Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos namų darbai

Statistikos namų darbai (123 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Natūralios gyventojų kaitos įvertinimas Šilalės rajone

  Įvadas. Tikslas: nustatyti natūralios gyventojų kaitos rodiklių pokyčius, per paskutiniuosius penkis metus Tauragės apskrityje, Šilalės, Tauragės, Jurbarko rajonuose. Uždaviniai. Metodika. Gimstamumo rodiklis. Mirtingumo rodiklis. Natūralusis gyventojų prieaugio rodiklis. Rezultatai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-19
 • Pasiskirstymo eilutės

  Pasiskirstymo eilutės ir jos požymiai. Remiantis oficialios statistikos duomenimis yra šis 2007 m. studentų, studijavusių kolegijose, skaičius, pagal studentų amžių. Užduotis: apibūdinti lentelę, apskaičiuoti vidurkį, modą, medianą, kvartilius ir sklaidos rodiklius, statistinę eilutę atvaizduoti grafiškai. Variacinė pasiskirstymo eilutė, diskretinė, nelygių intervalų, atvira. Vidurkis. Kvartiliai. Sklaidos rodikliai. Variacinės eilutės tyrimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-21
 • Pažymių skaičiavimas

  Užduotis: Istorijos mokytoja surašė Tomo ir Sigos istorijos pažymius. Variacinė eilutė. Lentelė (imtis - xk, imties elmento dažnis - mk, imties elemento santykinis dažnis - pk). Didžiausia ir mažiausia reikšmė, imties centras, mediana, imties plotis. Vidurkis, dispersija, kvadratinis nuokrypis. Išvados. Grafinis vaizdavimas.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-02-28
 • Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas

  Įvadas. Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-24
 • Prekių paklausos statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinis stebėjimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-26
 • Sandorių statistinė analizė: AB "Invalda"

  Darbo tikslas – statistiškai išanalizuoti AB "Invalda" sandorius. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-17
 • Santuokos ir ištuokos Lietuvoje 1994-2004 metais

  Darbo aprašymas. Imtis. Imties plotis. Imties centras. Mediana. Dažnis. Imties vidurkis. Imties dispersija. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Poligonas ir histograma. Išvada.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-15
 • Stačiakampių diagramų apibendrinimai

  Įvadas. Stačiakampė diagrama. Pavyzdžiai. The Box-Percentile Plot. Pavyzdžiai. Dirbtiniai pavyzdžiai. Konkretūs pavyzdžiai. Smuiko diagrama. Intervalo ilgio nurodymas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-01
 • Statistika (10)

  Užduotys ir sprendimo pavyzdžiai. Naudojant pilnosios tikimybės formulę išspręsti uždavinį. Normalusis skirstinys parametrais m ir σ2. Nubrėžti tankio grafiką. m ir σ2 reikšmės. Ištyrinėti jungtuko "ir" vartojimą Jūsų pasirinktos knygos puslapiuose. Nurodykite autorių ir knygos pavadinimą. Stulpeline ir skrituline diagramomis pavaizduokite Jūsų pasirinktos valstybės arba regiono gyventojų pagal tautybę sudėtį, ir t.t. Metodiniai nurodymai užduočių atlikimui.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-22
 • Statistika (17)

  Statistikos uždaviniai, jų sprendimai. 1 uždavinys. 2000 m. moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5), vidurinį – 32,7 tūkst. (34,9), aukštesnįjį – 8,1 tūkst. (8,6), aukštąjį –10,3 tūkst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. Yra šie akcinės bendrovės darbininkų darbo užmokesčio duomenys. Apskaičiuoti rugsėjo ir spalio mėn. (visų trijų cechų kartu) vidutinį darbininkų darbo užmokestį. Nurodyti vidurkių rūšis. 3 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir medianą. Variacijos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasiskirstymo asimetriškumą. Pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai.4 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2001m. (mėnesio pabaigoje, tūkst.). Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš jums žinomų būdų (L=3). 5 uždavinys. Parduotuvės prekių apyvarta birželio mėn. sudarė 520 tūkst. Lt., o liepos mėn. – 550 tūkst. Lt. Parduotų prekių kiekis padidėjo 1,5%. Kaip pasikeitė parduotų prekių kainos?
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-04-21
 • Statistika (18)

  Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Skaitinės duomenų charakteristikos. Poslinkio charakteristikos. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Sklaidos charakteristikos. Tiesinis (absoliutusis) nuokrypis. Dispersija. Koreliacija ir regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • Statistika (19)

