Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos konspektai

Statistikos konspektai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (47)

  Statistikos samprata. Statistikos raida. Statistika kaip praktika. Statistika kaip mokslas. Statistikos metodai. Dėsningumai. Statistinis stebėjimas. Stebėjimo formos. Statistinio stebėjimo rūšys. Statistinio stebėjimo planas. Paklaidos. Imčių sudarymo būdai. Statistinis grupavimas. Grupavimo uždaviniai. Grupavimų rūšys. Grupavimo etapai. Grupių skaičiaus ir lygių intervalų nustatymas. Intervalų tipai. Statistinis grupavimas. Statistikos eilutės. Statistinių lentelių rūšys. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Kintamųjų matavimo skalės. Matavimo skalės. Statistikos rodikliai. Santykiniai dydžiai. Tikimybės. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Moda. Struktūriniai vidurkiai. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vilo Rodžerso fenomenas. Sklaidos rodikliai. Asimetrijos rodikliai. Eksceso rodikliai. Absoliutūs sklaidos rodikliai. Dispersijos savybės. Intervalinės variacinės eilutės. Požymių koncentracijos rodikliai. Dinamikos (laiko) eilutės. Trendo nustatymas. Trendo nustatymo būdai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Dinamikos eilučių koreliacija. Koreliacija ir regresija. Regresijos rūšys. Regresijos lygtys. Koreliacinio ryšio nustatymo būdai. Dauginė koreliacija ir regresija. Netiesinė koreliacija. Kokybinių požymių sąsajos matai.
  Statistika, konspektas(65 puslapiai)
  2008-02-27
 • Statistika (62)

  Statistikos objektas, uždaviniai ir ryšys su kitais mokslais. Statistikos metodologija. Valstybinio statistikos organizavimo ir veiklos. Principai ir funkcijos. Pagrindinės sąvokos. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai. Netikimybinės imtys. Tikimybinės imtys. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės. Variacinių eilučių grafikai. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis ir geometrinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartiliai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų aibės plotis ir kvartilių skirtumas. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Kokybinės įvairovės indeksas.
  Statistika, konspektas(34 puslapiai)
  2009-02-12
 • Statistika (78)

  Statistikos objektas ir metodas. Ekonominės statistikos metodas. Statistikos pagrindinės sąvokos. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Ūkio statistikos organizavimas. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistinės informacijos šaltiniai. Statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo rūšys ir būdai. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės medžiagos suvedimas ir grupavimas. Statistinis grupavimas. Grupavimo intervalai. Grupavimų rūšys. Statistinės eilutės ir lentelės. Statistinės eilutės. Statistinių lentelių samprata. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai. Absoliutiniai statistiniai dydžiai. Santykiniai dydžiai ir jų išraiška. Dinamikos santykiniai dydžiai. Plano vykdymo ir planinės užduoties santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Grafikų esmė, reikšmė ir sudarymo principai. Grafikų rūšys. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Progresyvus vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvaratiliai, deciliai ir procentiliai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės. Analitiniai dinamikos eilutės rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutus padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Absoliuti padidėjimo tempas. Vieno procento reikšmė. Indeksai. Agregatinis indeksas. Produkcijos apimties ir kainų agregatiniai indeksai. Savikainos ir darbo našumo indeksai. Vidurkiniai indeksai. Teritoriniai indeksai. Atrankus stebėjimas. Atrankaus stebėjimo būdai. Atsitiktinė atranka. Mechaninė atranka. Tipinė atranka. Statistikos metodų naudojimas tarpusavio ryšiams tirti. Pagrindiniai reiškinių ryšių tyrimo būdai. Paralelinių eilučių metodas. Balansinis metodas. Analitinio grupavimo metodas. Koreliacinis metodas. Koreliacijos koeficientai. Asociacijos ir kontingencijos rodikliai. Rangų koreliacijos koeficientas. Fechnerio koeficientas. Koreliacijos indeksas (koeficientas).
  Statistika, konspektas(51 puslapis)
  2010-04-12
 • Statistika (9)

  Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. Statistinių duomenų apdorojimas ir pateikimas. Statistinių duomenų grupavimo sąvoka ir etapai. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas.
  Statistika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-08
 • Statistikos teorija

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistinis stebėjimas. Statistinis grupavimas. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Statistikos grafikai. Vidurkiai požymių variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinis stebėjimas. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Atrankinio stebėjimo rezultatų patikrinimo įvertinimas. Atrankinio stebėjimo rezultatų išplėtimas visumai. Ryšių formos ir analizės metodai. Dvinarė koreliacija. Daugianarė koreliacija.
  Statistika, konspektas(46 puslapiai)
  2005-10-02
 • Statistiniai stebėjimai

  Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Pagrindinės statistinių stebėjimų formos, rūšys ir būdai/ Statistinio stebėjimo planas. Statistinių stebėjimų klaidos ir informacijos patikimumas.
  Statistika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-09-24
 • Statistinis tyrimas

  Statistinis tyrimas. Statistiniam tyrimui būdinga. Tyrimo etapai. Statistikos rodiklis. Statistikos mokslo struktūra. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės statistinio stebėjimo organizacinės formos. Statistinių stebėjimų klasifikavimas. Statistinės medžiagos susumavimas ir grupavimas. Grupavimo etapai. Esminių grupavimo požymių parinkimas. Grupių skaičiaus ir intervalo dydžio nustatymas. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Statistinių lentelių rūšys. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Grafikų rūšys. Variacinių eilučių grafikai.
  Statistika, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Ūkio statistika (2)

  Ūkio statistikos teoriniai pagrindai. Kurso objektas ir metodai. Ūkio statistikos istorijos bruožai. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Gyventojų, užimtumo ir nedarbo statistika. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Natūralus ir mechaninis judėjimas. Gyventojų perspektyvinio skaičiaus apskaičiavimai. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai. Bendrojo vidinio produkto netekties dėl bedarbystės nustatymo metodai. Makroekonominiai skaičiavimai. Nacionalinio produkto rodikliai ir jų apskaičiavimo metodai. Fizinės apimties indeksas nacionalinio produkto rodiklių tyrime. Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sudėtinių dalių apskaičiavimo metodai. Nacionalinio turto dinamikos tyrimas. Mikroekonominiai skaičiavimai. Verslo veiksnių identifikavimas ekonominiais statistiniais rodikliais. Verslo įmonių bei veiksnių struktūros pokyčių, produktyvumo ir pelningumo tyrimas. Namų ūkių tyrimai - pagrindinis informacijos šaltinis apie pajamas ir vartojimą. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sudėtis. Pajamų diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas. Kainų ir ūkio finansinio sektoriaus statistika. Kainų stebėjimo metodai. Kainų indeksai. Vartojimo kainų indeksas. Bankų statistika. Pinigų perkamoji galia. Pinigų kopiūrinės sudėties vertinimo metodai. Statistikos metodai vertybinių popierių biržų kotiravime ir "nuotaikų" jose vertinimuose. Ūkio ciklai ir jų statistinis tyrimas. Ūkio konjuktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Klasikinė ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Ūkio ciklo komponenčių tyrimas analitinių duomenų išlyginimu, panaudojus mažiausių kvadratų metodą. Eksponentinis išlyginimas. Balansiniai skaičiavimai. Pagrindinės balansinių skaičiavimų sąvokos. Nacionalinių sąskaitų sistema. Formuojamų duomenų išdėstymo būdai bei tyrimo metodai. Tarpšakinis balansas. Tarpšakinio balanso sudarymo metodiniai principai. Makroekonominių ir mikroekonominių reiškinių ekonometrinio modeliavimo pagrindai. Ekonometriniai makroekonominių tyrimų modeliai. Ekonometrinio mikroekonominio modeliavimo sritys. Gamybinės ir kaštų funkcijos.
  Statistika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ūkio statistika (3)

