Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos namų darbai

Statistikos namų darbai (123 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis vidurkis

  Aritmetinis vidurkis. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Svertinis aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Paprastasis harmoninis vidurkis. Svertinis harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Paprastasis kvadratinis vidurkis. Svertinis kvadratinis vidurkis. Geometrinis vidurkis.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Statistinių duomenų analizė

  Vaikai pagal amžiaus grupes Lietuvoje 2007 metų pradžioje. Santykinių dažnių (fi) apskaičiavimas. Intervalų centrų apskaičiavimas. Pasiskirstymo padėties charakteristikos (vidurkiai). Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos rodikliai. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Sklaidos plotis. Kvartilinis plotis. Dispersija. Variacijos. Koeficientas. Kvartilinis variacijos koeficientas. Asimetrijos įvertinimas. Dispersijų sudėties taisyklės įrodymas. Įrodymas. Skirstinio momentai ir jų priklausomybė. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Požymių koncentracijos rodikliai. Išvada.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Statistinių duomenų analizė: ką veikia mokiniai laisvalaikiu

  Tema: Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Mediana. Merginos. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Taškinė. Vaikinai. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skrituline diagrama. Taškinė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-02-07
 • Statistinių duomenų analizė: kiek valandų per dieną aštuntokai skiria fizinei veiklai

  Darbo tikslas. Apklausos rezultatai. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Intervalas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Skritulinė diagrama. Išvada.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-29
 • Statistinių duomenų analizė: Vilniaus kolegija

  Vilniaus kolegijos statistinių duomenų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: Vilniaus kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Trumpas nagrinėjamo statistinio vieneto pristatymas. Trumpas atlikto stebėjimo aprašymas: stebėjimo forma, rūšis, būdas, statistinė visuma, imties sudarymo būdas. Analizė. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-15
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: AB "TEO LT"

  AB "Teo lt"istorija, teikiamos paslaugos, vizija, misija. Įmonės statistiniai duomenys. Pagrindiniai finansų rodikliai 2006-2008 metais. Pagrindiniai veiklos rodikliai 2005–2009 metais. Rinkos pajamų pokytis 2007-2008 metais. TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2008 metų ketvirtojo ketvirčio pajamas. 2008 metų TEO įmonių grupės investicijos. Darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys susiję su AB "Teo lt" veikla. Viešieji fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinklai 2006-2009 metais. Pokalbių trukmė, kai skambina abonentai 2007-2009 meyais. Išsiųstų žinučių skaičius 2006-2009 metais. Pagrindinių telefono tinklo linijų skaičius butuose 2005-2008 metais. Statistinių duomenų išvados. Eurostato duomenys susiję su TEO LT veikla. Eurostato statistinių duomenų išvados. Statistinis stebėjimas. AB "TEO LT" statistinių duomenų analizė. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Koreliacinio ryšio stiprumo koeficiento skaičiavimas. Bendros išvados apie nagrinėjamos įmonės veiklą.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2011-06-27
 • Statistinių duomenų sisteminimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: surinkti statistinius duomenis, juos apdoroti ir išanalizuoti. Statistikos departamento duomenų apie emigrantus 2009 m. Sisteminimas. Vidutinių charakteristikų skaičiavimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrija. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-23
 • Statistinių rodiklių analizė

  Pagrindinių statistinių rodiklių analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis 2003 metų statistikos departamento informacija apie kelių eismo įvykiuose sužeistus asmenis.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-03-03
 • Statistinių rodiklių skaičiavimas

  Excel byla. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas, sklaidos rodiklių skaičiavimas, variacijos apskaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-03-18
 • Suminio gimstamumo rodiklio tyrimas

  Matematinės statistikos pradmenų analizė, remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Suminis gimstamumo rodiklis. Suminio gimstamumo rodiklio grafinis vaizdavimas. Išvados. Darbas iliustruotas: schemomis, grafikais.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Šiaulių banko akcijų kainų statistinė analizė

  Užduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-03
 • Tarpusavio ryšių statistinė analizė

  Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Statistikos uždaviniai nagrinėjant ekonominių reiškinių tarpusavio ryšius. Ryšių rūšys ir formos. Ryšių analizės metodai, koreliacijos sąvoka ir rodikliai. Praktinės užduotys. 1 uždavinys. Pateikiami įmonės gamybiniai rodikliai. Apskaičiuojame dinamikos, plano įvykdymo ir planinės užduoties rodiklius. Pateikiama įmonėje ataskaitinių metų rugsėjo mėnesio darbuotojų kaita. Apskaičiuojame vidutinį darbuotojų skaičių rugsėjo mėnesį. Turimi duomenys apie daržininkystės įmonės produkcijos gamybą ir darbo laiko sąnaudas. 29 uždavinys. Duomenys apie Lietuvos Respublikoje veikiančius ūkio subjektus, įmones ir fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą. 31 uždavinys. Turimi duomenys (procentais) apie mažų ir vidutinių įmonių eksporto ir importo lyginamąsias dalis dešimtyje apskričių 2007 metais. Sudarome eksporto ir importo ūgines eilutes.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Tikimybių teorija (11)

  1. Tiriamas traktorių skaičius ūkininkų ūkiuose. Gauti stebėjimų duomenys. Tarkime, kad traktorių skaičius pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį: 1) Raskite vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio taškinius įvertinimus. 2) Raskite vidurkio įvertinimo standartinę paklaidą ir paverskite procentais. 3) Nustatykite koks procentas ūkininkų turi nemažiau kaip 4 traktorius. 4) Raskite traktorių skaičių už kurį didesnį kiekį traktorių turi 25ūkininkų. 5) Raskite pasikliautinąjį intervalą vidutiniam traktorių skaičiui ir dispersijai, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 6) Raskite maksimalią vidurkio įvertinimo paklaidą ir paverskite procentais, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 7) Nustatykite, koks turi būti imties tūris, kad vidutinio traktorių skaičiaus įvertinimo maksimalioji paklaida neviršytų 1 traktoriaus, jei pasikliovimo tikimybė lygi 0,95. 8) Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis už 5, jei reikšmingumo lygmuo yra 5. 9) Atsitiktinai pasirinkus 5 ūkininkus Latvijoje, gauti stebėjimo duomenys: 3, 5, 2, 2, 4. Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis negu Lietuvos. 2. Lietuvoje Q % akcinių bendrovių 2000 finansiniais metais turėjo pelną. Atsitiktinai paimama n akcinių bendrovių. Užrašykite pasiskirstymo dėsnį skaičiaus akcinių bendrovių turinčių nuostolius. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-18
 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika

  Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos namų darbas. Uždaviniai, sprendimai, atsakymai.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Transporto uždavinių sprendimas

  Sąlyga: Sudaryti pervežimo planą, kad visos paraiškos būtų patenkintos ir kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos numeris 2.54-1. Sprendimo eiga.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-14
 • Ūkio statistika (10)

