Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos uždaviniai

Statistikos uždaviniai (27 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (71)

  3 variantas. Iš 11 paeiliui sudėtų geometrinių figūrų, atsitiktinai parenkant figūras, dvi iš jų nuspalvino mėlyna spalva, 4 – geltona spalva ir 5 – raudona spalva. Kokia tikimybė, kad geometrinės figūros, nuspalvintos vienoda spalva, yra greta viena kitos? Iš 20 vynuogių kekėje esančių uogų 6 yra sugedusios. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 8 vynuogių uogų 5 yra sugedusios? Skelbimas: "Greitai renku tekstus. Per valandą galiu surinkti 1000 žodžių. Tikimybė, kad padarysiu klaidą yra lygi 0,002". Raskite tikimybę, kad renkant bus padaryta nuo 3 iki 6 klaidų, kai įvykiai yra nepriklausomi. 90% "Rūtos" fabriko pagamintų saldainių yra aukščiausios rūšies. Kokia tikimybė, kad iš 900 šio fabriko saldainių aukščiausios rūšies yra ne mažiau kaip 800? Turime duomenis: 52; 54; 57; 49; 63; 54; 38; 46; 49; 33; 43; 40; 29; 43; 60; 69; 54; 64; 41; 63; 44; 55; 58; 55; 41; 37; 49; 36; 43; 36; 44. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Atliekamas tyrimas apie akcijų išpirkimą po jų pasirašymo. Laikas fiksuojamas dienomis. Atliktų 40 stebėjimų duomenys: 38; 70; 64; 99; 55; 64; 89; 87; 65; 62; 51; 67; 70; 60; 69; 78; 39; 75; 56; 71; 81; 99; 68; 95; 86; 57; 53; 47; 50; 55; 70; 80; 98; 51; 36; 63; 66; 85; 79; 63. Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2009-10-19
 • Statistika (76)

  Lentelė. 1 uždavinys. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvos savivaldybėse. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgį apskaičiuoti pagal Sterdžeso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų grupių pavadinimai ir jų savivaldybių skaičius grupėse išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės disponuojamos pajamos ir vartojamos. Parodyti grupių sudarymo eigą, pagal veiksnį išskiriant 5 grupes. Grupavimui ir piniginių išlaidų vidurkių skaičiavimui naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą, bei grupių pavadinimus ir jų intervalus, b) į grupes patenkančių namų ūkių skaičių. Piniginių išlaidų maistui vidurkius Lt ir jų kitimą procentais lyginant su pirma grupe. Padaryti apibendrinančias išvadas. 4 uždavinys. Apskaičiuoti planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramas. 5 uždavinys. Apskaičiuoti struktūrinius ir dinaminius santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę diagramą. 7 uždavinys. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir juos aptarti. 8 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos ir kainos vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose 2007 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 9 uždavinys. Apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, modą ir medianą Lietuvos savivaldybėse 2007 metais. Skaičiavimus atlikti darbo lentelėje, o modą ir medianą apskaičiuoti pagal formules ir surasti grafiškai. 10 uždavinys. Apskaičiuoti lapkričio mėnesio dirbusiųjų darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį ir skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 11 uždavinys. Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius 1 ir 3 metų ketvirčiuose, bei 2008 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį. 12 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos vidurkį 2004 - 2007 metams ir jų dinamikos santykinius dydžius.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-01-07
 • Statistika (80)