  Ūkio statistikos objektas. Ūkio statistikos metodai. Ūkio statistikos raida. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Tarptautiniai ir nacionaliniai statistiniai klasifikatoriai. Ekonominiai indikatoriai. Bendrųjų indikatorių tyrimo metodai. Ūkio statistikos duomenų patikimumas. Užimtumo statistika. Gyvenimo lygio statistika. Kainų ir finansinio sektoriaus statistika. Nacionalinių sąskaitų sistema. Ūkio ciklai, sezoniškumas ir jų analizė. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas.
  Statistika, konspektas(67 puslapiai)
  2006-02-07
 • Ūkio statistika (4)

  Oficialiosios statistikos uždaviniai ir galimybės. Ūkio statistikos organizavimas. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai. Statistinių duomenų apsauga. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistinės informacijos šaltiniai. Klasifikacija. Klaidos ir tikslumas. Nacionalinės sąskaitos. Instituciniai vienetai. Sąskaitos. Prekių ir paslaugų sąskaita. Gamybos sąskaita. Pajamų formavimo sąskaita. Pirminio pajamų paskirstymo sąskaita. Antrinio pajamų paskirstymo sąskaita. Disponuojamų ir pakoreguotų pajamų paskirstymo sąskaita. Kapitalo sąskaita. Bendrojo vidaus produkto - pridėtinės vertės vertinimas. Išlaidų metodu. Pajamų metodu. Gamybos metodu. Tarpšakinis balansas (input-output lentelės). Užimtumo ir nedarbo tyrimas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Tyrimo tikslai. Namų ūkių biudžetų tyrimo objektas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Tyrimo imtis. Nelygybės ir skurdo matai. Skurdo ribos. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Ekvivalentinės skalės. Skurdo rodikliai. Lietuvoje naudojami skurdo rodikliai. Nelygybės rodikliai. Lorenso kreivė. Džini Koeficientas. Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai. Kainų ir apimčių indeksai. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Statybos kainos. Eksportuojamų / importuojamų prekių vieneto vertės indeksai (EVVI / IVVI). Generalinė aibė, imtis.
  Statistika, konspektas(51 puslapis)
  2006-02-10
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (3)

