Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos namų darbai

Statistikos namų darbai (123 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kauno turizmo statistinis tyrimas

  Turistų skaičius. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Turistų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus absoliutiniai pokyčiai. Vidutinių dinamikos eilučių apskaičiavimas. Turistų skaičiaus prognozė 2005-2007 metams. Prognozuojami rodikliai. Prognozuojami rezultatai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (15)

  Gamybos planavimas. Gamybos planavimo uždavinys. Tikslas – rasti tokį sprendinį, kuriam esant tikslo funkcija įgytų ekstremalią reikšmę: max ar min. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys. Turime tris sandėlius (A1, A2, A3), kuriuose yra atitinkamai 120, 80, 110 vnt. nešiojamų kompiuterių. Šiuos gaminius reikia išvežioti į 4 mažmenines parduotuves. Reikia : rasti mažiausią bendrų pervežimų kainą; patenkinti visų gavėjų poreikius; panaudoti visas siuntėjų atsargos (išvežti). Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Koreliacinė ir regresinė analizė: sergamumas piktybiniais navikais apskrityse

  Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir problema. Rezultatinio požymio y skaičiavimo metodologija. Veiksniai, apsprendžiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys, sugrupuoti duomenys ir jų žemėlapis. Pradinių duomenų statistikai. Regresijos analizė. Anomalinės reikšmės ir jų pašalinimas. Regresijos analizės išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Lietuvos gyventojų migracija (2)

  Įvadas. Tarptautinė migracija. Apskaičiuosime ekonominio augimo santykinius dydžius. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Dinamikos eilučių analitinių rodyklių apskaita. Apskaičiuoti gautos dinamikos eilutės vidutinius rodiklius. Prognozė 2008–2009 metų Lietuvos emigracijai. Emigrantų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-18
 • Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos sutrikimų tyrimas

  Temos trumpas aprašymas. Psichinė, fizinė ir socialinė sveikata. Rodiklių sistemos aprašymas. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis 2005 m. Sergamumas ir ligotumas priklausomybėmis 2003-2005 m. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis Lietuvos miestuose ir rajonuose 2004-2005 m. Nagrinėjamos temos statistinis apibūdinimas. Statistinių metodų panaudojimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-09-27
 • Matematinė statistika

  Matematinės statistikos savarankiškas darbas Nr.60. 1 uždavinys. Žinoma 50 tiriamo požymio reikšmių: Sudarykime intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k=5, apskaičiuokime santykinį dažnių histogramos stačiakampių aukščius ir nubrėžkime histogramą. 2 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 normalinio atsitiktinio dydžio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį). Parinkę pasikliovimo lygmenį γ = 0,99, raskime parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas ir lygus s1, imtam su vienu ženklu po kablelio (neapvalinant). 3 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 požymio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį). Atsižvelgę į santykinių dažnių histogramos pavidalą, formuojame neparametrinę hipotezę ~ N(a;σ) ir ją patikriname, parinkę reikšmingumo lygmenį α = 0,05 ir pritaikę suderamumo kriterijų. Antra užduotis. Žinoma 50 požymio reikšmių ir kontrolinės sumos. Sudarykime intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k =5. 4 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 normaliojo atsitiktinio dydžio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį), a0 ir σ. Reikšmė a0 yra imties vidurkio sveikoji dalis; σ lygus s1 su vienu ženklu po kablelio (neapvalinant). Patikrinkime parametrinę hipotezę. 5 uždavinys. Žinomos dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių X ~ N(ax; σx) Y ~ (ay; σy). 6 uždavinys. Apskaičiuokime imties (žr. 5 uždavinio pavyzdį) koreliacijos koeficientą r ir raskime regresijos tiesės lygtį. 7 uždavinys. Turima koreliacijos lentelė. 8 uždavinys. Žinoma koreliacinė lentelė ir kontrolinės sumos. Apskaičiuokime koreliacinį santykį. Apskaičiuojame šių sąlyginių vidurkių kvadratų vidurkį.
  Statistika, namų darbas(15 puslapių)
  2005-12-28
 • Matematinė statistika (11)

  Matematinės statistikos užduotys savarankiškam darbui (II). 1 užduotis. Stjudento skirstinio grafikai. Normaliojo skirstinio grafikai. Binominio skirstinio grafikai. 2 užduotis. Vidurkio intervalinių įverčių radimas. Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas, kai žinomas σ. Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas. nežinomas σ ir a Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas tik su "Statistika". Hipotezės apie duomenų normališkumą patikrinimas. 3 užduotis. T-kriterijaus taikymas nepriklausomiems duomenims. T-kriterijaus taikymas priklausomiems duomenims. Kriterijaus taikymas. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Požymio homogeniškumo tikrinimas. Užduotis. Dispersinės analizės taikymas vieno faktoriaus situacijoje. Dispersinės analizės taikymas dviejų faktorių situacijoje.
  Statistika, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-10-21
 • Matematinė statistika (3)

