities 11 ir 12 ūkių grūdų auginimo ekonominiai rodikliai. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 m. ir 2006 m. bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. 11 AB darbuotojų skaičiaus pokyčiai. Apskaičiuoti AB kovo mėn. dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 12. Lietuvoje registruotų "Isuzu" automobilių skaičius (tūkst.). Reikalinga: 1) apskaičiuoti užregistruotų "Isuzu" automobilių skaičiaus dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius; 2) analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę; 3) nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako užregistruotų automobilių kitimo tendenciją; 4) apskaičiuoti numatomą (prognozuojamą) užregistruoti "Isuzu" automobilių skaičių artimiausiems dviems metams; 5) faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 13. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito "11" ūkio gaminamų produktų savikaina 2006 m. lyginant su 2003 m. ir 2005 m. Nustatyti kiek pakitus savikainai pakito šių produktų gamybos išlaidos. 14. Naudojant 13 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito gamybos išlaidos 2005m. lyginant su 2004m. ir kokią įtaką tam turėjo: a) gamybos apimties pokyčiai; b) gaminių vieneto savikainos pokyčiai. Nustatyti absoliutines išlaidų pokyčių sumas. 15. 2006 m. lyginant su 2005 m. gamybos apimtys įmonėje nekito, o darbo sąnaudos gamyboje sumažėjo 12,7 proc. Kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje? 16. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje 2006 m. lyginant su 2004 m. ir kiek dėl to pakito darbo laiko sąnaudos. 17. Naudojant 16 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos gaminant šiuos produktus 2006 m. lyginant su 2005 m. ir kiek jų pokyti paveikė gamybos apimties pasikeitimas. 18. "N" apskrities 11-17 ūkių bulvių savikaina ir darbo sąnaudos 2006 m. Reikalinga: 1) nustatyti bulvių savikainos priklausomybę nuo jų gamybos tiesioginių darbo sąnaudų; 2) Apskaičiuoti teorinę (hipotetinę) bulvių savikainą ir įvertinti kaip ūkininkai panaudojo darbo našumo didinimo galimybes mažinant bulvių savikainą; 3) Nustatyti ryšių glaudumą (stiprumą); 4) Patikrinti ar parinkta matematinė funkcija teisingai išreiškia priklausomybę tarp bulvių savikainos ir tiesioginių darbo sąnaudų; 5) Padaryti išvadas.
  Statistika, uždavinys(26 puslapiai)
  2007-09-18
 • Statistika (37)

  1 užduotis. Duomenys apie automobilio stovėjimo laiką iškraunant krovinius. Apskaičiuokite automobilio stovėjimo laiko vidurkį, modą, medianą ir visus variacijos rodiklius: užmojį, vidutinį tiesinį nukrypimą, dispersiją, variacijos koeficientą. Parašyti išvadas. 2 užduotis. Duomenys apie draudimo įmonėje sudarytų sutarčių skaičių. Apskaičiuoti kaip buvo įvykdytas I ketvirčio sudarytų sutarčių planas, pavaizduoti grafiškai, parašyti išvadas. 3 užduotis. Duomenys apie parduotų dviračių skaičių šalies parduotuvėse. Nustatykite nežinomus dinamikos eilutės lygius, išlyginti dinamikos eilutę slenkančių vidurkių metodu ir pagal absoliutinio pokyčio vidurkį, apskaičiuoti dviračių pardavimo dinamiką. 4 užduotis. Įmonėje pagaminta produkcija ir darbo sąnaudos. Apskaičiuoti individualius ir bendruosius darbo našumo ir produkcijos fizinės apimties indeksus bei absoliutinį darbo sąnaudų pasikeitimą dėl kiekio ir darbo našumo pasikeitimo.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-01
 • Statistika (38)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. 1 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų amžių, duomenys pateikti variacine eilute. Grupuotų duomenų lentelė. Rezultatai. Histograma. Išvados. 2 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų pajamas ir išlaidas pramogoms, gauti tokie duomenys. Koreliacijos laukas. Koreliacinė lentelė. Tiesinės regresijos lygties grafikas. Išvada. Bendras apklausos apibendrinimas.
  Statistika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-05
Puslapyje rodyti po