  Atsitiktinis dydis. Bankų produkcija. BVP gamybos metodu. BVP išlaidų metodu. BVP pajamų metodu. BVP vertinimas. Imtys. Gamybos sąskaita. Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima šalies skola užsieniui? Ką atlieka statistikos tarnybos? Ką atspindi tarpšakinio balanso vidinė matrica? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką duoda prognozavimas? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Ką galima tirti RMSM-X modeliu? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką lygina Laspeyres'o kainų indeksas? Ką numato statistikos įstatymas? Ką nusako rodiklio trendas? Ką nusako Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką? Ką parodo gamintojų kainų indeksas? Ką parodo Gini (Džini) koeficientas? Ką parodo laiko eilutės sezoninė komponentė? Ką parodo Laspeyres'o indekso svoris? Ką parodo Lorenzo kreivė? Ką parodo mokėjimų balansas? Ką parodo Paasche indekso svoris? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Ką parodo statybos kainų indeksas? Ką parodo vartotojų kainų indeksas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką rodo auksinės balanso taisyklės koeficientas? Ką rodo bendrasis pelningumas? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Ką rodo neutralumo principas? Ką rodo Oukeno koeficientas? Ką rodo pajamų apsaugos rodikliai? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Ką rodo skurstančiųjų lygis šalyje? Ką rodo žemų pajamų indeksas? Ką rodo žemų pajamų nuokrypis? Ką tiria ūkio statistika? Kada vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio? Kaip apibrėžiama santykinė skurdo riba? Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kam lygi absoliuti skurdo riba? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kam lygi mediana? Kam lygi pagrindinio kapitalo grąža? Kam lygios disponuojamos pajamos? Kam lygios vartojimo išlaidos? Kam lygus darbo našumas? Kam lygus grynasis apyvartinis kapitalas? Kam lygus kapitalo rentabilumas? Kam lygus Laspeyres'o kainų indeksas? Kam lygus Paasche kainų indeksas? Kam naudinga darbo statistika? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Kam naudojama indeksų teorija? Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kam skirtas LAM modelis? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kapitalo sąskaita. Kas apsprendžia bendrosios pusiausvyros modelio esmę? Kas būdinga laiko eilutėms? Kas charakterizuoja atsitiktinio dydžio reikšmių išsibarstymą? Kas gali ruošti oficialią statistiką? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kas yra produkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Kas parodoma TB antrame kvadrante? Kas parodoma TB trečiame kvadrante? Kas pilnai nusako atsitiktinį dydį? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Kas sudaro imtį? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Kas sudaro populiaciją (generalinė aibė)? Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kokia investicija laikoma tiesiogine užsienio investicija? Kokia nedarbo kaina? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Kokia trendo funkcija nusako pastovų augimą ar mažėjimą? Kokia trendo funkcija nusako lėtėjantį augimą? Kokias reikšmes gali įgyti atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal binominį dėsnį? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti pasiskirstymo funkcija? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Kokie gali būti sandoriai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokie yra nelygybės rodikliai? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie matai galimi agreguotoms prekėms? Kokie matai galimi vienai prekei? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie pagrindiniai kainų indeksų metodologiniai principai? Kokie pagrindinai valstybės statistikos organizavimo principai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kokios yra finansinės įmonės? Kokios yra padėties abscisių ašyje charakteristikos? Kokios yra skurdo ribos? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Kokios sąskaitos sudaromos? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Kokiu principu pagrįstas MODAG modelis? Koks yra modos įvertis? Koks mokėjimų balansas tikslas? Koks namų ūkių biudžetų tyrimo objektas? Koks namų ūkių biudžeto tyrimo tikslas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagristas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Kuo remiantis sudaromas mokėjimų balansas? Kuri laiko eilutės komponentė parodo kitimo tendenciją? Kuris iš duotų skirstinių yra diskretusis? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Kuris iš pateiktų modelių yra bendrosios pusiausvyros modelis? Kuris tikimybinis modelis tolydusis? Laiko eilučių modeliai. Nefinansinio sektoriaus produkcija. Nuo ko priklauso indekso konstravimas? Pagal ką nustatoma namų ūkio socialinė-ekonominė grupė? Pagal ką nustatomas namų ūkio tipas? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą? Pagal ką vertinama įmonių finansinė būklė? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai? Pajamų formavimo sąskaita parodo? Statistinę informaciją gali rengti. Statistinės informacijos šaltiniai. Statistinis identifikavimas. Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Ūkio statistika.
  Statistika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-28
 • Žemės ūkio statistika