  Pirmasis uždavinys. Temos: Intervalinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Antrasis uždavinys. Temos: Normaliojo skirstinio N(a, σ): a) vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas; b) vidurkio a pasikliautinis intervalas, kai σ nežinomas; vidutinio kvadratinio nuokrypio σ pasikliautinis intervalas, kai a nežinomas; c) parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ nežinomas; parametro σ pasikliautinąjį intervalą, kai a nežinomas. Trečiasis uždavinys. Tema: Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Ketvirtasis uždavinys. Temos: Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Binominio skirstinio parametro p pasikliautinojo intervalo radimas ir p reikšmės hipotezės tikrinimas. Penktasis uždavinys. Tema: Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Šeštasis uždavinys. Temos: Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas. Septintasis uždavinys. Temos: Imties koreliacijos koeficiento apskaičiavimas; Regresijos tiesės radimas; Koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas; Koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Aštuntasis uždavinys. Temos: Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas; Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2006-03-15
 • Matematinė statistika (5)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Nornaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2007-01-03
 • Matematinė statistika (6)

  Pirmasis uždavinys. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Antrasis uždavinys. Normaliojo skirstinio): vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Trečiasis uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Ketvirtasis uždavinys. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(43 puslapiai)
  2007-02-07
 • Matematinė statistika (8)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Vidutinio kvadratinio nuokrypio pasikliautinasis intervalas, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2007-04-25
 • Matematinė statistika (9)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2008-09-24
 • Mobiliojo ryšio planų imitacinis palyginimas

  Užduotis: Mobiliojo ryšio planų imitacinis palyginimas. Generuojant atsitiktinius dydžius (pvz., Puasono, eksponentinį, normalųjį ir kt.) sumodeliuoti įvairių mobiliojo ryšio vartotojų (daug skambinančio, mažai skambinančio, skambinančio daugiausia savo tinkle, skambinančio į kitus tinklus) skambučių kiekį ir trukmę. Pasirinkus du realius mokėjimo planus, palyginti įvairių vartotojų išlaidas.
  Statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-10-10
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas

  Mėnesio laikotarpio namų ūkio išlaidų tyrimas. Atlikti 28 dienų savo namų ūkio išlaidų statistinį tyrimą pagal duotą struktūrą, visas vartojimo išlaidos suskirstant į grupes: Maisto produktai. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Drabužiai ir avalynė. Išlaidos būstui, kurui ir energijai. Namų ūkio reikmenys ir paslaugos. Sveikatos priežiūra ir higienos priemonės. Transportas. Švietimas ir mokslas. Laisvalaikis, pramogos ir kultūra. Kitos išlaidos. Namų ūkio išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelės. Procentinė dalis kiekvienos išlaidos visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Mėnesio išlaidų stulpelinė diagrama. Mėnesio išlaidų sektorinė diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-02-26
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (3)

  Namų ūkio tipo pristatymas. Išlaidų registravimas ir reikalingų lentelių sudarymas. Išlaidų susumavimas ir atitinkamų lentelių sudarymas. Diagramos. Vidutinių nuokrypų ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Patikimumo intervalas. Išlaidų lyginimas su respublikos rodikliais.
  Statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-17
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (4)

  Tiriamo namų ūkio pristatymas. Išlaidų stebėjimas ir registravimas. Kiekvienos išlaidų grupės procentinė dalis visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir rodiklių apskaičiavimas. Variacijos rodikliai. Gautų rodiklių palyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-27
 • Namų ūkio statistinis tyrimas

  Įvadas. Tikslas – fiksuoti pajamas ir išlaidas 2007 ir 2008 metų kovo mėnesiais. Šeimos pajamos ir išlaidos 2007–2008 metų kovo mėnesį. Išlaidos 2007-2008 metų kovo mėnesiais. 2007–2008 metų kovo mėnesių išlaidų stulpelinė diagrama. 2007 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2007 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2007 metų kovo mėn. Variacijos rodikliai 2007 metų kovo mėn. 2008 metų išlaidos. 2008 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2008 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2008 m. Kovo mėnesis. Variacijos rodikliai 2008 metų kovo mėnesis. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-31
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (10)

  Įvadas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkiai pagal galvos pajamų šaltinius. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos lytį. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos socialinę-ekonominę grupę. Namų ūkių galvos išsimokslinimas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos amžių. Namų ūkiai mieste ir kaime. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristika. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Lorenco kreivė. Regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Regresinis modelis. Išvada. Priedai(2).
  Statistika, namų darbas(32 puslapiai)
  2008-01-03
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (11)

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Statistinių duomenų analizė. Išlaidų regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-15
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais

  Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais. Vidutinės mėnesinės namų ūkių vartojimo išlaidos pagal gyvenamąją vietą. Dažnių lentelė. Diagrama. Mediana. Sklaidos charakteristika. Tiesinis(absoliutus nuokrypis). Koreliacija ir regresija.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-04
Puslapyje rodyti po