  1 užduotis. Remiantis duomenimis apie Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą (1 priedas) apskaičiuokite 2001-2005 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių paprastųjų indikatorių, taikant šiuos metodus. Duomenų standartizavimo. Daugiamačio vidurkio. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo. Pattern. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse, atvaizduokite linijine diagrama ir iš jos padarykite išvadas. Bendrųjų indikatorių skaičiavimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. Pattern metodas. Išvados. 2 užduotis. Remiantis duomenimis apie svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą nustatykite tiriamos 1999 – 2005 metų tam tikros gamybos apimties kitimo tendenciją pagal geriausiai tam tinkančią matematinę funkciją ir prognozuokite reiškinio dydį 2006 metams. Nubraižykite linijinę diagramą ir padarykite išvadas. Gamybos apimties tendencijos nustatymas ir prognozė. Išvados. 3 užduotis. Remiantis namų ūkių statistinių tyrimų duomenis apskaičiuokite vartojimo išlaidų: modą, medianą, žemutinį kvartilį, aukštutinį kvartilį, žemutinį kvintilį, aukštutinį kvintilį, žemutinį decilį, aukštutinį decilį, kvartilinį variacijos užmojį, kvartilinį variacijos koeficientą, kvartilinį koeficientą, kvartilinį diferenciacijos koeficientą, kvartilinį asimetrijos koeficientą, decilinį diferenciacijos koeficientą, Džini (Gini) ir Lorenzo koeficientus iš sugrupuotų duomenų ir vidutinių reikšmių. Nubraižykite diagramas (iš sugrupuotų duomenų ir jų vidutinių reikšmių), kuriose būtų Lorenzo kreivė bei absoliučios lygybės tiesė ALT. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenų analizė. 4 užduotis. Remiantis duomenimis apie pagrindinius gyventojų gyvenimo kokybės komponentus, apskaičiuokite kiekvienos valstybės socialinio išsivystymo indeksą HDI ir, taikydami santykinius palyginimo dydžius, padarykite išvadas apie analizuojamų valstybių išsivystymo lygį. Socialinio išsivystymo indekso apskaičiavimas. Išvados. 5 užduotis. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas, apskaičiuokite Jūsų 12 variantų agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Nubraižykite diagramą ir aptarkite gautus rezultatus. Laspeireso , Paše ir Fišerio kainų indeksų skaičiavimas. Išvados. 6 užduotis. Remiantis 2002-2006 metų ketvirtiniais duomenimis apie prekių apyvartos apimtis, apskaičiuokite sezoniškumo indeksus (koreguotas medianas), koreguokite faktišką prekių apyvartą sezoniškumo indeksu ir nubraižykite linijinę diagramą, vaizduojančią faktišką ir koreguotą prekių apyvartą. Sezoniškumo analizė.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-12-15
 • Ūkio statistika (9)

  1. Remiantis 1 lentelės Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamyba duomenimis apskaičiuokite 2000-2004 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių (pagal Jūsų variantų numerius) paprastųjų indikatorių, taikant duomenų standartizavimo, daugiamačio vidurkio, santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo ir PATTERN metodus. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse ir atvaizduokite linijine diagrama. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. 2. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas apskaičiuokite agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Palyginkite gautus rezultatus. Išvados. 3. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenys ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. 4. Integruotų visuotinės gerovės rodiklių skaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(22 puslapiai)
  2007-05-02
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas

  Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užsienio investicijų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užsienio investicijų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Užsienio investicijų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas naudojant trendą. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimo rezultatai. Prognozavimo paklaida. Pagrindinių (daugiausiai investavusių) šalių investuotojų dinamikos rodikliai. Danija. Švedija. Vokietija. Estija. JAV. Išvados.
  Statistika, namų darbas(23 puslapiai)
  2005-10-23
 • Variacijos rodikliai

  Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nukrypimas. Paprastasis vidutinis tiesinis nukrypimas. Svertinis vidutinis tiesinis nukrypimas. Dispersija. Paprastoji dispersija. Svertinė dispersija. Vidutinis kvadratinis nukrypimas. Paprastasis vidutinis kvadratinis nukrypimas. Svertinis vidutinis kvadratinis nukrypimas. Variacijos koeficientai.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • VB-3/5 svetainės lankytojų statistinis tyrimas, atliktas naudojant ARIMA modelį

  Įvadas. VB-3/5 svetainės lankytojų statistinis tyrimas, atliktas naudojant ARIMA modelį. Preliminari eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Gautos prognozės palyginimas su realiais duomenimis. Preliminari eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Heteroskedastijos įvertinimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficientas. Goldfeldo-Kvandto testas. Laiko eilutės vidurkio stacionarumas. Vidurkių palyginimo metodas. Serijų testas įvedant medianą. Didėjančių ir mažėjančių serijų testas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(29 puslapiai)
  2006-03-03
Puslapyje rodyti po