  7 temų klausimai ir atsakymai. Pateikite žemės ūkio statistikos apibrėžimą. Kuo aktuali žemės ūkio statistika ir kokia jos paskirtis. Kas yra žemės ūkio statistikos objektas. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos metodus. Kokie yra žemės ūkio statistikos raidos etapai ir kas jiems būdinga. Kokie yra oficialiosios žemės ūkio statistikos uždaviniai. Kokie žemės ūkio statistikos darbai numatyti 2008-2012 metams. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos surašomųjų vienetų kriterijus. Kokias temas apima žemės ūkio statistinių rodiklių sistema. Kas reglamentuoja oficialiosios žemės ūkio statistikos tvarkymą Lietuvoje. Kaip organizuojama oficialioji žemės ūkio statistika Lietuvoje. Kas yra statistinis klasifikatorius ir kokia jo paskirtis. Kokie pagrindiniai ekonominiai klasifikatoriai naudojami Lietuvoje. Kas yra prognozavimas ir koks jo tikslas. Kaip klasifikuojami prognozavimo metodai. Kada naudojami vidutinės trukmės prognozavimo metodai. Kada naudojami trumpalaikio prognozavimo metodai. Kokie yra oficialiosios ūkio statistikos duomenų šaltiniai? Kas yra respondentas, kokios jo teisės ir pareigos? Kaip vykdoma ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių statistinė atskaitomybė? Pagrįskite žemės ūkio surašymų aktualumą ir jį apibūdinkite. Kaip klasifikuojami žemės ūkio surašymai? Apibūdinkite žemė ūkio surašymo objektą. Koks yra WCA tikslas? Kas yra surašymo klausimynas ir kokie reikalavimai jam keliami? Kokius žinote žemės ūkio surašymų metodus? Apibūdinkite netiesioginius žemės ūkio surašymus. Koks yra bandomojo surašymo tikslas. Ką žinote apie 2003 metų Lietuvos visuotinį žemės ūkio surašymą. Apibūdinkite žemės ūkio struktūros tyrimus. Ir pagrįskite jų reikšmę. kas tai yra ŪADT ir kokia jo paskirtis. Koks yra turinys ir kas yra jo duomenų vartotojai. Apibūdinkite Europos Sąjungos (ES) ūkių tipologiją ir kriterijus. Ką žinote apie Lietuvos ŪADT formavimą. Apibūdinkite kas yra registras ir kaip jie klasifikuojami. Apibūdinkite ūkininkų ūkių registrą. Apibūdinkite žemės ūkio ir kaimo verslo registrą. Apibūdinkite ūkinės paskirties gyvūnų registrą. Apibūdinkite traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą. Kas yra regresinė analizė. Kas aprašoma regresiniais modeliais. Kas yra regresijos lygtis. Ką rodo Pirsono koreliacijos koeficientas. Ką rodo determinacijos koeficientas. Ką rodo tiesinės regresijos koeficientas. Kas rodo regresijos lygties statistinį reikšmingumą. Kas yra multikolinearumas. Ką vadiname laiko eilute. Kokios yra laiko eilučių rūšys. Ką rodo autokoreliacijos koeficientas. Kokios yra nestacionarios laiko eilutės. Kokius žinote nestacionarios laiko eilutės trumpalaikio prognozavimo metodus. Kokia yra žemės naudmenų statistikos paskirtis ir aktualumas. Pagal kokius požymius klasifikuojamas žemės fondas. Apibūdinkite žemės ūkio paskirties žemę. Kas sudaro žemės ūkio naudmenas. Kaip skirstomas žemės fondas pagal nuosavybę. Kaip skirstomas žemės fondas pagal naudotojus. Kas yra žemės naudmenų transformacija. Kaip vertinama žemė. Kaip vykdoma žemės apskaita. Kaip nagrinėjamas žemės fondas statistikos požiūriu – nuoseklumas, rodikliai, metodai. Kokie yra sodų ir uogynų statistikos uždaviniai. Kaip klasifikuojami daugiamečiai sodiniai. Kaip vykdoma sodų ir uogynų apskaita. Sodų ir uogynų statistinė apskaita. Kokiu nuoseklumu ir metodais rekomenduojam atlikti sodų ir uogynų statistinę analizę. Pagrįskite pasėlių klasifikavimo aktualumą. Kokiais tikslais naudojami duomenys apie pasėlių plotus. Kokias žinote pasėlių statistinės apskaitos kategorijas. Kaip rekomenduojama atlikti pasėlių statistinę analizę. Kokius žinote agrotechnikos priemonių statistinius rodiklius. Kaip nustatoma agrotechninių ir meteorologinių veiksnių įtaka derlingumui. Apibūdinkite kas yra derlius ir derlingumas. Kokius žinote derlius ir derlingumo rodiklius. Kaip apskaičiuojamas šienaujamų ir nuganomų plotų derlingumas. Kokios yra derliaus nuostolių priežastys ir kaip jie nustatomi. Kaip atliekama derliaus ir derlingumo statistinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-29
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po