  Įvadas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Gyventojų surašymas. Trumpa apžvalga (gyventojų surašymo). Užduotis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-18
 • Statistika (2)

  Įvadas. Benzino A95E kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Diagramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Statistika (20)

  Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti santykinius dydžius. Struktūros (pavaizduoti grafiškai); Dinamikos; Koordinacijos; Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos; Kainų; Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-20
 • Statistika (26)

  Statistikos namų darbas. Intervalinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio N(a, σ): a) vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas; b) vidurkio a pasikliautinis intervalas, kai σ nežinomas; vidutinio kvadratinio nuokrypio σ pasikliautinis intervalas, kai a nežinomas; c) parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ nežinomas; parametro σ pasikliautinąjį intervalą, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Binominio skirstinio parametro p pasikliautinojo intervalo radimas ir p reikšmės hipotezės tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento apskaičiavimas; Regresijos tiesės radimas; Koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas; Koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas; Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-12-26
 • Statistika (27)

  1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir paskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius rodiklius: struktūros (pavaizduoti grafiškai), dinamikos, koordinacijos, intensyvumo, palyginimo, parašyti trumpas išvadas. 3. Apskaičiuoti: bendrąjį kainų indeksą, kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvartą, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%, paaiškinti ekonominę prasmę. 4. Apibūdinti duotą statistikos eilutę, apskaičiuoti ir paaiškinti: bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje), apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius(vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus), ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu jums žinomų būdų (L=3).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Statistika (28)

  Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti struktūros dydžius. Apskaičiuoti dinamikos dydžius. Apskaičiuoti koordinacijos dydžius. Apskaičiuoti intensyvumo dydžius. Duota santykinių dydžių pilna periodinė dinamikos eilutė. Reikia sužinoti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius. Apskaičiuoti ir paaiškinti apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius. Vidutinis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus lygio padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę. Dviejų parduotuvių duomenų lentelė. Apskaičiuoti bendruosius prekių apyvartos, kainų, fizinės apimties (kiekio) indeksus. Išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Statistika (29)

  Įvadas. Statistikos organizavimas ir veiklos principai pasaulyje. Imties sudarymo būdai. Praktinė užduotis.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-14
 • Statistika (34)

  Užduotys: Atsitiktinai surinkti 50 duomenų. Jie pavaizduoti grafiškai. Variacinė eilutė. Sugrupuoti duomenis (intervalų skaičių pasirenkate savarankiškai). Sudaryti grupuotos imties skirstinio lentelę. Parašyti grupuotos imties pasiskirstymo funkciją. Rasti imties skaitines charakteristikas (vidurkį, dispersiją, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą, modą, medianą, kvartilius). Serijų kriterijumi patikrinti, ar surinkti duomenys yra nepriklausomi. Iš gautų duomenų išrinkti dvi grąžintines atsitiktines 10 duomenų imtis ir statistiškai patikrinti, kuris imties planas geriau atitinka populiaciją (50 surinktų duomenų). Patikrinti hipoteze (geresnis imties planas atitinka visą populiaciją), naudojant χ2 kriterijų. Užduočių sprendimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Statistika (37)

  1 užduotis. Duomenys apie automobilio stovėjimo laiką iškraunant krovinius. Apskaičiuokite automobilio stovėjimo laiko vidurkį, modą, medianą ir visus variacijos rodiklius: užmojį, vidutinį tiesinį nukrypimą, dispersiją, variacijos koeficientą. Parašyti išvadas. 2 užduotis. Duomenys apie draudimo įmonėje sudarytų sutarčių skaičių. Apskaičiuoti kaip buvo įvykdytas I ketvirčio sudarytų sutarčių planas, pavaizduoti grafiškai, parašyti išvadas. 3 užduotis. Duomenys apie parduotų dviračių skaičių šalies parduotuvėse. Nustatykite nežinomus dinamikos eilutės lygius, išlyginti dinamikos eilutę slenkančių vidurkių metodu ir pagal absoliutinio pokyčio vidurkį, apskaičiuoti dviračių pardavimo dinamiką. 4 užduotis. Įmonėje pagaminta produkcija ir darbo sąnaudos. Apskaičiuoti individualius ir bendruosius darbo našumo ir produkcijos fizinės apimties indeksus bei absoliutinį darbo sąnaudų pasikeitimą dėl kiekio ir darbo našumo pasikeitimo.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-01
Puslapyje rodyti po