Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos laboratoriniai darbai

Statistikos laboratoriniai darbai (27 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas

  Tikslinių reikšmių paieška goal-seek. Dviejų kintamųjų "Kas-jeigu" analizė. Modeliavimo scenarijai.
  Statistika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-04-24
 • Statistika (40)

  Statistikos laboratoriniai darbai atlikti su programa STATISTICA 6.0. Pirmasis laboratorinis darbas. Duomenų rinkimas. Populiacija ir imtis. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelės. Histograma. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafikų brėžimas su Statistica. Grafikų brėžimas su Excel. Antrasis laboratorinis darbas. Svarbiausi diskretiniai ir tolydiniai tikimybiniai pasiskirstymai. Skirstinių braižymas. Pasikliautinio intervalo radimas. Pasikliautinių intervalų lyginimas. Hipotezės apie normališkumą tikrinimas. Hipotezių tikrinimas, kritinė sritis ir kritinė reikšmė. T-kriterijus priklausomoms imtims. T – kriterijus nepriklausomiems duomenims. Dispersinė analizė arba F kriterijus. Trečiasis laboratorinis darbas.
  Statistika, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-07
 • Statistika (64)

  I užduotis: Sukurti 300+nr atsitiktinių skaičių lentelę, turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę (2 eilutes: geriausias suskirstymas, kita-tiek intervalų koks nr.). Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Aprašomoji statistika. Padėties ir sklaidos charakteristikos. II užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Padėties ir sklaidos charakteristikos. 3. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Pagal pirmo savarankiško darbo pirmos (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais (p= 0,95 + nr/400). 3 užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti: t-kriterijų priklausomiems; t-kriterijų nepriklausomiems duomenims; χ2 kriterijų. 4. Nubrėžti trijų standartinių regresinių kreivių grafikus pagal knygos 156 p. lentelę, pradedant nuo kreivės atitinkančios asmeninį eilės Nr. 2 užduotis: Surasti internete duomenis kreivinės regresijos taikymui. Surasti geriausiai tinkančią kreivinės regresinę lygtį. Palyginimui pateikti, bent tris skirtingas kreives. Suskaičiuoti determinacijos koeficientus ir pateikti rezultatų analizę. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti tris laiko eilutes. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Pirma laiko eilutė turi būti be sezoniškumo komponentės. Reikia nustatyti geriausio trendo lygtį (pabandyti 2 regresines kreives) ir atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant geriausio trendo lygtį. Antroje laiko eilutėje nustatyti trendą ir suskaičiuoti sezoniškumo indeksus. Atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant trendą ir sezoniškumo indeksus. Trečioje eilutėje neturinčioje trendo reikia atlikti dviejų laiko periodų prognozę naudojant bent tris skirtingus prognozavimo metodus. Palyginti gautas prognozes (nurodyti kuris metodas duoda geriausius rezultatus).
  Statistika, laboratorinis darbas(60 puslapių)
  2009-03-10
 • Statistinių duomenų grupavimas

  Ms Excel byla. 1. Duotas gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyventojų kiekvienoje iš Lietuvos savivaldybių bei apskrityse. Sudarykite rodiklio reikšmių variacines eilutes (atskirai miestų savivaldybėms, rajonų savivaldybėms ir apskritims). Užrašykite tris taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. Pavaizduokite gydytojų skaičių miestų savivaldybėse diagrama. Tinkamai pasirinkite diagramos tipą. 2. Savivaldybėje buvo fiksuojamas į priėmimo skyrių besikreipiančių asmenų išsilavinimas. Sudarykite dažnių lentelę. Lentelės formą sugalvokite patys. Sudarykite santykinių dažnių (procentais) lentelę. Duomenis pavaizduokite skrituline diagrama. Duomenis pavaizduokite stulpelių diagrama. Užrašykite du taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. 3. Sudarykite nedidelę anketą savo pasirinkta tema (5 požymiai- klausimai: vienas požymis matuojamas intervalų, du - rangų, du - pavadinimų skalėse). Vienoje anketoje - kodavimo lape surašykite pasirenkamų atsakymų kodus. Apklauskite tris savo draugus. Sudarykite anketavimo duomenų matricą, joje surašykite trijų respondentų duomenis. 4. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami statistinę funkciją COUNTIF, sudarykite kintamojo AMZIUS dažnių lentelę. sudarykite kintamojo AMZIUS santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Kiekvienos lentelės duomenis interpretuokite (užrašykite vieną sakinį). 5. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami komandą "PivotTable..." sudarykite dažnių ir santykinių dažnių lenteles, kuriuose būtų pateikiamas atsakymas į šiuos tyriminius klausimus: Kaip pasiskirstę respondentai pagal lytį? Kaip pasiskirstę respondentai pagal išsilavinimą?Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingų lyčių respondentai? Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingo išsilavinimo respondentai?
  Statistika, laboratorinis darbas(51 puslapis)
  2007-06-16
 • Tikimybių skaičiavimas naudojat "Maple"

  Kompiuterinės algebros paketo "Maple" taikymas tikimybių teorijos skaičiavimuose. Tikslas: išmokti surasti atsitiktinių dydžių skaitmenines charakteristikas, pavaizduoti grafiškai rezultatus, pasinaudojant kompiuterinės algebros paketo "Maple" galimybėmis. Užduotys: Raskite parametro a reikšmę, pasiskirstymo integralinę funkciją, atsitiktinio dydžio X vidurkį, dispersiją ir vidutinį kvadratinį nuokrypį. Nubrėžkite normaliojo skirstinio a = 5, σ = 0.5 tankio funkcijos ir pasiskirstymo funkcijos grafikus. Nubrėžkite Stjudento t skirstinio su 3 ir 25 laisvės laipsniais grafiką. Šaudoma į taikinį: atvaizduokite grafiškai taškus. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-04-09
 • Vienmatė tiesinė regresija

  Regresijos modelio samprata. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Uždavinys. Sudaryti regresijos modelį. Pavaizduoti grafinį išdėstymą. Apskaičiuoti koreliacijos koeficientą. Patikrinti koreliacijos koeficiento reikšmingumą. Apskaičiuoti regresijos lygties koeficientus. Patikrinti regresijos lygties koeficiento b reikšmingumą. Apskaičiuoti determinacijos koeficientą. Išvada.
  Statistika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-04
 • Žmonių migracija iš Lietuvos

  Ms Excel byla. Užduotis. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai. Išvada. Diagrama. Prognozė. Išvados ir siūlymai.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po