  13 uždavinys. Duota: Sviesto ir kitų pieno riebalų gamyba Lietuvoje. Apskaičiuoti pieno ir kitų pieno riebalų gamybos dinamikos analitinius rodiklius. Analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę. Nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako reiškinio kitimo kryptį. Apskaičiuoti prognozuojamą sviesto ir kitų pieno riebalų gamybos lygį artimiausiems 2 metams. Faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai. 14 uždavinys. Duota: Lietuvos pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. Apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų kiekis 2007 metais palyginus su 2004 metais ir 2007 metais palyginus su 2006 metais. Bei nustatyti kiek pakitęs produktų kiekis apsprendė vertės pokytį. Išvados. 15 uždavinys. Duota: Naudojant 14 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kiek vertės pasikeitimą apsprendė. Nustatyti absoliutines vertės pokyčių sumas. Sprendimas. Išvados. 16 uždavinys. Duota: 6-o ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pasikeitė šių produktų gamyba, savikaina ir gamybos išlaidos 2007 metais, lyginant su 2005 metais ir nustatyti absoliutinį išlaidų pokytį. Sprendimas. Išvados. 17 uždavinys. Duota: 6 ūkio rodikliai. Apskaičiuoti grandininius darbo našumo indeksus. Nustatyti absoliutines darbo sąnaudų pokyčio sumas susidariusias dėl laiko našumo kitimo. Padaryti apibendrinančias išvadas. Sprendimas. Išvados. 18 uždavinys. Duota: Kaip pasikeitė darbo našumas įmonėje, jei nepakitus gamybos apimčiai bendrosios darbo laiko sąnaudos sumažėjo 12,7 procentais. Sprendimas. Išvados. 19 uždavinys. Duota: N ūkių rugių derlingumas ir įterptų trąšų kiekiai 2007 metais bei apskaičiuoti dydžiai.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-09-27
 • Statistika (81)

  1 uždavinys. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgio apskaičiavimui naudoti Stendžerso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai; į grupes patenkančių savivaldybių skaičius išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais (100 proc. prilyginti bendrą savivaldybių skaičių). Padaryti išvadas. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam namų ūkio nariui Lt 2007 metais. Pagal grupuojamąjį požymį (veiksnį) išskirti 5 grupes. Duomenų išskirstymui po grupes ir išlaidų skirtų maistui vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę. Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: Grupių pavadinimas ir jų intervalai; Namų ūkių skaičius grupėse ir iš viso; Piniginių išlaidų maistui grupiniai vidurkiai Lt ir jų pokyčiai procentais (100 proc. prilyginti pirmos grupės išlaidų maistui vidurkį). Lentelė turi turėti pavadinimą tiksliai nusakantį jos turinį. Suvestinė lentelė turi turėti pavadinimą ir tiksliai nustatyti jos turinį. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 3 uždavinys. Duomenys apie 2007 m. N įmonės dirbančiuosius Pagal kiekybinį požymį (veiksnį) išskirti 3 grupes. Grupavimui ir rodiklių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurios pieskiltyje išdėstyti grupes pagal kiekybinį požymį (amžių), o skiltyse grupes pagal dirbančiųjų lytį. Iš apskaičiuotų darbo lentelėje rodiklių sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir: išskirtų grupių pavadinimus ir jų intervalai, į grupes patenkančių dirbančiųjų skaičius, darbo užmokesčio vidurkius litais. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 5 uždavinys. Apskaičiuoti žieminių kviečių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibūdinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramą. 6 ūkio žieminių kviečių derlingumas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti studentų skaičiaus dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą. 7 uždavinys. 25 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir apibendrinti, sudaryti stulpelinę diagramą parodančią studentų pasiskirstymą pagal studijų pakopas 2006m. ir 2007 8 uždavinys. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Apskaičiuoti struktūros ir palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sektorinę diagramą parodančią pajamų pasiskirstymą pagal jų rūšys turimose apskrityse. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009m. vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu buvo planuota padidinti 12 procentų, o faktiškai te padidėjo 5 procentais. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio planas?
  Statistika, uždavinys(27 puslapiai)
  2010-09-28
 • Statistiniai skaičiavimai

  Statistiniai uždaviniai ir jų sprendimai: pažangumo pasiskirstymo eilutės, duomenų grupavimas, vidurkis, variacija, moda, mediana.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Šiuolaikiniai statistikos metodai: praktinė užduotis

  Duomenys. Statistinė apžvalga. Įvertis. Bootstrap. Kernel. Integralas.
  Statistika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-10-09
 • Ūkio statistika

  Ūkio statistikos pratybų uždaviniai. Bendrųjų indikatorių tyrimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. Namų ūkių statistinių tyrimų variacijos, koncentracijos ir diferenciacijos rodiklių apskaičiavimai. Išvados. Įvairaus tipo indeksų naudojimas (taikymas) kainų indeksams apskaičiuoti. Ūkio ciklai ir jų analizė.
  Statistika, uždavinys(14 puslapių)
  2005-11-06
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po